Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa

Työpajatoiminnassa vahvistetaan nuorten ja aikuisten taitoja itsenäiseen elämään, opiskeluun ja työssäkäyntiin. Työpajalla valmentautujat voivat tunnistaa omia vahvuuksiaan, kehittää taitoja toimia toisten ihmisten kanssa, oppia hoitamaan arjen asioita sekä saada eväitä koulutukseen ja työelämään. Työpajatoiminta edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista yhdessä toisten ihmisten kanssa. Tämä on sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa.

Sosiaalinen vahvistaminen on työ- ja toimintakyvyn sekä elämäntaitojen kartuttamista

Työpajatoiminnan tavoitteet vaihtelevat valmentautujien tarpeiden mukaan. Painopiste voi olla ihmisen toimintakyvyn parantamisessa tai työelämään valmentamisessa. Työpaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, työtä palkkatuella ja vaihtoehtoisen oppimisympäristön opinnoissa. Muita työpajalla järjestettäviä palveluita ovat mm. sosiaalinen kuntoutus, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus ja maahanmuuttajien kotoutumispalvelu. Sosiaalinen vahvistaminen kytkeytyy kaikkiin työpajan palveluihin, sillä se mahdollistaa valmentautujan etenemisen omissa tavoitteissaan.

Sosiaalinen vahvistaminen

 • ehkäisee nuorten ja aikuisten syrjäytymistä ja lisää heidän hyvinvointiaan
 • vahvistaa kaveruutta ja yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta
 • tukee itsensä toteuttamista sekä tarjoaa mielekästä ja merkityksellistä tekemistä
 • lisää työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista sekä työllisyyttä ja toimeentuloa
 • lisää omatoimisuutta, parantaa arjen asioista suoriutumista ja helpottaa avun pyytämistä
 • vahvistaa suoriutumista ja vähentää alisuoriutumista
 • antaa uusia näkökulmia asioihin näköalattomuuden sijasta
 • luo uskoa tulevaisuuteen

Tunnista vaikutusketjut omassa työssäsi

Laadukas työpajatoiminta tuottaa sosiaalista vahvistumista. Se perustuu yhteiseen toimintaan, hyvään yhteishenkeen ja ammattitaitoiseen valmennukseen.

 • Tehtävät ja toiminta työpajalla tuottavat valmentautujille onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia uutta yhdessä toisten ihmisten kanssa.
 • Valmentautujat saavat myönteistä palautetta valmentajilta ja ryhmältään sekä kokevat toimintansa merkitykselliseksi.
 • Tämä kannustaa häntä osallistumaan ryhmätoimintaan ja ottamaan vastuuta yhteisön jäsenenä. Arvostus ja luottamus pajayhteisössä tuottavat valmentautujalle tunteen, että hän on tärkeä osa ryhmää.
 • Onnistumisen ja uuden oppimisen kokemukset rakentavat myönteistä käsitystä itsestä. Myös yhteisöön kuuluminen ja rakentava vuorovaikutus vahvistavat itsetuntemusta.
 • Ihminen saa luottamusta omiin taitoihinsa ja kykyynsä toimia erilaisissa tilanteissa.
 • Realistinen käsitys omasta osaamisesta auttaa asettamaan tavoitteita, jotka on mahdollista saavuttaa. Se parantaa ihmisen mahdollisuuksia onnistua.
 • Onnistumisen kokemukset lisäävät motivaatiota asettaa uusia tavoitteita ja toimia niiden eteen.
 • Tavoitteissa eteneminen tuo hallittavuuden tunnetta valmentautujan arkeen ja elämään. Valmentautuja voi kokea, että hän pystyy itse vaikuttamaan elämänsä kulkuun.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja valmennus – työpajan kolme kulmakiveä

Laadukas työpajatoiminta on monen tekijän summa. Ne yhdessä mahdollistavat valmentautujien sosiaalisen vahvistumisen.

Työpajatoiminnassa voidaan vahvistaa valmentautujien osallisuutta monella tasolla. Osallisuutta on valmentautujien aito kohtaaminen ja kuuleminen. Siihen sisältyy kokemus siitä, että kuuluu työpajan yhteisöön. Osallisuutta on valmentautujien mahdollisuudet vaikuttaa omaan toimintaan ja yhteisiin asioihin. Se voi ulottua työpajatoiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon asti.

Työpajan yhteisöllisyys perustuu valmentautujien yhdenvertaisuuteen, arvostukseen ja osallisuuteen. Hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri ryhmässä sekä kannustava valmennus edistävät tavoitteisiin pyrkimistä. Työpajalla ei tarvitse osata valmiiksi, vaan siellä saa mahdollisuuden kokeilla, oppia ja erehtyäkin. Valmennuksessa tuetaan hyvää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ryhmässä sovittujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Valmentajat ohjaavat valmentautujia tehtävissään ja työelämän taidoissa. Valmentaja auttaa valmentautujaa tunnistamaan taitojaan, havaitsemaan edistysaskeliaan ja ottamaan vastuuta oppimisesta. Työpajalla saa onnistumisen kokemuksia, oppii ammatillisia taitoja ja osaaminen voidaan tunnistaa. Valmentaja antaa rakentavaa palautetta ja kohtelee valmentautujia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.  

Työpajan valmennus tukee valmentautujien toimintakykyä, arjen hallintaa, työelämätaitoja ja suunnitelmia elämässä eteenpäin. Perustana on luottamus valmentajaan. Valmentaja pyrkii ymmärtämään kunkin ihmisen tilannetta ja hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa valmentautujat saavat toisiltaan vertaistukea, kun he jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Tästä kaikesta rakentuu sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa.

Lue lisää sosiaalisesta vahvistamisesta Sovari-opaskirjasta (sivuilta 14-21) (pdf)

Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteet ja menetelmät
Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteet ja toimintatavat
Sosiaalisen vahvistumisen osa-alueet

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry