Laatutyö

Into tukee työpajojen ja etsivän nuorisotyön laatutyötä. Laatutyön tarkoituksena on vahvistaa perustyötä ja sen vaikuttavuutta. Pyrkimyksenä on kehittää palveluita niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Ajoittain on tärkeää selkeyttää palveluiden tarkoitusta sekä todentaa palveluiden laatua ja vaikutuksia.

  • Sovari on Inton tarjoama työkalu, jolla mitataan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laatua ja vaikutuksia. Sovari tuottaa tietoa organisaatioittain, alueellisesti ja valtakunnallisesti vuosittain.
  • Laadunarviointimalli STL on Inton tarjoama työkalu, jonka avulla työpaja voi arvioida ja kehittää toimintaansa. Laadunarviointimalli sisältää STL-kyselyn, jonka avulla työpajalla päästään yhdessä arvioimaan ja kehittämään toimintaa.
  • Into on aloittanut työpajojen laatukriteerien kehittämisen.

Työpajatoiminnan laatukriteerit

Into on käynnistänyt työpajojen laatukriteerityön syksyllä 2021. Laatukriteerit auttavat työpajatoimijoita kehittämään toimintaansa tulevina vuosina. Osana laatukriteerityötä tarkastellaan myös työpajatoiminnan käsitteitä ja tarvittaessa päivitetään niitä.

Yhteiskunnassa on käynnissä monia uudistuksia ja muutoksia, jotka vaikuttavat myös työpajakenttään. Työpajatoimijat pystyvät nykyiselläänkin osoittamaan työnsä vaikuttavuutta, mutta tulevaisuudessa pitää olla valmistautunut entistä vahvempaan laadun osoittamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut.

Into on koonnut ohjausryhmän kehittämistyön tueksi. Ohjausryhmässä on mukana laajasti jäsenorganisaatioita sekä ministeriöiden ja aluehallintovirastojen edustus. Työpajatoimijoita tullaan osallistamaan kehittämistyöhön aktiivisesti koko prosessin ajan. Tarkoitus on saada laatukriteerityö ja työpajatoiminnan käsitteiden päivittäminen valmiiksi maaliskuuhun 2022 mennessä.

Lisätietoja laatukriteerien ja käsitteiden kehittämisestä:

STL

Into opastaa sinua työpajatoiminnan arviointiin ja jatkuvaan kehittämistyöhön STL-mallin avulla. Ota STL käyttöön teidänkin työpajalla!

STL on arviointimalli, joka antaa raamit työpajatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Mallin avulla voidaan tarkastella työpajan toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa oman organisaation vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se toimii myös pohjana konkreettisille kehittämistoimenpiteille. Arviointimalli sisältää laadukkaan työpajatoiminnan kriteereitä, joita vasten työpaja voi peilata omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta.

STL-mallia voi käyttää

  • työpajan strategian työstämiseen
  • työpajan toiminnan, tulosten ja vaikutusten kuvaamiseen
  • työpajan toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen

STL-kysely on työkalu, jonka avulla työpajalla voidaan toteuttaa toiminnan ja vaikutusten arviointia. Työpajan henkilöstö vastaa nettikyselyyn, joka sisältää kysymyksiä työpajan teemoista. Into toimittaa vastauksista organisaatiokohtaisen tulosyhteenvedon. 

STL-malli päivitetään syksyllä 2021.

Lisätietoja STL-mallista:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry