Rohkealla yhteistyöllä vahvistetaan nuorten digiosallisuutta

Digitaalinen syrjäytyminen koskettaa vahvasti erityisryhmiä, kuten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Katriina Räisänen Diakonissalaitoksen Digistä voimaa -hankkeesta kertoo, miten he ovat lähteneet tukemaan nuorten digiosallisuutta Vantaalla yhdessä nuorten työpajojen kanssa.

Jokainen nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen tietää, kuinka suuri merkitys luottamuksella on nuorten parissa tehtävän työn onnistumisessa. Tiedämme, kuinka henkilökohtaisen ammatillisen suhteen luominen nuoreen vahvistaa luottamusta myös koko yhteiskuntaa kohtaan.

Vähemmän puhumme ammattilaisina siitä, kuinka suuri tuon saman luottamuksen merkitys on osana yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen ja ammattilaisten kanssa. Kuinka voimme verkostoissamme auttaa ja tukea toisia onnistumaan työssään paremmin? Tärkeintä on muistaa, ettemme kilpaile keskenämme, vaan haluamme auttaa nuoriamme sekä saavuttaa ammattialallemme sen ansaitseman arvostuksen – näihin tavoitteisiin pääsemme näyttämällä esimerkkiä avoimuuden, yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen kautta.

Tässä kirjoituksessa käsittelen digitaalisen osallisuuden tukemista sekä Vamoksen Digistä voimaa -hankkeessa tekemäämme yhteistyötä Vantaan kaupungin nuorten aikuisten palveluiden kanssa. Yhteistyö on hieno esimerkki siitä, kuinka laajaa ja monipuolista yhteistyötä hankkeen on mahdollista tehdä oman organisaation ulkopuolisen tahon kanssa. Tavoitteemme on lopulta kuitenkin sama; tukea nuoriamme, jotta heillä olisi kaikki edellytykset mahdollisimman hyvään elämään.

Avoin keskustelu ja oman tietämättömyyden näyttäminen rakentaa luottamusta

Digitaalinen syrjäytyminen on ilmiö, joka koskettaa vahvasti erityisryhmiä, kuten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Tutkimus on osoittanut, ettei digitaalinen osallisuus välttämättä näyttäydy kovin tavoiteltavana asiana sosioekonomisesti huonossa asemassa oleville henkilöille (Hokkanen ym. 2021). Kaarakaisen ja Muhosen vuonna 2016 julkaistu tutkimus osoittaa, että koulutuksesta syrjään jääneet nuoret käyttävät arjessaan digitaalisia teknologioita huomattavasti vähemmän kuin ikätoverinsa. Digitaalinen huono-osaisuus on kumuloituvaa, joten työpajatoiminnassa ja nuorten aikuisten kanssa tehtävässä työssä näihin aiheisiin paneutuminen on erittäin tärkeää.

Yhteinen tavoitteemme on tarjota mahdollisuuksia digitaaliseen hyvinvointiin myös niille, joilla sitä on vähemmän. Digiosallisuuden tukemiseen auttaa oman kokemukseni mukaan nuorten digikiinnostuksen herättely, joka onnistuu meiltä kaikilta muutamaa perusperiaatetta seuraten:

  1. Ole kiinnostunut.
  2. Kysy ja keskustele rohkeasti.
  3. Etsi tietoa yhdessä.
  4. Ole valmis oppimaan itse.

Luottamuksen rakentaminen osana ammatillista verkostotyötä on usein vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa. Eri toimijoiden ja ammattilaisten välillä voi olla kilpailua esimerkiksi rahoituksista tai työntekijöistä, vanhoja väärinymmärryksiä ja ristiriitoja tai yksinkertaisesti pulaa resursseista. Verkostojen kanssa luottamusta rakennettaessa pätevät kuitenkin edellä mainitut periaatteet. Olemme Digistä voimaa -hankkeessa päässeet hyödyntämään verkostojamme ja saaneet tarjota osaamistamme ja asiantuntijuuttamme muiden organisaatioiden käyttöön, ja tarjoamamme koulutukset ja valmennukset on otettu ilolla vastaan.

Työyhteisökoulutus rakentaa uudenlaista työkulttuuria

Matkamme Vantaan nuorten aikuisten palveluiden kanssa alkoi syksyllä 2021, jolloin tapasimme esihenkilöitä ja esittelimme heille Digistä voimaa -hanketta sekä ideoita yhteistyölle. Tarjosimme henkilökunnalle hankkeemme Digitaitovalmentaja-koulutusta ja nuorten ryhmille erilaisia valmennuksia, joita hanketyöntekijät ja yritysvapaaehtoiset toteuttaisivat. Koulutuksissa ja valmennuksissa korostuisivat digitaitojen merkitys ja se, kuinka digitaitovalmennusta on mahdollista tehdä osana kaikkea nuorten kanssa tehtävää työtä.

Johdon innostuminen ja sitoutuminen yhteistyöhön on ollut avain sen onnistumiseen. Digitaitojen merkityksen ymmärtäneet esihenkilöt järjestivät meille tapaamisen henkilökunnan kanssa, ja pääsimme keskustelemaan heidän kanssaan tulevista nuorten valmennuksista ja ammattilaisten koulutuksista. Keräsimme verkkokyselyiden avulla valmentajilta ja nuorilta toiveita valmennusten sisällöiksi, ja saamiemme vastausten perusteella suunnittelimme niin nuorille kuin valmentajillekin heidän toiveidensa mukaiset sisällöt koulutuksiin ja valmennuksiin. Näin jokainen pääsi vaikuttamaan itselleen toteutetun toiminnan sisältöön.

Kevään 2022 aikana Digistä voimaa -hankkeen 14 tunnin mittaiseen ammattilaisten koulutukseen osallistui seitsemän Vantaan kaupungin nuorten työpajojen työntekijää, joista yksi oli esihenkilöasemassa. Kolmeen kahden tunnin valmennukseen osallistui yhteensä 33 nuorta aikuista. Syksyn 2022 aikana Vantaalla on ollut käynnissä toinen ammattilaisten koulutus 17 työntekijälle, ja ammattilaisten koulutuksen jälkeen työpajoilla on tarkoitus aloittaa toiminnan läpileikkaavan digistrategian tekeminen.

Joustavalla, inhimillisellä ja luottamuksellisella yhteistyöllä on saatu aikaan vaikutuksia, jotka tulevat tulevien vuosien aikana heijastumaan kaikkien Vantaan nuorten työpajoilla työskentelevien ammattilaisten työhön sekä työpajoilla mukana olevien nuorten valmennukseen.

Tekstin kirjoittaja Katriina Räisänen työskentelee hanketyöntekijänä Diakonissalaitoksen Vamoksen Digistä voimaa -hankkeessa.

Diakonissalaitoksen Vamoksen Digistä voimaa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia valmennusmenetelmiä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaalisen osaamisen ja digitaalisuuteen liittyvän kiinnostuksen ja motivaation lisäämiseksi. Projektityöntekijät kouluttavat nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, tarkoituksenaan auttaa heitä tunnistamaan omaa osaamistaan sekä tutustuttaa uusiin digitaitoteemoihin ja -näkökulmiin. Ammattilaisille tarjotaan työkaluja, joita heidän on mahdollista hyödyntää omassa työssään. Lisäksi luodaan uusia yritysvapaaehtoisuuden muotoja kumppaniyritysten kanssa.

Digistä voimaa -hankkeen toimintaa järjestetään Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lahdessa ja sen toiminta aika on syyskuusta 2021 elokuuhun 2023. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry