STL – työpajatoiminnan laadunarviointi

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli STL on Inton kehittämä työkalu työpajatoiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin. Malli antaa kehykset ja tarkastelukulmia työpajan laadunarvioinnin toteuttamiseen monesta eri suunnasta. Työkalun avulla arviointi ja toiminnan kehittäminen tuodaan osaksi jokaisen työpajan arkea.

Työpajojen toimintaympäristö muuttuu ja työpajatoiminta muuttuu sen mukana. Laadukas työpajatoiminta vastaa mahdollisimman hyvin tarkoitustaan sekä tuottaa tavoitteitaan vastaavia tuloksia ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.

STL on kehitetty työpajatoimintaan alun alkaen vuonna 2005. Malli perustuu eurooppalaiseen laatupalkintomalliin EFQM ja on siitä käännetty työpajatoiminnan kielelle. Matkan varrella arviointimallin arviointialueet ovat muovautuneet, ja nyt tarkastelu kohdentuu aikaisempaa enemmän toiminnan strategiseen suuntaan. Jatkuva muutos ja uudistuminen nähdään oleellisena osana menestyvää työpajatoimintaa.

STL-arviointimalli koostuu kolmesta arviointialueesta: suunta, toiminta ja tulokset. Jokaiseen arviointialueeseen sisältyy kriteerejä ja niiden sisältöä on avattu arviointikohdissa, mitä asioita laadukas tai erinomainen työpaja tekee kriteerin mukaan. Kriteerien alta löytyy määritelmä ja esimerkkejä siitä, mitä nämä asiat voivat työpajakentällä tarkoittaa.

STL-mallin arviointialueet: suunta, toiminta ja tavoitteet, sekä kriteerit.

Miten työpaja voi toteuttaa STL-arviointia?

Helpoin tapa aloittaa laadunarviointimallin käyttö on toteuttaa itsearviointi.
Työpajan koosta riippuen se voidaan toteuttaa koko henkilöstön tai sitä edustavan ryhmän kesken.
Arviointimalliin voit perehtyä STL-käsikirjan avulla.

Into tarjoaa työpajojen itsearvioinnin toteuttamiseen STL-arviointikyselyn. Kysely toteutetaan nettikyselynä, joka suunnataan työpajan henkilöstölle tai sitä edustavalle ryhmälle. Into toteuttaa kyselyn henkilöstölle ja toimittaa työpajalle yhteenvedon kyselyyn saaduista vastauksista.

Itsearviointi voidaan toteuttaa kolmessa vaiheessa:

  1. Valmistautuminen: Osallistujat toteuttavat itsearvioinnin taustatyötä, johon sisältyy arviointitiedon keräämistä, tarkastelua ja itsearviointikyselyn toteuttaminen.
  2. Arviointi: Toteutetaan arviointitilaisuus, jossa käydään arviointikeskustelua, vedetään yhteen itsearviointikyselyn tulokset ja tehdään suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.
  3. Kehittäminen: Toteutetaan itsearvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä.

Laadunarvioinnin tulee perustua tietoon: toiminnan tilastointiin ja erilaisiin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittareihin sekä eri osapuolten kokemuksiin ja näkemyksiin toiminnasta ja sen tuloksista. Toiminnan arviointiin on hyvä osallistaa myös valmentautujia, palveluiden tilaajia ja muita sidosryhmiä. Arvioinnin ohessa on hyvä kehittää seurannan mittareita ja tapoja kerätä arviointitietoa.

Arvioinnissa työpajan toimintaa kannattaa tarkastella työpajatoiminnan laatukriteereiden valossa. Niissä tuodaan esille konkreettisia asioita, joita hyvään työpajatoimintaan lähtökohtaisesti sisältyy. STL-mallissa työpajan suuntaa, toimintaa ja tuloksia voidaan tarkastella laajemmin kuin laatukriteereissä: Millä tavalla toteutamme ja voimme kehittää toimintaamme? Mille tasolle asetamme tavoitteemme?

Katso koulutustallenteet työpajatoiminnan STL:stä.

Lisätietoja STL-mallista:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry