Ohjeita Sovarin käyttöön työpajalla


Sovari perustuu etsivän nuorisotyön nuorille sekä työpajojen nuorille ja aikuisille valmentautujille suunnattuun nettikyselyyn.

Voit ilmoittautua mukaan ja ottaa Sovarin käyttöösi milloin tahansa.

Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeet Sovarin käyttöön sekä linkit nettikyselyihin.
Etsivälle nuorisotyölle ja työpajoille on omat kyselynsä. Kysely on käytössä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Sovari-kyselykausi kestää aina kalenterivuoden ajan.

Sovari-kysely toteutetaan kunkin valmentautujan kohdalla työpajajakson päätteeksi

 • Etsivän nuorisotyön toimijat ja työpajat saavat omat Sovari-tuloksensa vuosittain.
 • Into tuottaa tulosyhteenvedot organisaatiokohtaisesti ja työpajayksiköittäin.
 • Tulosyhteenvedon saaminen edellyttää vähintään 7 vastaajaa vuoden aikana.
 • Sovari-vuositulokset toimitetaan työpajoille helmikuussa ja etsiville maaliskuussa.
 • Into julkaisee raportit Sovarin valtakunnallisista tuloksista vuosittain kesäkuussa.

Milloin?

 • Työpajatoiminnassa Sovari-kysely toteutetaan jokaiselle valmentautujalle työpajajakson lopussa.
 • Jos työpajajakso jatkuu seuraavalle vuodelle, voidaan kysely toteuttaa jo edellisen vuoden lopussa.
 • Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.
 • Ota Sovari-kysely osaksi työpajan valmennusta arviointikeskustelun yhteyteen. Keskustelu palauttaa valmentautujan mieleen kulunutta jaksoa työpajalla, mistä lähdettiin liikkeelle ja mitkä asiat ovat muuttuneet työpajalla olon aikana.

Missä?

 • Järjestä vastaamiseen rauhallinen hetki työpajalla tietokoneen äärellä.
 • Vastaamiseen on hyvä varata aikaa 20–30 minuuttia, vaikka yleensä vastaaminen kestää vain 5 minuuttia.
 • Tarvittaessa valmentautuja voi vastata kyselyyn myös etäyhteyksillä, jos hän ei voi tulla työpajalle tai hänen työpajajaksonsa on jo päättynyt. Jaa valmentautujalle silloin linkki Sovari-kyselyyn henkilökohtaisella viestillä ja ohjaa häntä vastaamaan kyselyyn.

Miten?

 • On tärkeää ohjata valmentautujaa vastaamisen alkuun ensimmäisen sivun kysymyksissä.
 • Ensimmäisen sivun jälkeen valmentautuja jatkaa vastaamista itsenäisesti.
 • Kysymyksessä 7. valitaan vastattavaksi joko koko kysely tai lyhyempi kysely.
 • Lähtökohtaisesti valitaan vastattavaksi koko kysely, ellei työpajalla ole yhteisesti sovittu toisin.
 • Lyhyempi kysely ei sisällä työpajatoiminnan toteutusta koskevia arviointikysymyksiä.
  Se voidaan valita silloin, jos työpaja kerää palautetta työpajatoiminnasta muulla tavoin.
 • Muistuta valmentautujaa vastaamisen lopuksi klikkaamaan Lähetä-ruutua, jotta vastaukset tallentuvat.

Mitä Sovari sisältää?

Sovari-kysely sisältää kysymyksiä seuraavista teemoista:

 1. Asiakkuus työpajalla: valmennusjakson kesto, käyntitiheys työpajalla ja missä palvelussa valmentautuja on työpajalla
 2. Työpajatoiminnan arviointi: Millaisia kokemuksia valmentautujalla on työpajatoiminnasta?
 3. Sosiaalisen vahvistumisen arviointi: Millaisia muutoksia valmentautuja on kokenut elämäntaidoissaan työpajajakson aikana?
 4. Taustatiedot: ikä, sukupuoli, koulutus ja kyselypalaute.

Nuori arvioi työpajatoimintaa seuraavista näkökulmista:

 • Tehtävät ja valmentautujan osallisuus työpajatoiminnassa
 • Yhteisöllisyys työpajalla
 • Työ- ja yksilövalmennus työpajalla

Nuori arvioi sosiaalista vahvistumista eli elämäntaitojen muutosta seuraavilla osa-alueilla:

 1. itsetuntemus
 2. sosiaaliset taidot
 3. arjen hallinta
 4. opiskelu- ja työelämävalmiudet
 5. elämänhallinta ja tavoitteellisuus

Mitä valmentautujalle on hyvä kertoa Sovari-kyselystä?

 1. Sovarin kautta valmentautuja voi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.
  Kyselyn avulla hän voi myös jäsentää elämäntilanteessaan tapahtuneita muutoksia.
  Useimmat vastaajat ovat kokeneet vastaamisen helpoksi ja melko mukavaksi.
 2. Kerro, että teille on tärkeää kuulla valmentautujan näkemyksiä, mikä työpajatoiminnassa on ollut hyvää tai huonoa ja onko se auttanut häntä eteenpäin. Toivotte myös ehdotuksia, miten työpajatoimintaa voitaisiin kehittää. Kaikenlainen palaute on tärkeää.
 3. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yksittäisen nuoren tai aikuisen antamat vastaukset eivät tule työpajan tietoon, vaan saatte siitä ryhmäkohtaisen koosteen. Ulkopuolinen asiantuntija käsittelee kyselyn vastaukset ja laatii yhteenvedot tuloksista.
 4. Työpajan työntekijät saavat käyttöönsä sanalliset avovastaukset kirjoitetussa muodossa.
  Voitte käyttää sanallisia vastauksia työpajan markkinoinnissa.
 5. Kyselyyn on hyvä vastata rauhassa ja varata siihen aikaa ainakin varttitunti. Useimmat valmentautujat vastaavat siihen 5–10 minuutissa. Etenkin elämäntaidoissa tapahtuneita muutoksia on hyvä pohdiskella rauhassa (Sovari-kyselyn sivulla 3).

Miten voit hyödyntää Sovari-tuloksia työpajatoiminnassa?

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry