Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tukevat yksilön opiskeluvalmiuksien kehittymistä

Opiskeluvalmiuksista ja niiden tukemisesta on käyty keskustelua säännöllisin väliajoin eri alustoilla. PAIKKOlaatupäällikkö Susanna Uusitalo Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä tuo kirjoituksessaan esille näkökulmia mm. siitä, että koulutuksen osalta erilaisuutta ei aina tueta yhdenmukaisempiin ratkaisuihin siirryttäessä. Susannan ajatukset ovat jatkoa maaliskuun alussa julkaistulle Sara Siponmaan tekstille "Opiskeluvalmiuksiin liittyvä monipuolinen tuki vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta". Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Sara Siponmaa SAKKI ry:stä kirjoitti blogitekstissään opiskeluvalmiuksista ja niiden merkityksestä toisen asteen opinnoissa. Oppivelvollisuuslain muutokset ja paine tutkintojen suorittamisen nopeuttamisesta ovat nostaneet edellytykset opintojen suorittamisesta taas valokeilaan.

Erilaiset oppimistyylit on huomioitava

Yhteiskuntamme on vuosien kuluessa muuttunut suvaitsemaisemmaksi. Erilaisuutta siedetään entistä paremmin ja tasavertaisuus korostuu monissa puheissa aiempaa selvemmin. Koulutuksen osalta tämä ei kuitenkaan toteudu, vaan nuorilta vaaditaan entistä yhdenmukaisempaa tahtia siirryttäessä peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja niiden kautta työelämään.

Tutkimustulosten ja havaintojen mukaan tämä ei kuitenkaan ole realistinen odotus. Ulkoa tuleva paine suoriutua lisää helposti pahoinvointia. Jokaisen pitää selviytyä peruskoulusta. Jokaisen pitää hakea ammatilliseen koulutukseen. Ja jokaisen pitää ottaa opiskelupaikka vastaan ja opintojen tulee edetä. Peruskoulunsa päättävien opiskeluvalmiuksissa on kuitenkin niin suuria eroja, että vaikeuksia ei voida välttää.

Pedagoginen näkökulma korostaa ihmisen oppimiskykyä ja -valmiutta. Opetuksen tehtävänä on erilaisin keinoin tukea oppimista. Entistä heterogeenisemmassa opiskelijaryhmässä pedagoginen näkökulma ei välttämättä enää riitä tukemaan kaikkia riittävästi, jotta suoriutuminen opinnoista olisi varmaa. Monen kohdalla vaatimukset kohoavat korkeammiksi kuin omat edellytykset, syntyy negatiivinen kierre ja usko omaan suoriutumiseen häviää…

Tasoerot oppimisvalmiuksissa, erot aikuistumisprosessissa ja kykenemättömyys määritellä omia tavoitteita saattavat johtaa tilanteeseen, jossa opiskelu muuttuu rasitukseksi ja into oppia häviää, kenties kokonaan. Jotta ei jouduttaisi korjaamaan näitä ongelmia vuosiksi, tarvitaan toisen asteen opintoja aloitettaessa uudenlaisia näkökulmia ja toimintaotetta.

Tukea etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta

Etsivän nuorisotyön avulla on mahdollista havaita ne nuoret, joille opintojen suorittamisesta on muodostunut painajainen. Työpajatoiminnan ja henkilökohtaisen ohjauksen sekä positiivisen palautteen avulla on mahdollista tukea oppimisvalmiuksien kehittymistä niin, että opintojen suorittamisesta tulee mahdollista. Ohjauksellinen lähestymistapa ja itsetunnon rakentaminen vaikeasta tilanteesta eteenpäin kuuluu työpajatoiminnan vahvuuksiin. Kun siihen lisätään mahdollisuus tunnistaa ammatillisten tutkintojen mukaisesti osaamista käytännön toiminnassa ja valmiudet tukea opiskeluvalmiuksien kehittämisessä ollaan askel lähempänä tavoitetta.

Yksilöiden kehitys ei kulje samaa kaavaa. Yksilöiden ominaisuudet, vahvuudet ja oppimisstrategiat vaihtelevat. Opiskeluvalmiuksien kehittäminen vaatii tietoista päätöstä ja usein apua, jotta tuloksia tulee. Heikkojen valmiuksien havaitseminen, jotta niiden tietoinen kehittäminen mahdollistuu, vaatii usein uudenlaista lähestymistapaa opetukseen ja ohjaukseen. Jos halutaan kaikkien oppivan, on löydettävä jokaiselle yksilöllinen tapa oppia, opiskella ja kehittää omia valmiuksiaan. Siihen tarvitaan myös monenlaista apua ja uusia lähestymistapoja. Kuten ohjausosaamista työpajalta.

Susanna Uusitalo
PAIKKOlaatupäällikkö
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Mikä sosiaalinen vahvistaminen?

  • Sosiaalinen vahvistaminen on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan, opiskelu- ja työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantamista. Se on ihmisen keskeisten elämäntaitojen vahvistamista.
  • Tavoitteena on parantaa yksilön kykyä toimia ja selviytyä sosiaalisissa tilanteissa sekä olla osallinen yhteisöissä. Tähän tarvitaan itsetuntemusta, käsitystä omista vahvuuksista ja osaamisesta.
  • Sosiaalinen vahvistaminen edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista, tarvittaessa apua vastaanottaen.
  • Sosiaalinen vahvistuminen on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ykköstavoite. Yli 90 % etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tavoittaneista nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista palveluiden vaikutuksesta.

Lue lisää sosiaalisesta vahvistamisesta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry