Sovari: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tuottavat osallisuuden kokemuksia 

Valtakunnallisten Sovari 2022 -tulosten mukaan etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta on yleisesti laadukasta. Vuonna 2022 työpajojen Sovariin vastasi yhteensä 5299 valmentautujaa eri puolilta Suomea. Etsivästä nuorisotyöstä vastauksia saatiin 2509 nuorelta. Kyselyyn vastanneet antavat etsivälle nuorisotyölle arvosanan 4,6 asteikolla 1–5. Työpajatoiminta saa valmentautujilta samalla asteikolla arvosanan 4,3.

Useimmat nuorista ovat saaneet etsivältä nuorisotyöntekijältä kannustusta omatoimisuuteen ja keskustelleet siitä, miten nuori voisi edetä tilanteessaan. 

Nuorten toiveiden kuulluksi tuleminen on yksi mittari nuorten osallisuuden toteutumisesta etsivässä nuorisotyössä. Tältä osin tyytyväisten nuorten osuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt nuorista 97 % oli tyytyväisiä siihen, miten etsivä nuorisotyöntekijä on kuullut nuoren toiveita. 

Myös työpajojen tarjoamat osallisuuden mahdollisuudet lisääntyivät edellisestä vuodesta. Valmentautujista 84 % kokee voineensa vaikuttaa omien tehtäviensä valintaan ja osallistua yhteisen toiminnan suunnitteluun. Valmentautujista 92 prosenttia on saanut tehtävissään onnistumisen kokemuksia ja 84 % kokee oppineensa uusia taitoja. Useimmat ovat myös kokeilleet monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. 

Tuonut mukavaa tekemistä arkeen, onnistumisen kokemuksia, itsetunnon ja itseluottamuksen paranemista. Monipuolisesti saa tehdä, mitä haluaa.
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2022

Yhä suurempi osa nuorista sai tukea mielenterveyteen

Entistä suurempi osa nuorista on tyytyväisiä yhteistyöhön etsivän nuorisotyöntekijän kanssa, kun Sovari 2022 -tuloksia peilataan edelliseen vuoteen. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia on erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen ja yhteensä 96 prosenttia vähintään melko tyytyväisiä. 

Nuorista suurin osa eli 74 prosenttia kokee saaneensa etsivältä nuorisotyöntekijältä keskustelutukea. Yli puolet nuorista on saanut tukea virastoasioissa, esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä tai asioimisessa TE-toimistossa tai Kelassa. Lähes puolet nuorista on käsitellyt etsivän kanssa opiskeluun liittyviä asioita.  

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa tukea on etsiviltä hakenut ja saanut entistä suurempi osa nuorista. 

Olen saanut etsivän nuorisotyön kautta paljon tukea arjen asioihin ja on helpottavaa, että joku on asioistani kiinnostunut, tietoinen ja osaa auttaa eteenpäin pääsemisessä.
– Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2022 

Vertaistuen merkitys työpajoilla on kasvanut 

80 prosenttia valmentautujista kokee saaneensa vertaistukea työpajalla. Valmentautujat kertovat saaneensa apua, tukea ja kannustusta valmentajien lisäksi muilta valmentautujilta. Vertaistukea saaneiden osuus on kasvanut edellisestä vuodesta. 

Valmentautujat kokevat työpajalla vahvaa yhteisöllisyyttä: heistä 90 % on tyytyväisiä yhteishenkeen. Valmentautujista 64 prosenttia on kokenut itsensä tärkeäksi ryhmän jäseneksi. Erityisesti tässä on nähtävissä myönteinen suuntaus. 

Sovari-tulosten mukaan valmentautujat ovat saaneet työpajalla tukea huoliensa käsittelyyn aikaisempaa paremmin. Heistä 79 % kokee saaneensa hyvin tukea myös jatkosuunnitelmien tekemiseen. Sitä vastoin 21 prosenttia valmentautujista ei kokenut kovin riittäväksi saamaansa tukea suunnitelmien tekemiseen. 

Nuoret valmentautujat ovat hieman aikuisia tyytyväisempiä työpajan tarjoamiin tehtäviin, osallisuuteen työpajalla sekä työ- ja yksilövalmennukseen. 

Työkaverit ja työntekijät ylipäätään ovat todella mukavia, ja heidän kauttaan olen oppinut luottamaan ihmisiin. Aina on kivaa ja turvallista tulla töihin heidän takiaan.
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2022 

Sosiaalinen vahvistuminen on yleistynyt etsivässä nuorisotyössä

Sovari-tulosten mukaan nuorten sosiaalisen vahvistumisen kokemukset lisääntyivät vuosiin 2020–2021 verrattuna. Osittain ylitettiin jopa pandemiaa edeltänyt taso.  Sovariin vastanneista nuorista 92 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön aikana. Nuorista 57 prosenttia on kokenut jonkin selkeän myönteisen muutoksen elämäntaidoissaan tai -tilanteessaan.  

Sosiaalinen vahvistuminen tulee esille laajasti elämäntaitojen eri osa-alueilla. Yleisintä se on arjenhallinnassa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa, joissa edistysaskelia on kokenut 79 % nuorista. 

Lähes yhtä yleistä vahvistuminen on elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa. Kolme neljästä nuoresta on kokenut myös sosiaalisten taitojensa parantuneen. Itsetuntemuksessa edistymistä on kokenut liki 70 % nuorista.   

Olen saanut apua melkein kaikkiin elämän asioihin, ja apu on aina ollut ensiluokkaista. Apua olen saanut kouluasioissa, liikunnassa ja ura-asioissa. Tunnen kehittyneeni erilaisissa elämäntilanteissa ja päätöksissä.
– Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2022

Sosiaalinen vahvistuminen työpajalla on entistä laajempaa

Sovari-tulosten mukaan sosiaalisen vahvistumisen kokemukset työpajajakson aikana ovat yleistyneet. Valmentautujista 94 prosenttia koki sosiaalista vahvistumista ja 64 prosenttia on kokenut jonkin selkeän myönteisen muutoksen elämäntaidoissaan tai -tilanteessaan.  

Useimmat valmentautujat ovat kokeneet sosiaalista vahvistumista useilla eri osa-alueilla. Myönteisiä edistysaskelia on koettu etenkin opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (85 % ) ja arjen asioiden hallinnassa (82 %). Myönteistä muutosta on tapahtunut myös elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa (79 %), sosiaalisissa taidoissa (79 %) ja itsetuntemuksessa (76 %).  

Yleensä tuen tarpeisiin vastataan työpajalla hyvin, mutta tarkasteluvuonna aiempaa suurempi osa vastaajista oli tyytymätön saamaansa tukeen. Joka kymmenes valmentautuja koki, ettei saanut riittävästi tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiinsa sekä tulevaisuuden suunnitelmiinsa. 

Työpajatoiminnalla on laaja sosiaalisesti vahvistava vaikutus valmentautujiin riippumatta siitä, missä palvelussa valmentautujat ovat työpajalla.  

Työpajalla opin asiakaspalvelua ja ottamaan haastaviakin tilanteita vastaan ja ottamaan vastuuta. Opin toki myös paljon kädentaitoja. Paljon huonekalujen entisöinnistä ja tekemään puusta. Huomasin myös, että jakso kasvatti minua. Tulin sinne hiljaisena, pelokkaanakin, mutta hyvin äkkiä tunsin kuuluvani porukkaan ja rohkaistuin myös pajan ulkopuolella.
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2022

Yli puolet on aikaisempaa tyytyväisempiä elämäänsä 

Sosiaalinen vahvistuminen tarkoittaa esimerkiksi elämänhallinnan tunnetta: etsivän nuorisotyön nuorista 66 % ja työpajojen valmentautujista 60 % kokee entistä vahvemmin voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä. Yli puolet vastaajista kokee myös, että suunnitelmat ovat selkeytyneet, ja että eteen tulevista haasteita on mahdollista selvitä.  

Elämänhallinnan tunteen vahvistuminen kytkeytyy arjenhallinnan, itsetuntemuksen, sosiaalisten taitojen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistumiseen työpajajakson aikana.  Yli puolet vastanneista onkin aikaisempaa tyytyväisempiä elämäänsä etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan myötä. 

Työpajan avulla olen tullut paljon rohkeammaksi ja sosiaalisemmaksi. Lisäksi minusta on tullut optimistisempi, enkä heti lannistu pienistä vastoinkäymisistä.
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2022 

Sovari on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadun ja vaikutusten mittari, jonka ylläpidosta ja tiedontuotannosta vastaa Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry osana kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa. Sovaritulos perustuu etsivän nuorisotyön osalta nuorten arvioihin yhteydenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta. Työpajatoiminnan osalta vastaajat arvioivat kokemuksiaan avun ja tuen saamisesta sekä toiminnasta ja töistä, osallisuuden mahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä sekä työ- ja yksilövalmennuksesta. 

Sovari 2022 -raportit löydät Inton materiaalipankista:

”Olen päässyt omille jaloilleni”. Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2022 -tulokset. – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

”Paljon hyviä eväitä jatkaa elämää eteenpäin”. Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2022 -tulokset. – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Lisätietoja:

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry