Sote-uudistus

Kuntien sote-palvelut siirtyivät 21 hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 lukien.

Kunnalliset työpajat eivät voi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa kuten ennen

Myös työpajojen tuottama kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyivät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

 • Uudistuksen myötä hyvinvointialueet voivat itse tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta tai hankkia niitä kilpailutuksen kautta. Kunnalliset työpajat eivät niitä enää voi tuottaa eivätkä siten saada kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää valtion korvausta.
 • Tämä voi uhata monen työpajan toimintaedellytyksiä ja vaarantaa asiakkaiden palvelut.
 • Palveluiden turvaaminen edellyttää vahvaa yhdyspintayhteistyötä hyvinvointialueen ja kunnan työpajatoiminnan välillä.

Kunnallisten työpajojen mahdollisuudet

1. Tarjotaan muita palveluita

 • Muut palvelut kuin kuntouttava työtoiminta tai sosiaalinen kuntoutus: esim. työkokeilu, palkkatuettu työ sekä kunnan oma sopimus ja sopimukset koulutuksen järjestäjien kanssa

2. Horisontaalinen yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä

 • Raha voi liikkua; tärkeää, että horisontaalisen yhteistyön kaikki kriteerit (hankintalaki, 16 §) täyttyvät, tapauskohtaista
 • OKM:n Työpajatyöryhmän suosituksissa

3. Toiminta siirtyy hyvinvointialueelle

 • Henkilöstö siirtyy: osin tai kokonaan
 • Huom. nuorten työpajatoiminnan valtionavustus ei voi siirtyä

4. Kilpailutuksiin osallistuminen

 • Yhtiöittämisvelvollisuus: säätiön tai yhdistyksen perustaminen
 • OKM:n Työpajatyöryhmän suosituksissa

5. Yhteistyömalli

 • Kunnan tilat, hyvinvointialueen ja kunnan henkilöstöä, monialaiset palvelut yhteistyössä
 • Huom. OKM:n Työpajatyöryhmän lausunnoissa on arvioitu mallia ja todettu, että siihen liittyy haasteita, eikä malli siksi ole työryhmän suosituksissa (Ks. OKM:n selvitys).

5. Kumppanuusmalli

 • Hyvinvointialue ohjaa asiakkaat pajalle, joka toimintaympäristö ilman korvauksia
 • Vastuu palveluprosessista hyvinvointialueella
 • Huom. OKM:n Työpajatyöryhmän lausunnoissa on arvioitu mallia ja todettu, että siihen liittyy haasteita, eikä malli siksi ole työryhmän suosituksissa (Ks. OKM:n selvitys).

Riskinä palvelujen keskittyminen

Uudistuksen riskinä voi myös olla palvelujen yhä vahvempi keskittyminen kasvukeskuksiin ja alueellisen eriarvoisuuden vahvistuminen. Tiedossa on, että joissakin pienissä kunnissa työpajatoiminta joudutaan sote-uudistuksen myötä lopettamaan.

 • Työpajatoiminta tulee turvata helposti saavutettavana lähipalveluna sekä nuorten että aikuisten osalta. Haavoittuvassa asemassa olevien palveluita ei saa heikentää!

Uusia mahdollisuuksia palveluntuottajille

Monet kolmannen sektorin työpajaorganisaatioista toimivat jo tällä hetkellä palveluntuottajina markkinoilla. Osalle heistä sote-uudistus avaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa ja laajentaa toimintaansa. Osa kolmannen sektorin toimijoista on pieniä yleishyödyllisiä yhdistyksiä, joiden toiminta rakentuu avustuksille.

 • Työpajakentän palveluita tulee hyödyntää myös siirtymävaiheen aikana ilman palveluihin tulevia katkoksia.
 • Jatkossakin sekä kunnan että hyvinvointialueen tulee avustaa kolmannen sektorin toimijoita.

Eduskunnan lausuma ja OKM:n työryhmän selvitys

Eduskunta edellytti lausumassaan kesäkuussa 2021, että osana työpajojen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti kesäkuussa 2022 työryhmän selvittämään uudistusten vaikutuksia työpajatoimintaan.
 • Työryhmän selvitys julkaistiin tammikuussa 2023 ja se löytyy OKM:n verkkosivuilta.
 • Työryhmän suosituksissa todetaan, että kunnallisten työpajojen mahdollisuudet tuottaa jatkossakin kuntouttavaa työtoimintaa ovat toimintojen yhtiöittäminen tai horisontaalinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
 • Työryhmän suosituksissa todetaan lisäksi, että vuonna 2025 toteutuvan työvoimapalveluja koskevan uudistuksen yhteydessä tulee varmistaa, että kunnilla on käytössä riittävä valikoima erilaisia toimenpiteitä.
 • Työryhmä nostaa esiin tarpeen uudesta toimenpiteestä työpajatoimintaan, joka koskisi sekä nuoria että aikuisia. Toimenpiteen tarkoitus olisi sosiaalinen vahvistaminen ja se pitäisi sisällään valmennusta ja kokonaisvaltaista arjenhallinnan tukea, joiden avulla parannetaan osallistujan valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun.

 

Herätä keskustelua omalla alueellasi! Kerro uudistuksen vaikutuksista Intolle!

Kuka kunnassasi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa vuoden 2023 alusta lukien? Mitä palveluita työpajasi tarjoaa? Miten asiakkaiden palvelupolut on turvattu? Herätä keskustelua kunnassasi ja hyvinvointialueellasi ja tuo työpajatoiminnan tilanne virkamiesten ja päättäjien tietoon! Miten sote-uudistus on vaikuttanut toimintaanne? Kerro tämä myös Intolle!

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry