Raportti: etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemuksia kuntakokeiluista

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät viime vuoden maaliskuussa. Niiden tavoitteena on kehittää palveluja ja edistää työllistymistä. Kuntakokeilut vaikuttavat myös etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimintaan sekä niiden kohderyhmien, nuorten ja valmentautujien, arkeen. Etsivät nuorisotyöntekijät ja työpajatoimijat näkevät nuorten ja valmentautujien rinnalla kulkiessaan, miten heidän asiakkaidensa palvelut kuntakokeiluissa käytännössä toimivat. Millaisia kehittämistarpeita nähdään? Entä millaisia hyviä käytäntöjä on jo löydetty?

Into kartoitti etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijoiden kokemuksia kyselyllä. Kyselyn mukaan 29 % vastaajista katsoo, että kuntakokeilut toimivat kohtalaisesti. Samoin yhteensä 29 % arvioi, että ne toimivat hyvin tai erinomaisesti. Suurin osa on tätä kriittisempiä: yhteensä 42 % katsoo, että kuntakokeilut toimivat vain välttävästi tai heikosti.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajatoimijoiden kokemus kuntakokeilun yleisestä toimivuudesta omalla alueella (N=158).

Takkuileva alku ja riittämättömät henkilöstöresurssit

Vastausten perusteella kuntakokeilut ovat käynnistyneet hitaasti. Tämä on tuottanut epäselvyyksiä ja näkynyt katkoksina palveluprosesseissa. Moni vastaajista kuvaa, että kuntakokeilun työntekijöiden tavoittamisessa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin on ollut haasteita. Lisäksi niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille suunnatussa viestinnässä ja tiedonkulussa koetaan puutteita. Etenkin tukea tarvitsevien asiakkaiden katsotaan jääneen ilman riittävää palvelua.

”Etsivässä nuorisotyössä tämä on käytännössä näkynyt niin, että asiakkaiden odotusajat kuntakokeilun palveluihin ovat olleet hämmästyttävän pitkiä.”

Haasteiden taustalla katsotaan olevan mittavat rekrytoinnit ja kuntakokeiluun palkatun henkilöstön suuri vaihtuvuus ja siten vasta perehtymisvaiheessa oleva henkilökunta. Moni vastaaja painotti, ettei kuntakokeilussa ole riittävästi henkilöstöresursseja asiakasmääriin nähden.

”Kuntakokeilun työntekijöiden asiakasmäärä on kohtuuttoman iso, jolloin aikaa nuoren kontaktointiin, kuuntelemiseen ja tilanteen selvittämiseen ei tunnu jäävän. Resurssia ei tunnu olevan riittävästi suhteessa tehtävän työn määrään.”

Tilanne kohentumassa

Usea vastaaja katsoi, että alun haasteiden jälkeen kuntakokeilujen palvelut toimivat jo paremmin. Uusien rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen nähdään vievän aikaa, ja suunnan koetaan pääsääntöisesti kuitenkin olevan oikea. Tuotiin myös esille, että monin paikoin kuntakokeiluissa on jo saatu kehitettyä uusia palveluita.

”Uudet systeemit vaativat kaikilta osapuolilta harjoittelua ja toistoja. Nyt toimii jo aika sujuvasti. Vaikuttaa kyllä siltä, että työllistämiseen tällä seudulla on saatu uutta vauhtia ja uudenlaisia palveluita on kehitetty vastaamaan paremmin työttömien ja työelämän tarpeisiin.”

Ohjautuminen heikentynyt merkittävästi

Vastausten perusteella asiakkaiden ohjautuminen työpajapalveluihin on kuntakokeilujen myötä monin paikoin heikentynyt tai se on jopa täysin pysähdyksissä. Muutos aiempaan on työpajatoimijoiden mukaan olennainen ja asiakasmäärien nopea putoaminen on ollut suurta. Asiakkaiden jääminen palveluiden ulkopuolelle herättää etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijoissa huolta.

”Asiakasohjaus sakkaa pahasti. Huolestuttavinta on se, etteivät nuoret saa tarvitsemaansa tukea ja palvelua omavalmentajilta. Tiedotus ja viestintä erityisesti nuorten suuntaan ollut vajaata ja epämääräistä.”

Työpajatoimijoiden kokemus asiakasohjautumisesta (N=96).

Ohjaamot – monialaisuuden heikentymisestä uuden toiminnan käynnistymiseen

Osana kyselyä kartoitettiin kokemuksia Ohjaamojen toimivuudesta. Moni vastaaja katsoi, että toimivuus on pysynyt aiempaan verrattuna suunnilleen samalla tasolla. Useat myös mainitsivat, että Ohjaamojen rooli ja sidosryhmäyhteistyön käytännöt etsivät vielä muotoaan.

Joillakin paikkakunnilla on kuntakokeilun myötä voitu käynnistää uutta Ohjaamo-toimintaa, tai se on asetettu kuntakokeilun yhdeksi tavoitteeksi. Osa vastaajista näkee, että kuntakokeilussa on jatkettu jo ennestään vahvaa yhteistyötä. Osa kuitenkin katsoo, että kuntakokeilujen myötä Ohjaamojen tarjoamat palvelut ovat vähentyneet ja niiden monialaisuus siten heikentynyt. Myös Ohjaamojen roolin matalan kynnyksen kaikille avoimena ja vapaaehtoisena palveluna katsotaan paikoin muuttuneen.

”Nuorten tiimin ”toimistot” kuntakokeilun osalta ovat Ohjaamossa, jolloin siitä on tullut ns. nuorten työkkäri. Tämä ei missään tapauksessa toteuta Ohjaamon ajatusta matalan kynnyksen ja vapaaehtoisen osallistumisen palveluna, kun omavalmentajat joutuvat tekemään asiakkailleen sinne velvoittavia kutsuja. Mielestäni omavalmentajien pitäisi vain käydä päivystämässä ajoittain Ohjaamossa.”

Toimivia käytäntöjä: verkostoyhteistyö eri tasoilla

Vaikka kuntakokeilujen yhteistyörakenteet ovat kyselyn perusteella vielä muotoutumassa, niissä on monin paikoin löydetty hyviä ja toimivia käytäntöjä. Keskeisimmäksi nousevat:

 • Suunnitelmallinen viestintä ja nimetyt yhteyshenkilöt
 • Kuntakokeilujen ja työpajojen verkostot ja säännöllinen yhteydenpito
 • Työ- ja toimintakyvyn arviointien hyödyntäminen
 • Monialainen ja jalkautuva työote
 • Monialaiset asiakastapaamiset yhteisille asiakkaille
 • Omavalmentajien ja etsivien/valmentajien case-kohtaiset keskustelut
 • Omavalmentajien helppo saavutettavuus Ohjaamolla

Kehittämistarpeita: resurssit ja monialainen yhteistyö

Inton kyselyn perusteella kuntakokeilussa on paljon mahdollisuuksia tukea työnhakijoita entistä vaikuttavammin, mutta niiden potentiaalia ei ole vielä saatu kunnolla käyttöön. Tukea tarvitsevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden tilanteiden edistäminen edellyttää muun palvelujärjestelmän vahvempaa hyödyntämistä. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemusten perusteella kuntakokeilujen keskeisiä kehittämistarpeita ovat:

 • Kuntakokeilujen henkilöstöresurssien ja asiakasohjauksen vahvistaminen
 • Monialaiseen yhteistyöhön panostaminen
 • Tiedonkulun ja tiedonsiirtokäytäntöjen sujuvoittaminen
 • Omavalmentajien verkostoyhteistyön toimintaedellytysten vahvistaminen

Inton kyselyyn kuntakokeilukokemuksista saatiin vastauksia etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijoilta yhteensä 191. Tulokset on koottu raporttiin ”Alkaa vasta nyt löytämään uomiaan” – Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemuksia kuntakokeiluista.

Toivomme Intossa, että näitä kokemuksia hyödynnetään kuntakokeilujen kehittämistyössä. Tarpeisiin vastaavat palvelut ja toimiva palvelujärjestelmä on yhteinen tavoite. Työllisyyden kasvattamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä!

Tutustu raporttiin

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry