Into: Kunnallisten työpajojen kohtalo huolestuttaa sote-uudistuksessa

Into lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Tavoitteet ovat hyviä, mutta toteutus synnyttäisi palvelupuutteita

Uudistuksessa tavoitellaan hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämistä ja palveluiden saatavuuden parantamista. Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta niiden toteutuminen edellyttää sote-maakuntien ja kuntien palveluiden saumatonta yhteensovittamista sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Hallituksen esityksessä vaarana on, että maakuntien ja kuntien väliin syntyy rajoja ja palvelupuutteita.

Jotta palvelupuutteita ei syntyisi, rajapinnat kunnan ja maakunnan tehtävien välillä on tunnistettava ja niiden osalta on laadittava toimintamallit. Sote-maakunnan ja kuntien yhteistyöhön ja palvelujen yhteensovittamiseen tulee velvoittaa esitettyä selkeämmin. Nuorisolain 9 §:n mukaisen monialaisen yhteistyön tulee toteutua myös sote-maakunnissa.

Into nosti lausunnossaan esiin kolme näkökulmaa tarkempaan tarkasteluun:  

  • kuntouttava työtoiminta ja kunnalliset työpajat sote-uudistuksessa
  • oppilas- ja opiskelijahuolto sote-uudistuksessa
  • nuorten ja nuorisotyön vaikutusmahdollisuudet maakunnassa.

Monet työpajojen asiakkaat vaarassa menettää toimivat palvelut

Huolestuttavinta on, että lakiesitys ei huomioi riittävästi työpajatoiminnan kaltaisen sote-maakuntien ja kuntien yhdyspinnoille olevan monialaisen palvelun toimintaedellytyksiä. Esitysluonnoksessa työpajatoimintaa tai sen kohderyhmiä ei ole huomioitu eikä uudistuksen vaikutuksia niihin ole arvioitu.

Jos uudistus toteutuu esityksen mukaisesti, kunnalliset työpajat eivät voi enää tuottaa sote-maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Tilanne olisi kestämätön sekä asiakkaiden että työpajaorganisaatioiden kannalta; asiakkaat menettäisivät tarpeisiinsa vastaavat palvelut ja työpajat toimintaedellytyksensä. Toimivia palveluita ajettaisiin alas, ja moni työpaja joutuisi lopettamaan toimintansa.

Uudistuksen vaikutukset työpajojen palveluihin ja kunnallisten työpajojen tuottamaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee arvioida. Työpajapalveluiden jatkumisen edellytyksiä tulee tarkastella uudistuksen valmistelussa.

Ratkaisuksi Into ehdottaa, että laki mahdollistaa sen, että kunnallinen työpaja voi tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle siirtyviä palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta tarvitaan työpajoja ja vastaavia valmennusyksiköitä koskeva poikkeus samaan tapaan kuin työsopimuslaissa (26.1.2001/55) on tällä hetkellä.

Terveydenhoitajat, koulukuraattorit ja -psykologit vahvasti mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon

Hallitus esittää oppilaitoksissa toimivaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa siirrettäväksi sote-maakuntien vastuulle.

Into esittää, että uudistuksessa varmistetaan esitettyä selkeämmin terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja -psykologien edellytykset käyttää työaikaansa yhteisöllisen opiskeluhuollon monialaisissa työryhmissä ja tehtävissä. Muutettavissa laeissa tulee mainita psykologi- ja kuraattoripalvelujen henkilökunnan säännöllisestä osallistumisesta ongelmia ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmiin sekä tehtäviin muun oppilaitoshenkilöstön rinnalla.

Nuorten ääni kuuluviin maakunnassa

Maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat tärkeä vaikuttamiskanavana nuorille. Jotta kaikkien nuorten ääni tulee kuuluviin, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota haavoittuvassa asemassa olevien nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin. Nämä nuoret käyttävät runsaasti palveluita, mutta heidän voimavaransa eivät riitä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Into esittää, että uusissa maakunnallisissa organisaatioissa tulee olla nimettyjä vastuuhenkilöitä nuorten asioihin, osallisuuteen sekä nuorisotyöhön ja -toimintaan liittyen. Nämä nuorten osallisuus- ja tiedonkulkuvastaavat voivat toimia kunnallisten ja kolmannen sektorin nuorisotyöntekijöiden kumppaneina nuoria ja heidän tarpeitaan koskevien asioiden ajamisessa.

Heikommassa asemassa olevien palveluita ei saa heikentää – työ tämän takaamiseksi jatkuu

Lopuksi Into painottaa, että sote-uudistuksen seurauksena ei saa olla heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluiden heikentäminen. Uudistusta on syytä tarkastella kriittisesti lausuntokierroksen jälkeen ja korjata siinä esiintyvät puutteet mm. kunnallisten työpajojen osalta.

Into tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta kunnalliset työpajat voivat jatkossakin tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa. Kuulemme mielellämme paikallisista tilanteista ja viestimme kentän kokemuksista ministeriöihin ja sidosryhmillemme – ollaan yhteyksissä!

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry