Osaamiskeskus

Tulosta sivu

Osaamiskeskus

 

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry koordinoi kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta vuosina 2020–2023.

Kohdennetussa nuorisotyössä tarjotaan nuorille yksilöllistä, elämänhallintaa ja toimijuutta vahvistavaa ohjausta jatkopoluille pääsemiseksi.

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kehittää valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa. Kehittämistoiminnassa korostetaan monialaista yhteistyötä nuorten osallisuuden edistämisessä, päihdehaittojen ehkäisemisessä ja mielenterveyden tukemisessa.

 

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat:

 

 

 

 

Mitä osaamiskeskuksen toimintaan sisältyy?

 • Alueellinen yhteistyö on alueellisten verkostojen valtakunnallista koordinointia ja kehittämistä.
 • Koulutukset ja materiaalit tukevat monipuolisesti kohdennetun nuorisotyön ammattilaisten osaamista.
 • Työpajatoiminnan opinnollistaminen kehittää työpajoja oppimisympäristöinä sekä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa.
 • Sidosryhmäyhteistyössä vahvistetaan yhteistyötä Ohjaamojen sekä muiden etsivän nuorisotyön ja työpajojen kumppaneiden kanssa.
 • Aikalisä-toiminta on huolien varhaiseen tunnistamiseen tähtäävää yhteistyötä etsivän nuorisotyön, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen välillä.
 • Laatu- ja vaikuttavuustyö nostaa esiin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia sekä tarjoaa vaikuttavuuden mittaamiseen työvälineitä.
 • Mielen hyvinvointia vahvistetaan kehittämällä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa toimintakulttuuria.
 • Päihde- ja pelihaittoja ehkäistään lisäämällä ehkäisevän päihdetyön osaamista.
 • Tutkimus ja tiedontuotanto selvittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellista yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Osaamiskeskustoimintaa rahoittaa ja valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Kokonaisbudjetti ensimmäiselle toimintavuodelle on 980 000 €.

 
Alueellinen yhteistyö

Osaamiskeskus tekee alueellista työtä tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellisten verkostojen sekä aluehallintovirastojen kanssa.

Tehtävät:

 • Koordinoida alueellisesta verkostotoimintaa valtakunnallisesti.
 • Tukea koordinaattoreiden työtä sekä kehittää verkostojen toimintaa ja sisältöjä.
 • Toteuttaa alueellisiavierailuja, joiden avulla saavutetaan toimijat valtakunnallisesti.
 • Koordinoida valtakunnallisia vertaisverkostoja.
 • Tuottaa ja välittää tietoa.

Lue lisää etsivän nuorisotyön alueellisesta yhteistyöstä ja työpajojen alueellisesta yhteistyöstä Inton verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt:

 

Koulutukset

Koulutukset kehittävät etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpaja-ammattilaisten sekä esimiesten osaamista ja ammatillista kasvua. Paikallisesti toteutettavat koulutukset painottavat vertaisoppimista. Verkkokoulutuksia toteutetaan erilaisina klinikoina, tallenteina ja tietoiskuina. 

Koulutusten sisällöissä korostuvat työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön  

 • laatu ja vaikuttavuus
 • valmennukseen ja ohjaustyöhön liittyvät teemat
 • toiminnan kehittäminen.

Lue lisää osaamiskeskuksen koulutustoiminnasta Inton verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt:

 

Työpajatoiminnan opinnollistaminen

Opinnollistaminen työpajoilla tekee näkyväksi osaamista, vahvistaa opiskelumotivaatiota sekä tukee opintoihin kiinnittymistä ja osaamisen tunnustamista oppilaitoksessa.

Tehtävät:

 • Kehittää valtakunnallisesti työpajojen opinnollistamista yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Tukea oppimisympäristöjen tunnistamista työpajoilla.
 • Tarjota tietoa ja taitoja lisäävää koulutusta. 
 • Vahvistaa työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä.

Lue lisää työpajojen opinnollistamisesta Inton verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö:

 

Sidosryhmäyhteistyö

Osaamiskeskus kehittää yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa kohdennetun nuorisotyön saralla.

Tehtävät:

 • Edistää etsivän nuorisotyön laadukasta toteutumista Ohjaamoissa ja sujuvoittaa Ohjaamojen ja työpajojen välisiä polkuja.
 • Lujittaa yhteistyötä sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla Kelan, TE-palvelujen, sosiaalityön ja muiden tärkeiden kumppanien kanssa.
 • Auttaa löytämään toimivia keinoja nuorten tukemiseen edistämällä saumatonta palveluohjausta.
 • Vahvistaa kohdennetun nuorisotyön työntekijöiden asemaa ja kuulluksi tulemista työn ja koulutuksen ulkopuolisten nuorten elämäntilanteiden asiantuntijoina.

Yhteyshenkilö:

 

Aikalisä-toiminta

Osaamiskeskus koordinoi ja edistää Aikalisä-toimintaa. Aikalisässä etsivän nuorisotyön, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen yhteistyö mahdollistaa nuorten huolien varhaisen tunnistamisen ja tuen oikea-aikaisen tarjoamisen.

Tehtävät:

 • Kehittää toimintaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän yhteistyöryhmän kanssa.
 • Huolehtia etsivien nuorisotyöntekijöiden osaamisesta kouluttamalla alueellisia ENT-koordinaattoreita ja koordinoimalla perehdytyksiä.
 • Syventää toimijoiden ymmärrystä toisistaan ja varmistaa nuorten siirtymien sujuvuus.
 • Tuottaa Aikalisä-toimintaa tukevia materiaaleja.
 • Kehittää koulutusten ja materiaalien sisältöjä vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Lue lisää Aikalisä-toiminnasta Inton verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö:

 

Laatu ja vaikuttavuus

Osaamiskeskus kehittää ja jalkauttaa etsivän nuorisotyön ja työpajojen vaikuttavuuden ja laatutyön välineinä Sovaria ja STL:ä.

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, kuvaa, miten sosiaalisen vahvistamisen periaatteet toteutuvat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä millaisia sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia näillä palveluilla on. Tuloksista viestitään aktiivisesti ja samalla tuodaan näkyväksi etsivän nuorisotyön ja työpajakentän toimintaa.

STL, Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli, on työpajakentälle räätälöity työkalu organisaatioiden itsearviointiin ja laadun kehittämiseen. STL:n tavoitteena on tunnistaa organisaation vahvuudet ja parantamisalueet sekä rakentaa pohja konkreettisille kehittämistoimenpiteille.

Lue lisää Sovarista ja STL:stä Inton verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö:

 

Mielen hyvinvointi

Nuoren voimavarojen vahvistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja mielenterveyttä edistävien taitojen harjoittelu tukevat arjen hallintaa, sosiaalisia suhteita ja oman paikan löytämistä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Osaamiskeskus vahvistaa mielenterveysosaamista kohdennetussa nuorisotyössä kehittämällä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa toimintakulttuuria yhteistyössä toimijoiden ja esihenkilöiden kanssa.

Tehtävät:

 • Kouluttaa ja tarjota konsultointia mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Yhteiskehittää teemaan liittyviä materiaaleja kentän tarpeisiin perustuen.
 • Mahdollistaa vertaistuen ja -jakaminen mielenterveyden teemoista.

Yhteyshenkilö:

 

Päihde- ja pelihaittojen ehkäisy

Osaamiskeskus kehittää etsivien nuorisotyöntekijöiden sekä nuorten työpajoilla työskentelevien ehkäisevän päihdetyön osaamista. Toiminnoissa hyödynnetään OpenBadge-osaamismerkkijärjestelmää.

Tehtävät:

 • Kehittää teemoihin liittyvä puheeksi ottamisen malli, koulutusmallin sekä materiaalia.
 • Järjestää vertaiskehittämistyöpajoja.
 • Kehittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan peruskoulutusten ehkäisevän päihdetyön sisältöjä.
 • Laatia ehkäisevän päihdetyön suositukset asiakastyössä tapahtuviin kartoitustilanteisiin.

Yhteyshenkilöt:

 

Tutkimus ja tiedontuotanto

Osaamiskeskus selvittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellista yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta nuorten ja ammattilaisten näkökulmista. Tarkastelussa on myös kohdennetun nuorisotyön asema palvelujärjestelmässä, eri alueilla ja valtakunnallisesti.

Tutkimus mallintaa monialaisen yhteistyön toimintamalleja, esimerkiksi työpajatoiminnan ja Ohjaamojen yhteistyömuotoja sekä Aikalisä-toimintaa. Erityishuomio on digitaalisissa palveluissa.

Osaamiskeskus levittää tuotettua tietoa kehittämis- ja koulutustoiminnan kautta nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Lue tutkimuksesta ja tiedontuotannosta lisää XAMK – Juvenian sivuilta.

Yhteyshenkilö:

 

Katso osaamiskeskustoiminnasta kertova video: