Kuntavaalivaikuttamisen aika on nyt #kuntavaalit2021

Joka neljäs vuosi käytävät kuntavaalit ovat yksi tärkeimmistä väylistä vaikuttaa siihen, kuinka ja millä tavoin meidän jokaisen kotikuntaa kehitetään ja rakennetaan tulevina vuosina. Kuntapäättäjät käyttävät ylintä päätöksentekovaltaa. He ratkaisevat sen, missä määrin ja miten kuntien heikentyvä taloustilanne vaikuttaa palveluihin. Lautakunnissa ja valtuustossa tehdään merkittäviä päätöksiä, miten heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta, ja kuinka esimerkiksi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimintaedellytykset turvataan.

Teillä kentän toimijoilla on vahva näkemys siitä, mihin asioihin kunnissa tulee vaikuttaa. Inton kuntavaalitavoitteissa onkin nyt kolme ydinteemaa, jotka ovat vahvasti nousseet esiin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kentältä. Teemoiksi nousivat ennaltaehkäisevän työn merkitys ja päihde- ja mielenterveyspalvelut, etsivän nuorisotyön laatu ja toimintaedellytykset sekä työpajatoiminnan turvaaminen laadukkaana lähipalveluna.

Meidän tärkeä tehtävä on välittää kaikille ehdokkaille tietoa toimintamme merkityksestä. Meidän tulee varmistaa, että ehdokkaat mahdollisesti valituksi tultuaan ymmärtävät, että kunnissa voidaan paikallisella päätöksenteolla lisätä haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Valtuutettujen on tärkeä tietää, miten voimme vähentää syrjäytymistä ja siitä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä sekä auttaa näitä ihmisiä löytämään oman polkunsa elämässä eteenpäin. Kuntatalouden kiristyessä on tärkeää tuoda esille toiminnan vaikuttavuutta myös taloudellisessa mielessä. Meillä on vahvaa näyttöä siitä, että etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan panostamalla voimme vähentää inhimillisen kärsimyksen ohella siitä aiheutuvia valtavia taloudellisia kustannuksia.  

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavuutta on nostettava kevään aikana vahvasti esiin. Rakennemuutosten aikana on tärkeää, että kentän asiantuntemus oman kunnan tilanteesta ja oman kunnan tarpeista nousee esiin. Tätä tietoa tarvitsevat sekä kuntien virkamiehet että erityisesti tulevat luottamushenkilöt.  

Sanoittakaa ja kuvatkaa työtänne, olkaa yhteydessä ehdokkaisiin ja hyödyntäkää sosiaalista mediaa ennakkoluulottomasti. Into on koonnut työnne tueksi kuntavaalivaikuttamisen materiaalia, joka on meidän kaikkien käytettävissä.  

Nyt on aika nostaa kentällä olevaa asiantuntijuutta esille. Into tukee teitä tässä monin tavoin, mutta mikään ei korvaa sitä osaamista, joka teillä on oman kuntanne osalta. Tehkäämme vaikuttamistyötä rohkeasti, inhimillisesti ja yhdessä!

Riitta Mäkinen
kansanedustaja
puheenjohtaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry