Sosiaalinen vahvistaminen etsivässä nuorisotyössä

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja löytää heille sopivia polkuja palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Keskeinen osa työtä on nuoren tukeminen sekä motivoiminen edetä polullaan. On tärkeää hahmottaa sosiaalinen vahvistaminen etsivän nuorisotyön tavoitteena, sillä se mahdollistaa ja tukee nuorten siirtymistä palveluihin, koulutukseen ja työelämään.

Sosiaalinen vahvistaminen on elämäntaitojen kartuttamista

Sosiaalinen vahvistuminen on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan ja elämänhallinnan parantumista. Sosiaalinen vahvistaminen etsivässä nuorisotyössä riippuu nuorten tarpeista: Monet nuoren asiat voivat toimia jo hyvin. Etsivä auttaa siinä, missä nuori kokee osaamattomuutta.

Etsivässä nuorisotyössä tuetaan yksilön kykyä toimia ja selviytyä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kehittää suhteita toisiin ihmisiin sekä rakentaa osallisuutta ja vuorovaikutusta lähipiirissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalinen vahvistaminen on usein myös itsetuntemuksen, itsetunnon ja mielenterveyden tukemista. Palvelu tukee nuoren kykyä toimia ja vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

 • Sosiaalinen vahvistaminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia.
 • Se voi kytkeytyä työllisyyteen ja toimeentuloon, mielekkään tekemisen, itsensä toteuttamisen ja arvostuksen kokemuksiin.
 • Se voi vähentää yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta sekä tuoda tilalle kaveruutta ja yhteisöllisyyttä.
 • Se voi lisätä omatoimisuutta ja parantaa arjen asioista suoriutumista.
 • Näköalattomuuden sijasta nuori saa uusia näkökulmia asioihin, toivottomuuden sijasta toiveikkuutta oman tulevaisuuden suhteen.
 • Yksinäisyys kytkeytyy alisuoriutumiseen, kun taas yhteisöön kiinnittyminen vahvistaa suoriutumista.

Laadukas työ on sosiaalista vahvistamista

On hyvä tunnistaa etsivän nuorisotyön toimintaperiaatteet, jotka tuottavat sosiaalista vahvistumista. Sosiaalinen vahvistuminen perustuu laadukkaaseen työhön etsivässä nuorisotyössä.

Etsivän nuorisotyön lähtökohtana ovat nuoren tilanne ja tarpeet. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on aikaa pysähtyä nuoren asian äärelle ja aidosti kuunnella nuorta. Yhdessä he voivat etsiä ratkaisuja pieniin pulmiin ja isompiin ongelmiin, joissa nuori tarvitsee apua. Etsivä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja ja pohtii yhdessä nuoren kanssa, miten hän voisi edetä tilanteessa.

Monet nuoren asiat voivat olla jo ennestään hyvin. Sosiaalisen vahvistamisen sisältö riippuu nuorten tarpeista: etsivä auttaa siinä, missä nuori kokee osaamattomuutta. Perustana on nuoren oma motivaatio yhteistyöhön etsivän kanssa. Nuoren rinnalla kuljetaan niin pitkään ja aina, kun hän tarvitsee tukea. Tauon jälkeen nuori voi tarvita tukea uudelleen.

Etsivässä nuorisotyössä olennaista on löytää ja vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja keinoja selviytyä arjen tilanteissa. Nuori saa ymmärrystä ja tukea, neuvoja ja apua, kannustusta ja innostusta.

Tunnista vaikutusketjut omassa työssäsi

Etsivän nuorisotyöntekijän on hyvä tunnistaa, millä tavoin työ on sosiaalisesti vahvistavaa.

 • Nuori voi keskustella etsivän kanssa mielenkiinnon kohteistaan ja osaamisestaan sekä näin tunnistaa omia vahvuuksiaan.
 • Kun nuori saa ymmärrystä, hän voi saada varmuutta kertoa tilanteestaan ja tuoda esille näkemyksiään.
 • Kun nuori saa apua, hän voi huomata, ettei kaikesta tarvitsekaan selviytyä yksin, ja saa rohkeutta pyytää apua muiltakin ihmisiltä.
 • Kun nuori hoitaa asioitaan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa, hän saa mallia selviytyä niistä itsenäisesti.
 • Yhdessä mietityt suunnitelmat ja tavoitteet tuntuvat nuoresta mielekkäiltä ja mahdollisilta saavuttaa.
 • Näin nuori voi kokea voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Tämä kaikki on sosiaalista vahvistamista, joka lisää nuoren hyvinvointia ja tyytyväisyyttä omaan elämäänsä.

Lue lisää sosiaalisesta vahvistamisesta Sovari-opaskirjasta (sivuilta 14-21) (pdf)

Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteet ja menetelmät
Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteet ja toimintatavat
Sosiaalisen vahvistumisen osa-alueet

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry