Budjetti ja rahoitus

Into vaikuttaa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan valtionrahoitukseen mm. valtion talousarvioon, budjettiriiheen ja kehysriiheen liittyvän vaikuttamistyön avulla. Into pyrkii vahvistamaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimintaedellytyksiä.

Budjettiriihi

Koronan myötä nuorten välinen eriarvoisuus on kasvanut. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo ennestään on ollut haasteita. (VM) talousarvioesityksessä nuorisoalaan kohdentuu kuitenkin merkittävä rahoitusleikkaus. VM:n talousarvioesitys leikkaa etsivän nuorisotyön yli 4 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan etsivään nuorisotyöhön on mahdollista käyttää lisäksi kuluvan vuoden siirtomäärärahoja. Nuorten työpajatoiminnasta VM:n talousarvioesitys leikkaa 300 000 euroa.

Hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt korkealle tasolle. VM:n talousarvioesityksessä palkkatuesta ollaan kuitenkin leikkaamassa 10 miljoonaa. Lisäksi valmistelussa oleva palkkatukiuudistus murentaa kolmannen sektorin työpajojen toimintaedellytyksiä.

Inton terveiset vuoden 2022 budjettiriiheen

1. Etsivästä nuorisotyöstä ei saa leikata!

 • Etsivä nuorisotyö on vaikuttava keino vähentää nuorten syrjäytymistä.
 • Siirtomäärärahat on kohdennettava etsivään nuorisotyöhön niin, että päästään rahoituksen nykyiselle tasolle, 15,6 miljoonaan euroon.
 • Etsivän nuorisotyön rahoitusta on lisättävä siirtomäärärahoja hyödyntämällä 4 188 000 euroa.

2. Työpajatoiminnan rahoitusta on korotettava!

 • Työpajatoiminta on tuloksellinen keino edistää osallisuutta ja työllisyyttä.
 • Rahoitusta tulee nostaa vähintään nykytasolle 16,3 miljoonaan euroon ja korottaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrään.
 • Nuorten työpajatoiminnan rahoitusta on lisättävä 300 000 euroa.

3. Kolmannen sektorin palkkatukea ei saa romuttaa!

 • Palkkatuettu työ työpajakentällä rakentaa polkuja avoimille työmarkkinoille.
 • Palkkatuen leikkauksia ja palkkatukiuudistuksen rajoituksia ei saa toteuttaa.
 • Palkkatuen rahoitusta on lisättävä 10 000 000 euroa ja kolmannen sektorin 100 %:n rajoitukset on peruttava.

Kehysriihi

Koronaepidemian myötä työttömyys on kasvanut rajusti ja pitkäaikaistyöttömyys yleistynyt. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita.

Inton terveiset vuoden 2022 kehysriiheen

1. Etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava ja kohdennetuille avustuksille jatkoa.

 • Etsivän nuorisotyön perusrahoitus nostettava pysyvästi vähintään vuoden 2019 tasoon eli yhteensä 13,35 miljoonaan euroon.
 • Kouluissa tehtävän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kehittämistä ja tukemista tulee jatkaa myös tulevina vuosina kohdennetuilla avustuksilla.

2. Työpajojen toimintaedellytyksiä ja palveluita vahvistettava muuttuneessa tilanteessa.

 • Työpajatoiminnan edellytysten turvaamiseksi tarvitaan erillinen selvitys ja kehittämisohjelma, joka yhteensovittaa eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta nuorten ja aikuisten palveluissa.
 • Kunnallisten työpajojen toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa.
 • Työpajojen matalimman kynnyksen palvelun, starttivalmennuksen, tarkoituksena on toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistaminen. Koronan myötä sille on entistä suurempi tarve.

3. Nuorisoalan ja sote-järjestöjen rahoitus turvattava pitkäjänteisellä suunnitelmalla.

 • Etsivän nuorisotyön rahoitus on siirrettävä välittömästi rahapelituotoista kokonaan budjettipohjaiseksi.
 • Sote-järjestöjen rahoitus tulee turvata pitkäjänteisesti.

4. Työllisyyden edistämiseen panostettava tarvelähtöisillä palveluilla ja välityömarkkinoita hyödyntämällä.

 • Työnhakijoiden moniammatillisia ja toiminnallisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja tulee lisätä. TE-hallinnon ohjauksellista työotetta ja palveluohjausta tulee vahvistaa.
 • Avoimille työmarkkinoille siirtymisen tehostamiseksi tulee lisätä työhönvalmennusta ja edelleen sijoittaminen tulee mahdollistaa.
 • Valmisteltaessa uutta osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallia, on tärkeää, että nykyisten toimivien palveluiden ja välityömarkkinatoimijoiden rahoitus turvataan. Uudessa toimintamallissa pitää hyödyntää nykyisiä välityömarkkinatoimijoita.

Valtion vuoden 2022 talousarvio

Koronaepidemian myötä tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Tuen tarpeessa olevien nuorten määrä on kasvanut ja palvelutarpeet ovat moninaistuneet. Selvitys nostaa esille, että nuorisoalan toimijat kantavat huolta siitä, miten nuoret saadaan jatkossa tavoitettua ja miten palvelut riittävät tulevaisuudessa. Keskeisimpänä tarpeena koronan jälkihoidossa nähdään nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat tässä keskeisessä roolissa.

Etsivän nuorisotyön rahoitus on nyt siirretty kokonaan pois rahapelituotoista budjettivaroihin, mikä on tarkoituksenmukaista ja toivottu uudistus. Korona on lisännyt etsivän nuorisotyön tarvetta. Etsivän nuorisotyön valtionavustusta saavien organisaatioiden omavastuuosuus ei saa nousta esteeksi palkata työntekijöitä.

Työpajatoiminnan rahoitus on talousarvioesityksessä edellisten vuosien tasoa. On tärkeää, että työpajatoiminnan rahoitus turvataan etenkin haasteellisina aikoina, kun koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen tukea tarvitsevia nuoria on koronaepidemian myötä aiempaa enemmän. Erityistä tarvetta on työpajojen matalan kynnyksen palveluille.

Inton kannat valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen

 • Nuorten tukemiseen tarvitaan pitkäjänteisiä resursseja: kohdennettujen avustusten tarve ei vielä katoa.
 • Etä- ja digipalvelujen edellyttämät laitteet ja osaaminen tulee taata toimijoille. Etäpalvelut tulee huomioida myös kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännössä.
 • Nuorisoalan valtionrahoitukseen tarvitaan pidemmän aikavälin kestävä ratkaisu.
 • Etsivän nuorisotyön perusrahoitus on nostettava pysyvästi vähintään vuoden 2019 tasoon.
 • Korona-avustuksella palkatun 50 uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkauksen jatkaminen on varmistettava vuoden 2022 avustuksessa.
 • Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen työntekijäkohtaisesta tasosta on tärkeää pitää kiinni: sen tulee olla vähintään 30 000 / htv.
 • Työpajojen avustussummaa tulee nostaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrän kasvuun.
 • Sote-lakien yhteydessä hyväksytyn lausuman mukainen työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen selvitys on kiireellinen.
 • Työpajojen tulee saada oppivelvollisten osalta asianmukainen korvaus tuottamistaan palveluista. Myös työpajatoiminnan opinnollistamiseen tarvitaan valtakunnallisia kehittämisresursseja.
 • Työpajojen starttivalmennuksen laajentamiseen tulee kohdentaa valtionavustusta 2 milj. euroa.

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry