Lausunto STM, StV, SiV ja TyV: Sote-uudistus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui STM:lle 24.9.2020, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 15.2.2021, sivistysvaliokunnalle 19.2.2021 ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 17.3.2021 sote-uudistuksesta. Lakiesitys ei huomioi työpajatoiminnan kaltaisen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla toimivan monialaisen palvelun toimintaedellytyksiä. Työpajapalveluiden jatkumisen edellytykset on turvattava laissa.

Lausunnon keskeinen sisältö:
• Sote-uudistuksen tavoitteet hyvinvointierojen kaventamisesta palveluiden saatavuuden parantamiseen ovat kannatettavia. Uudistus on tarkoituksenmukainen myös yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin vastaamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

• Lakiesitys ei kuitenkaan huomioi riittävästi työpajatoiminnan kaltaisen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoille asemoituvan monialaisen palvelun toimintaedellytyksiä. Esityksessä ei ole arvioitu uudistuksen vaikutuksia työpajatoimintaan ja sen asiakasryhmien palveluihin.

• Uudistuksen myötä kunnalliset työpajat eivät voi enää tuottaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Tästä seuraa, että monet työpajat voivat menettää toimintaedellytyksensä ja sitä kautta asiakkaat tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Uudistus on heikentämässä työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen saatavuutta.

• Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan. Sote-uudistus on vesittämässä tämän tavoitteen, sillä se on kriittinen erityisesti kunnallisille työpajoille.

• Sote-uudistus on vaikeuttamassa oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteisiin pääsemistä. Monilla työpajoilla on jo pitkään voinut suorittaa tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja. Oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa laissa työpajat nähdään muina oppimisympäristöinä. Jos työpajojen määrä vähenee, heikkenevät oppivelvollisten mahdollisuudet hyödyntää niitä opintojensa tukena ja osana koulutuspolkujaan. Jotta koulutuksen keskeyttämiset saadaan vähenemään, tulee koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä pikemminkin vahvistaa ja laajentaa.

• Uudistus on heikentämässä myös mahdollisuuksia saavuttaa hallituksen työllisyystavoitteet. Työpajojen toimintaedellytysten heikentäminen ei tue työllisyysasteen nostamista, vaan on päinvastoin lisäämässä työttömyyttä.

• Uudistuksen vaikutukset kunnallisten työpajojen tuottamaan kuntouttavaan työtoimintaan ja niiden toimintaedellytyksiin tulee pikaisesti arvioida – tätä ei saa jättää hyvinvointialueiden tehtäväksi. Työpajapalveluiden jatkumisen edellytykset tulee varmistaa sote-uudistusta koskevassa laissa.

• Lain tulee mahdollistaa, että kunnallinen työpaja voi jatkossakin tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta, vaikka ne siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Olennaista on turvata kunnallisille työpajoille kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä valtion korvaus. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta tarvitaan työpajoja ja vastaavia valmennusyksiköitä koskeva poikkeus samaan tapaan kuin työsopimuslaissa (26.1.2001/55) on tällä hetkellä. Mahdollinen ratkaisu voi olla hyvinvointialueen ja kunnan sopimuksellisuus ilman kilpailutus- ja yhtiöittämisvelvoitteita tai kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvän järjestämisvastuun siirtoon kuntaan.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry