Into: Oikein hyödynnettynä kuntakokeilu edistää työllisyyttä

Into oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja antoi työllisyyden edistämisen kuntakokeilua (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) käsittelevän lausunnon.

Kuntakokeilu voi parantaa palvelujen saavutettavuutta

Koronaepidemian myötä työttömyys on kasvanut rajusti. Työpajakentän ja etsivän nuorisotyön toimijoiden mukaan TE-toimistot ovat entisestään ruuhkautuneet, TE-toimistojen toteuttama sähköinen palvelutarpeen arviointi ei ole riittävää eikä palveluohjaus monin paikoin toimi. Kuntakokeilu mahdollistaa palveluiden saavutettavuuden parantumisen sekä nopeuttaa palveluihin pääsemistä ja työllistymistä. Kuntien vahvuuksia työllisyydenhoidossa ovat lähipalvelut, monialaisten palvelujen integrointi ja paikallisten työnantajien ja välityömarkkinoiden tuntemus.

Kuntakokeilun tuloksia pitää hyödyntää TE-palvelujen kehittämisessä

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Tämä hallituksen esitys on kuitenkin kokeilulaki, vaikka kyse on jo kolmannesta työllisyydenhoidon kuntakokeilusta. Olennaista on, että kuntakokeilun tuloksia hyödynnetään TE-palveluiden pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tavoitteena pitää olla pysyvän toimintamallin rakentaminen.

Vaikuttavuuden arviointiin on panostettava

Kuntakokeilun vaikuttavuuden monipuoliseen arviointiin pitää panostaa etenkin asiakasnäkökulmasta ja palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Lisää tietoa tarvitaan erityisesti palveluiden sosiaalisista vaikutuksista sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn muutoksista.

Sote-uudistuksen vaikutukset on arvioitava

Vireillä olevalla sote-uudistuksella on merkittävät vaikutukset myös työllisyyspalveluiden kentälle ja asiakkaiden monialaisiin palvelukokonaisuuksiin. Lakiesityksessä ei kuitenkaan käsitellä kuntakokeilun suhdetta sote-uudistukseen. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntakokeiluun ja sen tuloksiin on arvioitava.

Välityömarkkinoita on vahvistettava

Kuntakokeilun tavoitteena on parantaa etenkin pitkään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Tässä keskeisessä roolissa ovat välityömarkkinatoimijat, eli yhdistykset, säätiöt ja työpajat. Lakiesityksessä ei kuitenkaan ole huomioitu välityömarkkinoita. Välityömarkkinatoimijoiden roolia tulee vahvistaa osana kuntakokeiluja ja ottaa välityömarkkinatoimijat mukaan kokeilun yhteistyöelimeen.

Ohjaamojen rooli pitää määritellä

Kaikki nuoret kuuluvat kuntakokeilun kohderyhmään. Lakiesityksessä ei kuitenkaan ole käsitelty Ohjaamojen asemaa kuntakokeilussa, joten niiden rooli pitää määritellä. Ohjaamot ja niiden tukirakenne on säilytettävä monialaisina palveluina, joissa on vahva nuorisotyöllinen ote.

Riittävät resurssit ja järjestelmien käyttö on turvattava

Työnhakijoiden palvelutarpeiden ja heidän työ- ja toimintakykynsä arviointiin tulee panostaa nykyistä vahvemmin. Tämä edellyttää resursointia kohtaavaan palveluun. Kuntakokeiluun on turvattava riittävät henkilöstöresurssit.

Lakiesityksessä kunnan henkilöstöön kuuluva voi saada oikeuden TE-hallinnon URA-järjestelmän käyttämiseen vain siinä tapauksessa, jos hänen työajastaan vähintään kuluu 50 % kuntakokeilun tehtäviin. Tämä rajoittaa pienten kuntien toimintamahdollisuuksia. URA-järjestelmää on pystyttävä hyödyntämään joustavasti ilman työaikarajoitetta.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry