Opiskeluvalmiuksiin liittyvä monipuolinen tuki vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta

Opiskeluvalmiudet ovat opinnoissa ja elämässä tarvittavia perustaitoja. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija Sara Siponmaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:stä kirjoittaa, miten ammatillisen koulutuksen uudistukset ovat heijastuneet opiskelijoiden tuen tarpeisiin ja miten näihin tarpeisiin voidaan vastata. Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Opiskeluvalmiudet linkittyvät olennaisesti niihin perustaitoihin, joiden avulla nuori pystyy etenemään opinnoissaan ja muutenkin elämässään. Näitä ovat esimerkiksi tekstitaidot, numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet. Lisäksi opiskeluvalmiuksilla voidaan viitata kykyyn suunnitella opintoja ja hallita omaa arkea. Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa tarjotaan edellä mainittujen osa-alueiden vahvistamiseksi opintokokonaisuuksia, joiden avulla opiskelu helpottuu.

Tuelle selkeää tarvetta

Tuelle on tutkimusten ja ammatillisen koulutuksen uudistusten valossa selkeää tarvetta. Vuoden 2019 Amisbarometri-kyselyssä selvitettiin, kuinka monet opiskelijat kokevat, että puutteelliset opiskelutaidot ovat vaikuttaneet opintojen edistymiseen. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 6 % oli sitä mieltä, että heikoilla valmiuksilla on ollut vaikutusta. Lisäksi monet amikset kertoivat, että heillä on lukivaikeuksia. Näiden tietojen valossa on tärkeää huomioida, että ammatillisen koulutuksen reformin myötä opiskelijoiden itsenäinen vastuu opintojen edistämisestä ja opiskelun työelämäpainotteisuus ovat lisääntyneet. Samalla lähiopetuksen määrä on vähentynyt. Tämä yhtälö haastaa erityisesti niitä nuoria, joiden opiskeluvalmiudet ovat heikolla tasolla.

Monella nuorella kokonaisvaltaisia tuen tarpeita

Kysymys siitä, miten nuorten opiskeluvalmiuksia voitaisiin tukea, on laaja eikä siihen ole vain yhtä ratkaisua. Lähiopetuksen ja YTO-opintojen määrää lisäämällä voitaisiin varmasti viedä tilannetta parempaan suuntaan. Lisäksi perustaitoihin panostaminen jo peruskoulussa tukisi siirtymää toisen asteen opintoihin. Monilla nuorilla on kuitenkin kokonaisvaltaisempi tuen tarve, joka heijastuu myös opiskeluun. PISA-tuloksista on käynyt ilmi, että perhetaustan vaikutus esimerkiksi lukutaitoon on kasvanut. Kaikilla nuorilla ei ole vahvoja tukiverkkoja, jotka voivat auttaa kasvussa ja kehityksessä – kotiolosuhteet saattavat olla hyvin vaikeat. Monien kohdalla uusien taitojen omaksuminen kytkeytyy myös läheisesti mielen hyvinvointiin, jota erityisesti koronapandemia on haastanut. Lisäksi taloustilanteeseen tai päihteisiin liittyvät ongelmat vaikeuttavat varmasti opintaivalta.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta turvaavat mahdollisuuksia oppimiseen

Heikot opiskeluvalmiudet muodostavat riskin opintojen keskeytykselle ja syrjäytymiselle. Niille opiskelijoille, jotka ovat jättäytyneet pois opinnoista esimerkiksi elämän- ja arjenhallinnan haasteiden vuoksi, etsivä nuorisotyö voi tarjota tärkeän kanavan päästä takaisin kiinni opintoihin. Varsinkin nuoret, joilla ei ole vahvaa tukiverkostoa, hyötyvät nuorisotyöntekijän antamasta henkilökohtaisesta tuesta, joka voi liittyä niin opiskeluun, raha-asioihin kuin jaksamiseen. Työpajatoiminta puolestaan tarjoaa nuorille yhteisöllisen ympäristön, jossa he osana valmennusryhmää voivat tavoitteellisesti etsiä seuraavaa askelta elämälleen aikuisen tukemana. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta täydentävät siis merkittävällä tavalla kokonaisuutta, jossa nuorille pyritään turvaamaan yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Sara Siponmaa
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Mikä sosiaalinen vahvistaminen?

  • Sosiaalinen vahvistaminen on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan, opiskelu- ja työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantamista. Se on ihmisen keskeisten elämäntaitojen vahvistamista.
  • Tavoitteena on parantaa yksilön kykyä toimia ja selviytyä sosiaalisissa tilanteissa sekä olla osallinen yhteisöissä. Tähän tarvitaan itsetuntemusta, käsitystä omista vahvuuksista ja osaamisesta.
  • Sosiaalinen vahvistaminen edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista, tarvittaessa apua vastaanottaen.
  • Sosiaalinen vahvistuminen on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ykköstavoite. Yli 90 % etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tavoittaneista nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista palveluiden vaikutuksesta.

Lue lisää sosiaalisesta vahvistamisesta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry