Yhdistyksen kokoukset

Syyskokous 23.11.2022 Helsingissä

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11.2022 klo 13.30 alkaen Bottalla, Topelius-kabinetissa, Museokatu 10, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos.  

Ennen syyskokouksen alkua pidetään klo 12 alkaen samassa tilassa Inton eduskuntavaalitavoitteiden julkistamistilaisuus. Syyskokous alkaa tilaisuuden jälkeen noin klo 13.30. Valtakirjojen tarkistus klo 11.30 alkaen. Valtakirjojen tarkistus jatkuu syyskokouksen alkuun asti.

Ilmoittautuminen syyskokoukseen 16.11.2022 mennessä. Toivomme sekä äänivaltaisten että puhe- ja läsnäolo-oikeutettujen ilmoittautuvan kokoukseen.

Syyskokouksen materiaali löytyy tämän sivun lopusta.

Ilmoittaudu syyskokoukseen.

Ehdokkaat Inton hallitukseen

Jäsenorganisaatioilla oli mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi 23.10.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä ehdotettiin seitsemää ehdokasta Inton hallitukseen. Myös syyskokouksessa on mahdollisuus esittää ehdokkaita Inton hallitukseen.

Ehdokkaat Inton hallitukseen:
Outi Hedemäki-Kantola, esittää Meriva sr
Timo Kontio, esittää Helsingin kaupunki
Kimmo Kumlander, esittää Valo-Valmennusyhdistys ry
Jorma Nieminen, esittää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Amanda Tammivirta, esittää Live-säätiö sr
Sakari Tiitta, esittää Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr
Daniel Åkermark, esittää Folkhälsan Utbildning AB / Resurscentret Föregångarna

Tutustu ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa mm. mitä haluaisi kehittää Intossa hallituksen jäsenenä, miten edistää Inton vaikuttamistyötä ja työmuotojen tunnetuksi tekemistä omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä miksi ehdokas tulisi valita hallituksen jäseneksi?

Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksen jäseneksi voi asettua Inton jäsenorganisaatiossa toimiva etsivän nuorisotyön ja/tai työpajatoiminnan ammattilainen, jolla on halua ja intoa kehittää työmuotoja sekä Inton toimintaa ja osallistua vaikuttamistyöhön. Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta hallitustyöskentelyyn.

Jäsenorganisaatio voi ehdottaa jäsentä Inton hallitukseen määräpäivään mennessä. Kirjallinen esitys on vapaamuotoinen ja sen allekirjoittaa organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Myös syyskokouksessa on mahdollista esittää ehdokkaita hallituksen jäseneksi. Jos ehdotuksen muotoseikat pohdituttavat, ole yhteydessä Inton toiminnanjohtajaan.

Vuosittain valitaan 3 varsinaista jäsentä kaksivuotiskaudelle ja 3 varajäsentä vuodeksi. Syyskokouksessa suoritetaan siten aina hallituksen jäsenten vaali. Ehdokkaita täytyy olla vähintään 6, jotta kaikki avoimet paikat saadaan täytettyä. Into esittelee verkkosivuillaan, kokousmateriaalissa ja somessa määräpäivään mennessä toimitetut esitykset ehdokkaista.

Äänestysohje on kirjattu syyskokouksen menettelytapaohjeeseen: ” Syyskokouksessa valitaan kolme varsinaista hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä. Äänestyslippuun kirjoitetaan vähintään yksi ja enintään kuusi eri nimeä. Kaikki annetut äänet ovat saman arvoisia. Jos äänestyslipussa ei ole yhtään nimeä tai enemmän kuin kuusi nimeä, äänestyslippu hylätään. Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja neljänneksi, viidenneksi ja kuudenneksi eniten ääniä saaneet valitaan hallituksen varajäseniksi.”

Syyskokouksen materiaalit

Kutsu syyskokoukseen
Esityslista
Valtakirja
Sääntömuutosehdotus pykälään 12§
Menettelytapaohje syyskokoukseen
Pyyntö jäsenorgansiaatioille nimetä ehokkaita Inton hallitukseen
Inton hallituksen jäsenet ja erovuoroiset
Ehdokkaat Inton hallitukseen ja esittelyt
Inton säännöt
Toimintasuunnitelma 2023
Talousarvio 2023

Äänioikeus

Jäsenorganisaatioiden äänioikeus määräytyy Inton sääntöjen 10 § mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen edustus-, äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät organisaation toimihenkilöiden edellisen kalenterivuoden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

1 edustaja – toimihenkilöitä 1–9 edellisen kalenterivuoden aikana (1 ääni)
2 edustajaa – toimihenkilöitä 10–29 edellisen kalenterivuoden aikana (2 ääntä)
3 edustajaa – toimihenkilöitä 30 tai yli (3 ääntä)”

Äänivaltaisen kokousedustajan on esitettävä valtakirja äänioikeuden osoittamiseksi. Edustusoikeus määräytyy yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen ja jäsenorganisaatioiden nimenkirjoitusoikeuden perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan ”Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsentä.”

Hallitustyöskentely Intossa

Inton hallitus koostuu yhdeksästä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisesta ja puheenjohtajasta. Hallituksen varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin ja he osallistuvat hallituksen työskentelyyn. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja ja kokouksiin osallistuu lisäksi Inton talous- ja hallintopäällikkö.

Inton hallitus kokoontuu vuosittain noin 7 kertaa Helsinkiin, joiden lisäksi pidetään etäkokouksia tarpeen vaatiessa. Hallitus kokoontuu Inton toimistolle Helsinkiin, Itä-Pasilan Akavatalolle. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 14 alkaen. Kokousaikataulu vahvistetaan tammikuun kokouksessa.

Into ei maksa korvausta hallituksen jäsenille kokouksista. Matkakulut korvataan toteutuneen mukaisesti. Tarvittaessa tarjoamme majoituksen esimerkiksi strategiapäivän yhteyteen. Inton hallituksen jäsenet saavat lipun valtakunnalliseen #INTO-tapahtumaan.

Inton hallitus ohjaa yhdistyksen strategista työskentelyä, seuraa yhdistyksen talouden ja toiminnan toteutumista, osallistuu vaikuttamis- ja kehittämistyöhön, hyväksyy mm. Inton laatimat lausunnot, näkökulmat sekä vaaliteemat, tekee vuosittain riskikartoituksen sekä osallistuu ja nostaa aktiivisesti keskusteluun teemoja hallituksessa.

Uudet hallituksen jäsenet saavat perehdytyksen hallitustyöskentelyyn.© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry