Lausunto SiV: Talousarvioesitys 2024

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.10.2023 valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024–2027. Into esittää, että arvioitaessa talousarvioesityksen tarkoituksenmukaisuutta huomioon otettaisiin etenkin: 1. Edellytykset koulutuksen järjestäjien, etsivän nuorisotyön, työpajojen ja muiden välityömarkkinoiden yhteistyötä turvaaville rahoitusratkaisuille. 2. Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien integroiminen monialaisen yhteistyön keinoin. 3. Koulutuksen alueellisen saavuttavuuden vahvistaminen turvaamalla työpajatoiminnan opinnollistamisen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytykset. 4. Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, vaativan erityisen tuen ja tuetun oppisopimuskoulutuksen tarjonnan laajentaminen 5. Hyvinvointiin ja osallisuuteen panostaminen opintorahan taso sekä opiskeluhuollon ja oppilaitosnuorisotyön riittävät resurssit turvaamalla.

Into katsoo, että kohti koulutuksen tasa-arvoa ja korkeampaa koulutustasoa päästään vahvistamalla monialaista yhteistyötä. Rahoituskysymykset kaipaavat kuitenkin kansallista ratkaisua. Työpajoille on varmistettava asianmukainen korvaus niiden koulutuksen järjestäjille tarjoamista valmennuspalveluista.

Into painottaa, että koulutuksen alueellinen saavutettavuus vahvistuu yhteistyössä työpajojen ja etsivän nuorisotyön kanssa. Panostamalla opinnollistettuun työpajatoimintaan voitaisiin nuorille tarjota alueellisesti tasa-arvoisemmat mahdollisuudet päästä osallisiksi oppimisesta ja koulutuksesta monipuolisesti erilaisia reittejä pitkin, ja haastavistakin elämäntilanteista käsin. Nyt työpajatoiminnan valtioavustuksiin esitetyt leikkaukset kuitenkin uhkaavat työpajaverkoston alueellista kattavuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia. Työpajatoiminnan valtionavustuksia leikataan reilulla 2 miljoonalla edeltävän vuoden rahoituksesta.

Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen etenkin pienemmissä kunnissa on puolestaan vaakalaudalla, mikäli talousarvioesitys 2024 toteutuu esitetyn mukaisena. Etsivän nuorisotyön vuosittainen valtionavustus vähenee talousarvioesityksessä noin 2,5 miljoonalla eurolla. Tämä vaikeuttaisi kansallisten koulutustavoitteiden saavuttamista heikentämällä koulutuksen saavutettavuutta haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten osalta.

Into korostaa, että huomiota tulee kiinnittää koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin ja panostaa etenkin toiminnalliseen oppimiseen. On ensiarvoisen tärkeää tarjota oppilaitosten ja avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella oleville mahdollisuuksia perus- ja ammatillisten taitojen kehittämiseen yhteisöissä ja yhdessä tekemällä, jotta mahdollisuudet jatkuvaan ja elinikäiseen oppimiseen tulisivat aidosti kaikkien ulottuville. Työpajat ja muut välityömarkkinatoimijat vastaavat osaltaan oppimisen tasa-arvoistamisen tarpeeseen.

Into kiinnittää huomiota myös ammatillisen erityisopetuksen ja oppisopimuskoulutuksen kohtaloon. Into katsoo keskeiseksi, että Suomessa panostettaisiin uusin avauksin ammatilliseen erityisopetukseen: sekä erityisoppilaitosverkostoa ja vaativan erityisen tuen saatavuutta kaikkien ammattioppilaitosten puitteissa on parannettava huomattavasti. Into pitää myös toivottavana, että talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa linjattaisiin oppisopimuskoulutuksen tulevaisuudesta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Työpajojen tarjoamaa tuettua oppisopimusta tulisi hyödyntää entistä laajemmin.

Into nostaa esille, että mielenterveys, hyvinvointi ja luottamus tulevaan – tai niiden puute – heijastuvat koulutuspolkuihin. Into korostaa, että mikäli koulutuksen keskeyttämistä halutaan vähentää, on panostettava nykyistä vahvemmin opiskelijoiden riittävään toimeentuloon ja hyvinvointiin, opintojen ja työn tarkoituksenmukaiseen yhteensovittamiseen sekä opintojen suorittamisen sujuvuuteen. Into painottaa, että koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi tarvitaan erityisesti vahvempaa yksilöllistä tukea opintoihin, opiskeluhuollon resurssien lisäämistä sekä mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry