Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit – uusi työkalu! 

Inton Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat kehittäneet sosiaalisesti vahvistavaa työotetta tukevat ja sen tavoitteita edistävät menetelmäkortit. Työkalu on kehitetty etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan nuorten kohtaamistyöhön, mutta soveltuu moniin muihinkin työmuotoihin. Tässä jutussa työkalun kehittäneet Emmi Paananen, Susanna Palo ja Riitta Kinnunen kertovat korttien taustasta ja käytöstä.

Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkorteissa esiintyy sosiaalisen vahvistamisen tavoitteen mukaisesti viisi pääteemaa eli arjenhallinta, sosiaaliset taidot, itsetuntemus, opiskelu- ja työvalmiudet sekä elämänhallinnan tunne. Sosiaalisesti vahvistava työote sekä menetelmäkortit tähtäävät näiden keskeisten elämäntaitojen pohtimiseen ja vahvistamiseen.  

Sosiaalisen vahvistamisen teemat on tunnistettu eri ikäisten ja erilaisissa palveluissa toimivien ammattilaisten työn tavoitteita tukevaksi. Into suositteleekin työkalun käyttöönottoa laajasti. Menetelmäkortteja voi soveltaa esim. nuoriso-, kasvatus-, koulutus- ja terveydenhuollon aloilla. Menetelmäkortit on todettu oivalliseksi välineeksi myös työyhteisön ja ammattilaisverkoston toiminnan tarkasteluun. 

Minkälainen työkalu?

Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit sisältävät 49 positiivista väittämäkorttia, joiden avulla päästään pohtimaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti ihmisen omaa elämäntilannetta. Kortit auttavat jäsentämään nykyistä elämäntilannetta sekä tunnistamaan omia voimavaroja ja asioita, jotka ovat tällä hetkellä hyvin. Korttien sisältämät väittämät herättävät keskustelua tulevaisuuden toiveista ja tavoitteista sekä auttavat kohtaamaan mahdollisia kehittämisen kohteita. 

Menetelmäkortit ja niiden tueksi laaditut käyttöohjeet on suunniteltu palvelemaan sekä yksilö- että ryhmänohjaustilanteita. Materiaali sisältää 7 erilaista tehtäväehdotusta ja lisäksi se kannustaa kehittämään omia käyttötapoja. Mukana on ammattilaisille erilaisia tukikysymyksiä, jotka tukevat menetelmäkorttien kanssa työskentelyä ja auttavat syventämään keskustelua. 

Suosittelemme tutustumaan materiaaliin ja kokeilemaan korttityöskentelyä ensin henkilökohtaisesti. Omakohtainen kokemus väittämien reflektoinnista sekä aiheeseen paneutumisesta avaa ymmärrystä ja vahvistaa ammatillista otetta sosiaaliseen vahvistamiseen.  

Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit löydät Inton materiaalipankista. Voit tulostaa aineiston maksutta ja laminoida sen käyttöösi. 

Sosiaalinen vahvistaminen on merkityksellistä ja vaikuttavaa 

Sosiaalisen vahvistumisen ytimessä on kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, joka toteutuu arvostavassa kohtaamisessa. Kun ammattilainen keskittyy ja rauhoittuu kuuntelemaan nuorta, nuorelle syntyy mahdollisuus avautua omasta yksilöllisestä tilanteestaan, kertoa ajatuksistaan ja näyttää, kuka juuri minä olen. Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit on kehitetty vahvistamaan tätä työskentelytapaa 

Sosiaaliseen vahvistamiseen kuuluu keskeisesti toiminnallisuus, yhdessä työskentely sekä rinnalla kulkeminen. Nämä työskentelytavat kasvattavat luottamusta ja lisäävät myönteisiä kokemuksia omista taidoista ja kyvyistä toimia.  

Keskustelut kahden kesken tai ryhmässä tuovat uusia näkökulmia sekä rohkaisevat ja auttavat tekemään omia valintoja. Keskustelujen kautta opitaan ottamaan haltuun aktiivista roolia oman elämäntarinan rakentamisessa. Toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttäminen ja kokemusten jakaminen avaavat vaihtoehtoisia näkymiä tulevaisuuteen ja näin ihmisen tulevaisuususko omiin voimavaroihin vahvistuu.  

Tätä kaikkea on sosiaalinen vahvistaminen – keskeisten elämäntaitojen vahvistamista.

Tutustu menetelmäkortteihin täältä! 

Kirjoittajat: 

Emmi Paananen, etsivän nuorisotyön kouluttaja 

Susanna Palo, työpajatoiminnan kouluttaja 

Riitta Kinnunen, Sovari-asiantuntija 

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus 

Into – Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry