Arjen teot tukevat monialaista yhteistyötä 

Verkostoyhteistyössä yhteinen kieli auttaa luomaan onnistuneita asiakaspolkuja. Palveluohjauksen asiantuntija, Miia Juntunen (Sosionomi YAMK) purkaa tässä tekstissä auki tuttuja käsitteitä moniammatillisen työn näkökulmasta. Juntunen on työskennellyt parikymmentä vuotta palveluohjauksellisella työotteella nuorten, kuntoutujien ja työnhakijoiden kanssa. Hän toimitti monialaisen kirjoittajaryhmän kanssa teoksen ”Puheenvuoroja palveluohjauksesta” ja tekee ”Puhetta palveluohjauksesta”-podcastia. 

Olen työssäni palveluohjaajana purkanut arjen teoiksi käsitteet ”palveluohjauksellinen työote” ja ”monialainen yhteistyö”.  Matkani varrella minulla on ollut etuoikeus olla käynnistämässä ja kehittämässä useita nuorille suunnattuja palveluja. Työpajojen ovia olen avannut eri rooleissa: ohjaajana, työllisyydenhoidon ammattilaisena, valmentajana ja viranomaisena – mikä tärkeintä, yhdessä nuorten kanssa. 

Seuraavat lauseet voidaan lukea nuorisotyöntekijän, työpajan ohjaajan, työllisyydenhoidon ammattilaisen tai sosiaalityön silmin. Arjen teot ovat kaikkien työssä yhtä lailla toteutettavissa!  

Palveluohjauksellinen työote 

Käsite: Palveluohjaus on luottamukseen perustuvaa, aidosti kohtaavaa ohjaustyötä. Nuori osallistuu aktiivisesti yhtenä asiantuntijana oman, tarpeenmukaisen palvelukokonaisuutensa rakentamiseen. Palveluohjaus toteutuu nuoren kanssa usein työntekijän palveluohjauksellisena työotteena.  

Arjen teot: Ilmapiiri ”Olemme täällä vain sinua varten ja kuuntelemme mitä sanot” mahdollistuu, kun kaikki nuoren kanssa paikalla olevat sulkevat läppärin kannen, laittavat puhelimet äänettömälle ja pysähtyvät kuuntelemaan toisiaan. Läsnäolon tunne vahvistaa luottamuksen syntyä, tunnetta osallisuudesta sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. 

Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevä hyödyntää palveluohjauksellista työotetta siten, että valmiiden ratkaisumallien sijaan vaihtoehtoja pohditaan yhdessä ääneen. Luottamus kaikkiin osapuoliin, usko yhteiseen onnistumiseen ja epävarmuuden sietäminen ovat edellytyksiä onnistumiselle.  

Nuoren osallistava ja ratkaisukeskeinen palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa yhdessä monialaisesti tai ensin nuoren lähimmän työntekijän toimesta. Hyvänä apuna toimii Motivoivan haastattelun -menetelmä.  

Palveluohjauksellinen työote monialaisen yhteistyön tukena 

Käsite: Palveluohjauksellinen työote auttaa rakentamaan ja koordinoimaan asiakkaan tarpeenmukaisia palveluja. Palveluohjauksellinen työote monialaisessa yhteistyöverkostossa tarkoittaa työn läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi tekemistä työntekijöiden lisäksi myös nuorelle.  

Arjen teot: Palvelujärjestelmän siiloutumista ja toisella sektorilla toimivan verkostokumppanin jäämistä tuntemattomaksi voi jokainen lievittää.  

Työntekijän aloittaessa uudessa työympäristössä on tärkeää kuvailla omaa työnkuvaansa konkreettisesti muille toimijoille. Jos vierailut eivät ole mahdollisia, voi alojen välisiä raja-aitoja madaltaa verkkopalaverilla tai sähköpostilla. Näissä kannattaa kuvailla omaa työtään ja tunnustella yhteistyön mahdollisuuksia.  

Matalan kynnyksen -ajatus toimii samoin työntekijöiden kuin nuortenkin kohdalla. Tule sellaisena kuin olet, voit kysyä mitä vaan, tehdään yhdessä! 

Konkreettinen palvelukartan piirtäminen osoittautuu usein mullistavaksi työkaluksi, kun nuori hahmottaa palvelujen merkitystä suhteessa toisiinsa tai sitä, miksi jotkut palvelut vaativat tietyn toteutusjärjestyksen. Moni lanka voi yhdistyä nopeasti, kun nuoren kanssa soitetaan omalta tapaamiselta tutulle toimijalle. 

Yhteistoiminnan aloittava verkostopalaveri kutsutaan koolle yhdessä nuoren kanssa. Verkostoon kutsutaan lisää toimijoita, kun se yhdessä tarpeelliseksi havaitaan. Verkostopalaverissa isot tavoitteet pilkotaan pienempiin oikea-aikaisiin osatavoitteisiin. Koordinoivasta tahosta, vastuista ja kirjaamisesta konkreettinen sopiminen selkeyttävät palvelukokonaisuutta nuoren lisäksi myös monialaisen verkoston työntekijöille.  

Puhetta palveluohjauksesta-podcastissa nuorten hyvinvointi ja palveluohjaus puhuttavat. Miia kutsuu etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan väen kuulolle ja keskustelemaan podcast-alustalla monialaisen yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista. Seuraavan tuotantokauden vieraiden etsintä on alkanut, ehkäpä juuri sinä ja nuori asiakkaasi saatte äänenne kuuluville omassa jaksossa? Podcastia voit kuunnella osoitteessa https://open.spotify.com/show/5vqG8NZlLyJxg12v3QTUc9 

 
Miia Juntunen 
Suomen palveluohjausyhdistys 

Lähteet ja linkkivinkit: 

1 Blommila, K., Juntunen, M. & Kosunen, S. (toim.). (2022). Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Helsinki: Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry.  

2 Hietapakka, L., Karjalainen, P., Liukko, E. & Sinervo, T. (2019). Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien asiakkaiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 52. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 7.5.2023 osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138986/PAPATA_tuti-pohjassa_FINAL%20s.pdf?isAllowed=y&sequence=4 

3 Hujala, A. & Lammintakanen, J. (2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 12. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö. Haettu 25.4.2023 osoitteesta https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/01/paljon-sote-palveluja-tarvitsevat-ihmiset-keskioon.pdf  

4 Juntunen, M. (2021). Palveluohjaus. Toimintamallin kuvaus. Innokylä. Haettu 2.5.2023 osoitteesta https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palveluohjaus 

5 Juntunen, M. (2021). Palveluohjaus taipuu moneksi. Innokylän Blogit. Haettu 2.5.2023 osoitteesta https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/asiakas-ja-palveluohjaus-taipuu-moneksi

6 Juntunen, M. (2022). Palveluohjauksellinen työote – yhdessä toimimista. Teoksessa K. Blommila, M. Juntunen & S. Kosunen (toim.), Puheenvuoroja palveluohjauksesta (258–265). Helsinki:Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry. 

7 Juntunen, M. (2023). Puhetta palveluohjauksesta. Podcast. Haettu 7.5.2023 osoitteesta https://open.spotify.com/show/5vqG8NZlLyJxg12v3QTUc9 

8 Liukko, E. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta. (2020). Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Policy Brief 21/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 23.4.2023 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/21-2020-Monialaisesti%20palveluja%20tarvitsevien%20tunnistaminen%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollossa.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

9 Lehmuskoski, A., Ålander A., Immonen, M., Virtanen, N., Lohijoki, H. & Jokinen, T. (2021). Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 13.4.2023 osoitteesta https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULMOKI?preview=/64433619/84767366/Kirjaaminen%20monialaisessa%20yhteisty%C3%B6ss%C3%A4-v13-20211217_1613.pdf 

10 Niemelä, J. (2020). Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Diak Puheenvuoro 32. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Haettu 25.4.2023 osoitteesta https://dialogi.diak.fi/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/Puheenvuoro_32_web.pdf 

11 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Terveysportti. Hoitotyön tietokanta. (2023). Palveluohjaus: mihin sitä tarvitaan? Haettu 18.4.2023 osoitteesta https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/uux27052 

12 Suominen, S. & Juntunen, M. (2021). Mitä palveluohjaus on? Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry. Haettu osoitteesta 1.5.2023 https://bin.yhdistysavain.fi/1594782/dfB9oRpewIcY2vxAiDjZ0VUj8T/Mit%C3%A4%20palveluohjaus%20on.pdf 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry