Laajennettu oppivelvollisuus

Uusi oppivelvollisuuslaki on ollut voimassa nyt muutaman vuoden ajan. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon. Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta voi suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuissa opistovuosi-koulutuksissa, tutkintoon valmentavassa TUVA-koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa. Opintojen maksuttomuus kestää sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu

Lakimuutoksen myötä asuinkunnille tuli erityinen tehtävä, kun heidän ohjaus- ja valvontavastuulleen tulivat ne nuoret, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa. Käytännössä nämä voivat olla yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneitä tai opintonsa syystä tai toisesta keskeyttäneitä ja oppilaitoksesta eronneiksi katsottuja.

Asuinkunnan tehtävänä on tällaisessa tilanteessa ottaa selvää oppivelvollisen kokonaistilanteesta sekä tuen tarpeista yhdessä nuoren ja hänen huoltajansa kanssa. Ohjaus- ja valvontavastuuta hoitava taho ohjaa oppivelvollisen hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja muiden tarvitsemiensa tukipalveluiden piiriin.

Jos oppivelvollinen ei itse hakeudu koulutukseen, osoitetaan viime kädessä hänelle opiskelupaikka valmentavasta koulutuksesta (TUVA tai TELMA). Lain mukaan oppivelvollisen on tällöin aloitettava opintonsa viipymättä kyseisessä koulutuksessa. Käytännössä osoitettu opiskelupaikka voi olla sama, jonka opinnot oppivelvollinen on juuri keskeyttänyt. Tämä harvoin ratkaisee syitä oppivelvollisen opintojen keskeytymisen taustalla tai parantaa tilannetta. Inton mielestä tulisikin kyetä turvaamaan, että asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta hoitavalla taholla olisi riittävästi erilaisia oppimisympäristöjä, joihin oppivelvollinen voidaan ohjata oppivelvollisuuttaan suorittamaan.

Huolenaiheena 17-vuotiaat perusopetuksesta valmistuvat

Oppivelvollisuuslakia sovelletaan 18 ikävuoden täyttymisen jälkeen ainoastaan maksuttomuuden osalta. Nuori voi siis tällöin halutessaan keskeyttää opintonsa, eikä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta enää sovelleta. Osa nuorista valmistuu perusopetuksesta kesken lukuvuoden 17-vuotiaina. Tällöin vaarana on, että he eivät pääse heti aloittamaan opintojaan toisen asteen tai nivelvaiheen koulutuksessa, vaan joutuvat odottamaan opiskelupaikan saamista tai opintojen aloitusta jopa useita kuukausia kotona. Myös 18 ikävuoden täyttyminen lähestyy nopeasti ja jos motivaatio on muutenkin kadoksissa, on opintojen keskeyttämiseen niiden alettua hyvin lyhyt matka.

On oppivelvollisen edun mukaista, että saamme heidät suoraan perusopetuksesta heidän elämäntilanteeseensa sopivaan oppimisympäristöön suorittamaan oppivelvollisuutta. Turvallinen, tuettu ja ennalta suunniteltu yksilöllinen polku turvaa perusopetuksen loppuun suorittamisen ja tuo motivaatiota jatkaa opintoja myös oppivelvollisuusiän täytyttyä.

Hallitusohjelman kirjaus

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus mahdollistaa oppivelvollisuuden suorittamisen myös työpajatoiminnassa. Inton kanta on, että ympäristönä työpajat ovat osalle oppivelvollisista tavallista oppilaitosta sopivampia. Toivottavasti hallitusohjelman kirjauksen myötä esimerkiksi nuorten poluttaminen suoraan perusopetuksesta työpajaympäristöön toteutuisi, etenkin kesken lukuvuoden. Tällä hetkellä liian moni nuori joutuu käymään epäonnistumassa toisen asteen oppilaitoksessa ennen kuin työpajaympäristöä edes tarkastellaan vaihtoehtona.

Hallitusohjelman kirjauksen myötä työpajatoiminnan opinnollistaminen nousee entistä suurempaan arvoon myös oppivelvollisten kohdalla. Oppimisympäristöt tulee tunnistaa ja laatia sopimukset työpajatoiminnan ja koulutuksen järjestäjien välille. Into on tukena yhteistyön kehittämisessä vahvistamalla entisestään tulevaisuudessa opinnollistamisen alueellista yhteistyötä.

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry