Miten etsivä nuorisotyö tukee nuorta?

Etsivä nuorisotyö on aina

 • nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön perustuvaa. Nuori valitsee itse, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan, eikä kieltäytymisestä aiheudu mitään seurauksia.
 • rinnalla kulkevaa: etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle luotettavan ammattilaisen tukea ja ohjausta hänen tarvitsemakseen ajaksi. Yhteistyölle ei aseteta määräaikaa eikä tapaamiskertojen lukumäärää rajata.
 • nuoren puolella ja nuorilähtöistä: etsivä toimii ensisijaisesti nuoren antamien tietojen ja tavoitteiden pohjalta. Nuori määrittelee itse myös tuen tarpeensa ja päättää, mihin suuntaan hän haluaa edetä. Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat siellä, minne nuorten on helppo tulla.
 • kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen perustuvaa: nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä huomioidaan monipuolisesti. Asioita ei tarkastella pelkästään yksittäisten piirteiden, erityisten ongelmien tai diagnoosien pohjalta.
 • vaitiolovelvollisuuden alaista: keskustelut etsivän kanssa ovat luottamuksellisia, eikä hän kerro nuoren asioita toisille ilman nuoren antamaa lupaa.
 • maksutonta nuorelle, lähipiirille ja yhteistyökumppaneille. Toimintaan ei kuulu vaatimuksia tai ehtoja.

Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat pitkäjänteisesti ja kiirehtimättä nuorten elämäntilanteiden ehdoilla. Etsivä edistää nuoren kasvua, itsenäistymistä ja elämänhallintaa, osallisuutta yhteiskuntaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä auttaa nuorta hänelle hyödyllisten palveluiden löytämisessä ja niihin kiinnittymisessä. Etsivälle on kaikkein tärkeintä, että nuori tulee palveluissa kuulluksi ja ymmärretyksi ja saa tarvitsemansa tuen.

7 yleistä etsivän nuorisotyön toimintamuotoa

 • Nuorten tavoittelu yhteydenottopyyntöjen pohjalta
 • Henkilökohtainen tuki ja ohjaus
 • Jalkautuva etsivä nuorisotyö
 • Pienryhmätoiminta, retket ja leirit
 • Monialainen verkostoyhteistyö
 • Aikalisätoiminta
 • Vaikuttaminen ja tiedontuotanto
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry