Lausunto TyV: TE2024-uudistus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui ja oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa 23.11.2022 TE2024-uudistusta koskevasta lakiesityksestä (207/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi). Uudistuksessa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kuntien työvoimaviranomaisille.

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Järjestämisvastuun siirron yleiset tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia. Oikein hyödynnettynä uudistus mahdollistaa palveluiden saatavuuden parantamisen. Kuntien vahvuuksia ovat lähipalvelut ja koulutuspalveluintegrointi sekä paikallisyhteistyö työnantajien ja välityömarkkinoiden kanssa.
  • Uudistuksen toimeenpanossa tulee hyödyntää laajasti kuntakokeiluista saatuja kokemuksia. Inton kyselyn perusteella kuntakokeilujen keskeiset kehittämistarpeet liittyvät henkilöstöresurssien ja asiakasohjauksen vahvistamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön panostamiseen.
  • Rahoitusvastuun porrastusmallissa on hyvää se, että huomiota kiinnitetään työttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn. Se ei kuitenkaan huomioi riittävästi eri syistä pitkittyvää työttömyyttä. Työttömyysturvan ja aktivoinnin välisen kytköksen poistaminen heikentää palveluiden järjestämisen kannustavuutta ja tulee vähentämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluita.
  • Esitys lyhentää työkokeilun enimmäiskestoa 12 kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Kuusi kuukautta ei kuitenkin riitä arjenhallinnan vahvistamiseen. 12 kuukautta on mahdollistettava tarvittaessa. Työpajojen palveluvalikoiman kapeutuessa tarvetta on myös uudelle toimenpiteelle.
  • Monialaisen tuen yhteistoimintamallin asiakkuuteen ohjattaisiin jatkossa palvelutarpeen mukaisesti ja työttömyyden kestoon liittyvistä ehdoista luovuttaisiin. Tämä on kannatettavaa. Olennaista on panostaa nykyistä vahvemmin kokonaisvaltaiseen palvelutarvearviointiin.
  • Ohjaamotyyppisestä toiminnasta on tarkoituksenmukaista säätää laissa alueellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Suppea muotoilu kuitenkin herättää huolta monialaisuudesta. Kuntien mahdollisuus pitää Ohjaamot nuorisotoimessa tulee turvata. Tehtäviin tulee lisätä nuorten osallisuuden edistäminen ja lain tulee velvoittaa järjestämään toiminnalle omat toimitilat.
  • Lausuntopalautteen perusteella mahdollistettiin palkkatuen myöntäminen kuntaan samoilla ehdoilla kuin muillekin työnantajille. Tämä on tarkoituksenmukaista ja odotettu muutos. Valmistelussa olevan palkkatukiuudistuksen vaikutuksesta palkkatuettu työ tulee kuitenkin vähenemään olennaisesti kolmannella sektorilla, ja työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys tulevat kasvamaan.
  • Uusi asiakaspalvelumalli on mekaaninen ja vie resursseja niitä eniten tarvitsevilta: tarvitaan vahvempaa tarveharkintaa. Työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättämistä monialaisen tuen tarpeen tilanteessa tulee tarkentaa ja yksilöllisten tilanteiden kokonaisvaltaista huomiointia lisätä.
  • Sote-uudistuksen myötä kuntien vastuulta häviää keskeinen heikossa työmarkkina-asemassa oleville suunnattu palvelu, kuntouttava työtoiminta. Uudistukseen liittyy työpajakentällä suuri epätietoisuus. Tämä herättää huolta heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden katkeamisesta. Työpajatoiminta on turvattava monialaisena lähipalveluna.

 

 

 

 

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry