Laatutyö

Into tukee työpajojen ja etsivän nuorisotyön laatutyötä. Laatutyön tarkoituksena on vahvistaa perustyötä ja sen vaikuttavuutta. Pyrkimyksenä on kehittää palveluita niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Ajoittain on tärkeää selkeyttää palveluiden tarkoitusta sekä todentaa palveluiden laatua ja vaikutuksia.

  • Sovari-mittari on Inton tarjoama työkalu, jolla mitataan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laatua ja vaikutuksia. Sovari tuottaa tietoa organisaatioittain, alueellisesti ja valtakunnallisesti vuosittain.
  • Työpajatoiminnan laatukriteeristö on Inton tarjoama työkalu, joka sisältää kuusi aihealuetta konkreettisina kriteereinä. Laatukriteeristö tunnistaa monipuolisen ja laaja-alaisen työpajatoiminnan.
  • Laadunarviointimalli STL on Inton tarjoama työkalu, jonka avulla työpaja voi arvioida ja kehittää toimintaansa. Laadunarviointimalli sisältää STL-kyselyn, jonka avulla työpajalla päästään yhdessä arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Työpajatoiminnan laatukriteeristö

Työpajatoiminnan laatukriteeristö valmistui keväällä 2022 yhteiskehittelyn tuloksena. Työpajatoiminnan laatukriteerit auttavat ja tukevat työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään. Laatukriteeristön taustalla on käytetty Eurooppalaista laatupalkintomallia ja sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimallia otsikkotasolla. Työpajatoiminnan laatukriteeristö ja STL-malli kulkevat käsi kädessä. Laatutyönsä alussa olevan työpajan kannattaa aloittaa Työpajatoiminnan laatukriteeristöstä ja syventää laatutyötä STL-mallilla.

Yhteiskunnassa on käynnissä monia uudistuksia ja muutoksia, jotka vaikuttavat myös työpajakenttään. Työpajatoimijat pystyvät nykyiselläänkin osoittamaan työnsä vaikuttavuutta, mutta tulevaisuudessa pitää olla valmistautunut entistä vahvempaan laadun osoittamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut.

Osana laatukriteerityötä tunnistettiin ja kirkastettiin työpajatoimintaan liittyviä käsitteitä. Käsitteet on jaettu kolmeen tasoon: ydinkäsitteet, avainkäsitteet ja muut toimintaan liittyvät käsitteet.

Työpajatoiminnan laatukriteerien käyttöä tuetaan Inton toimesta laatutyön toimintamallilla ja koulutusaineistoilla.

Lisätietoja laatukriteeristöstä:

STL – työpajatoiminnan laadunarviointi

Into opastaa sinua työpajatoiminnan arviointiin ja jatkuvaan kehittämistyöhön STL-mallin avulla. Ota STL käyttöön teidänkin työpajalla!

STL on arviointimalli, joka antaa raamit työpajatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Mallin avulla voidaan tarkastella työpajan toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa oman organisaation vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se toimii myös pohjana konkreettisille kehittämistoimenpiteille. Arviointimalli sisältää laadukkaan työpajatoiminnan kriteereitä, joita vasten työpaja voi peilata omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta.

STL-mallia voi käyttää

  • työpajan strategian työstämiseen
  • työpajan toiminnan, tulosten ja vaikutusten kuvaamiseen
  • työpajan toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen

STL-kysely on työkalu, jonka avulla työpajalla voidaan toteuttaa toiminnan ja vaikutusten arviointia. Työpajan henkilöstö vastaa nettikyselyyn, joka sisältää kysymyksiä työpajan teemoista. Into toimittaa vastauksista organisaatiokohtaisen tulosyhteenvedon. 

Lisätietoja STL-mallista:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry