Etsivä nuorisotyö yhteistyökumppanille

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös viranomaisten ja muiden toimijoiden luovuttamien tietojen perusteella. Tietojen luovuttamista etsivään nuorisotyöhön ohjaa Nuorisolaki.

Tutustu etsivän nuorisotyön prosessiin!

Ilmoitusvelvollisuus etsivään nuorisotyöhön

 1. Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot yli 18-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
 1. Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen

Lisäksi opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä oppivelvollisesta nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Samaten koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot opinnot keskeyttävästä oppivelvollisesta nuoresta.

Nuoren tiedot voi luovuttaa virallisen, valtakunnallisen yhteysetsivään.fi -yhteydenottojärjestelmän kautta, asui nuori missä kunnassa tahansa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Aluehallintoviraston ylläpitämästä yhteydenottojärjestelmästä tiedot siirtyvät automaattisesti nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Milloin nuori ohjataan etsivään nuorisotyöhön?

 • Kun viranomainen tai toimija arvioi työssään saamansa käytettävissään olevan tiedon valossa nuoren olevan sellaisen tuen ja ohjauksen tarpeessa, joka ei ole suoraan määriteltävissä oman toimialan tai jonkin muun toimijan tai sektorin tehtäviin
 • Kun nuori ei ole vielä valmis kiinnittymään itsenäisesti tarvitsemaansa palveluun tai palveluiden tarve on laaja.
 • Kun nuori ei ole sitoutunut palveluun tai toimintaan, jonka piirissä hän on, ja on arvioitu riski, että hän on putoamassa tai jo pudonnut palvelun ulkopuolelle.
 • Kun nuoren kanssa on käyty keskustelua tuentarpeesta ja nuori on antanut suostumuksensa yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamiseen (ilmoitusvelvolliset viranomaiset ilmoittavat myös, vaikka tämä ei toteudu).

Esimerkkejä arjen tilanteista, joissa etsivästä nuorisotyöstä voi olla nuorelle hyötyä

 • Nuori toivoo luotettavaa ja ei-viranomaisroolissa toimivaa aikuista peilailemaan kanssaan hänen elämäntilannettaan ja mahdollisuuksiaan – nuoren omista lähtökohdista käsin ja hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti.
 • Ammattilainen arvioi, että elämäntilanteen edistymisen kannalta olennaisten asioiden hoitaminen on nuorelle haastavaa yksin, ilman tukea – kun asiat saattavat kokemuksen mukaan jäädä nuorelta muuten hoitamatta.
 • Nuori palaa asioimaan aina saman ongelman kanssa, eikä pääse omatoimisesti asian kanssa eteenpäin, mutta ei löydy selkeää tahoa, jonne nuori pitäisi ohjata.
 • Nuorella on tarvetta monille eri palveluille tai hänen tulee asioida useammassa virastossa saadakseen asioitaan eteenpäin ja ammattilainen arvioi, että nuori tarvitsee palvelujärjestelmää tuntevaa rinnalla kulkijaa varmistamaan asioiden etenemisen.

Miten yhteys etsivään nuorisotyöhön?

 • Ota ensin nuoren kanssa puheeksi huolesi hänen asioidensa hoitumisesta ja kerro, että etsivä nuorisotyö voisi auttaa häntä hänen niin halutessaan.
 • Kerro, että etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, hänen omilla ehdoillaan tapahtuvaa palvelua, jossa hän saa nuorisotyön ammattilaisen tukea tarvitsemiinsa asioihin.
 • Korosta, että työskentely on luottamuksellista ja perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin – etsivään nuorisotyöhön ohjaava taho luovuttaa nuoren suostumuksella nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle vain nuoren yhteys- ja yksilöintitiedot, jotta etsivä nuorisotyöntekijä voi olla häneen yhteydessä. Nuorella on oikeus kieltäytyä palvelusta tai keskeyttää palvelu missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä koituu hänelle mitään sanktiota.
 • Ota huomioon, että nuorella on myös mahdollisuus osallistua etsivän nuorisotyön palveluun nimettömänä. Pohdi, kuinka tämä omassa organisaatiossasi mahdollistetaan. Pohdi myös nuoren kanssa, miten palvelun käyttö nimettömänä alkaisi parhaiten. Ilmaise toive etsivälle nuorisotyöntekijälle selkeästi ja tue nuorta siirtymätilanteessa.

Suomen etsivät nuorisotyöntekijät löydät entit.fi-sivustolta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry