Työllisyys

Työllisyydenhoito on murroksessa ja rakenteita uudistetaan laajasti. Kuntakokeilut ovat käynnissä, ja jatkossa TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä työllisyyspalvelut siirtyvät kaikilla alueilla pysyvästi kuntien vastuulle. Valtion uusi erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy on perustettu ja pyrkii toiminnan käynnistyttyä työllistämään vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Valmistelussa oleva pohjoismainen työvoimapalvelumalli on lisäämässä työllisyydenhoidon henkilöstöä ja tuomassa työnhakijoille uuden työnhakuvelvoitteen.

Työllisyyden kuntakokeilut tuovat oikein hyödynnettynä mahdollisuuksia

 • Oikein hyödynnettynä kuntakokeilut tuovat mahdollisuuksia työllisyyden edistämiseen ja voivat parantaa palveluiden saatavuutta ja niihin ohjautumista. Kuntien vahvuuksia ovat lähipalvelut ja monialaisuus sekä ja paikallistuntemus.
 • Työnhakijoiden palvelutarpeiden ja heidän työ- ja toimintakykynsä arviointiin tulee panostaa nykyistä vahvemmin. Tämä edellyttää resursointia kohtaavaan palveluun. Kuntakokeiluun on turvattava riittävät henkilöstöresurssit.
 • Kuntakokeilujen alkuvaiheessa joissakin kunnissa kaavailtiin etsivän nuorisotyön ja/tai työpajatoiminnan hyödyntämistä kuntakokeilun tehtävissä. Myös kuntakokeiluissa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan on kuitenkin pystyttävä keskittymään perustehtäväänsä.
 • OKM on linjannut, että valtionavustuksella toimivien työntekijöiden tehtävät eivät voi määräytyä työllisyyttä edistävien kuntakokeilujen kautta. Tiivistä ja monialaista yhteistyötä kuntakokeilujen kanssa voidaan tehdä.

Työpajapalveluihin ohjautuminen sakkaa

 • Työpajakentältä kerättyjen kokemusten mukaan kuntakokeilut ovat käynnistyneet viiveellä, palveluihin on tullut katkoksia ja työpajapalveluihin ohjautuminen on monin paikoin hidastunut.
 • Korona on kasvattanut etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisännyt työpajapalveluiden tarvetta. Palveluohjaus on saatava kuntoon, jotta asiakkaat pääsevät tarpeisiinsa vastaaviin palveluihin.

Miten kuntakokeilu toimii sinun kunnassasi?

Millaisia toimintamalleja ja rakenteita sinun kuntasi kuntakokeilussa on? Miten palveluohjaus teillä toimii? Kerro meille! Hyödynnämme näkemyksiä Inton vaikuttamistyössä.

Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli

Hallitus valmistelee pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia. Sen on tarkoitus tulla eduskuntakäsittelyyn syksyn 2021 aikana ja astua voimaan toukokuussa 2022.

TE-palveluiden henkilöstöä lisätään

TE-palveluiden henkilöstöä ollaan lisäämässä reilulla 1000 asiantuntijalla, mikä merkitsee vuoden 2019 resursseihin verrattuna noin 40 prosentin lisäystä.

 • Lisäys on merkittävä ja tarpeellinen. Työnhakijoita on ollut TE-toimiston virkailijaa kohden kuormittavan suuri määrä, eikä suunnitelmia tai haastatteluja ole pystytty tekemään tavoitteiden mukaisesti.
 • Laskelmissa ei ole kuitenkaan ole huomioitu koronan vaikutuksia työttömyyden kasvuun. Lisäksi työllisyyden kuntakokeilu on aiheuttanut palveluihin ruuhkaa ja jonoja. Into katsoo, että resurssien riittävyys on arvioitava uudelleen.

Työnhakijoita tavataan useammin

Mallin mukaan TE-toimisto tai kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Alussa (3 kk) kahden viikon välein, ja aina 6 kk jälkeen järjestettäisiin uusi 1 kk tiivis palvelujakso.

 • Asiakkaiden henkilökohtaista palvelua on tarkoituksenmukaista vahvistaa. Mallin tulee rakentua ohjauksellisuudelle, yksilölliselle tuelle ja luottamuksen vahvistamiselle. TE-toimistoissa tarvitaan ohjausosaamisen vahvistamista.

Karensseja kohtuullistetaan ja porrastetaan

Mallissa otetaan käyttöön uusi muistutus ennen varsinaista karenssia.  

 • Karenssien porrastaminen ja kohtuullistaminen on tarkoituksenmukaista. Muistutus on tarkoituksenmukainen ja kohtuullisempi vaihtoehto, ettei etuuksiin tulisi katkoksia.
 • On kuitenkin huomattava, että kokonaisuudessaan malli vahvistaa vastikkeellisuutta ja tiukentaa etuuden saamisen edellytyksiä. Korvauksettomat määräajat tulisi kaikissa tilanteissa pitää mahdollisimman lyhyinä, selkeinä ja yhdenmukaisina.

Työnhakuvelvollisuus

Uuden työnhakuvelvollisuuden mukaan työnhakijan on haettava neljää työmahdollisuutta kuukausittain ja raportoitava tästä TE-toimistolle.

 • Työnhakuvelvollisuus lisää vastikkeellisuutta ja työnhakijoiden velvoitteita. Sen seuraaminen vahvistaa työnhakukeskustelujen sanktioivaa henkeä.
 • Työnhakuvelvollisuutta tarkoituksenmukaisempia ovat kokonaisvaltaiset valmennus- ja kuntoutuspalvelut esimerkiksi välityömarkkinoilla.

TE-palveluiden siirto kuntiin

 • Hallituksen päätöksen mukaisesti TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on linjannut, että palvelut siirretään kunnalle tai useamman kunnan yhteistoiminta-alueelle, kun työvoimapohjaa on vähintään 20 000 henkilöä.
 • Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi niin, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.
 • TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteena on tuoda TE-palvelut lähemmäksi asiakkaita ja vastaamaan aiempaa vahvemmin paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin. Kunnan työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalveluiden yhteistyöllä haetaan nopeampaa työllistymistä.
 • Hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle toukokuussa 2022.
 • Into on mukana TEMin uudistusta valmistelevassa sidosryhmien sparrausryhmässä ja kerää työskentelyä varten työpajakentän ja etsivän nuorisotyön näkemyksiä.

Osatyökykyisiä työllistävä Työkanava Oy

 • Hallitus on päättänyt perustaa valtion erityistehtäväyhtiön työllistämään haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Yhtiön tehtävänä on tarjota työsuhteita ja tukea työhön sekä edistää toisen työnantajan palvelukseen siirtymistä. Hallituksen esitys ollaan antamassa vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan 1.1.2022.
 • Toiminta on tarkoitus käynnistää pilotoinnilla 2–3 alueella.

Päällekkäisyydet vältettävä ja kohderyhmää rajattava

Into katsoo, että erityistehtäväyhtiön toiminnassa on päällekkäisyyksiä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta sitä olisi voitu toteuttaa nykyisiä palveluita kehittämällä.

 • Yhtiön toiminta tulee suhteuttaa nykyisiin välityömarkkinapalveluihin. Yhtiön ja nykyisten välityömarkkinatoimijoiden tulee tarjota toisiaan täydentäviä palveluita, ei kilpailla keskenään.
 • Yhtiön kohderyhmä tulee rajata heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin osatyökykyisiin, joille ei tällä hetkellä ole riittävästi palveluita.
 • Nykyisten välityömarkkinoiden palvelut, kehittäminen ja rahoitus tulee turvata.
 • Yhtiön toimintaa tulee valmistella ja kehittää tiiviissä yhteydessä välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry