Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, kun…

Eduskuntavaalit ovat tärkeät vaalit paitsi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta, ennen kaikkea niiden asiakkaiden, heikossa asemassa olevien nuorten ja valmentautujien kannalta. Inton vaalitavoitteiden laatiminen lähti yhteisestä pohdinnasta, millaisia muutoksia yhteiskuntaamme tarvitaan. Entä mitä etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tarvitsevat onnistuakseen tulevina vuosina? Inton toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure ja vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen kertovat, millaisia ratkaisuja on tehtävä, jotta kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

Tuoreimpien tilastojen mukaan työllisyyskehitys on ollut hyvää, ja myös nuorisotyöttömyys on pienentynyt. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin jäänyt korkealle tasolle. Oppivelvollisuuden laajentaminen on näkynyt tilastoissa toivotusti koulutuksen keskeyttämisen vähenemisenä. Silti meillä on edelleen nuoria, jotka putoavat opintopolulta. Huolestuttavaa on, että lähes 10 % 15–29-vuotiaista nuorista ei ole työssä eikä koulutuksessa. Lisäksi koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti niiden tilannetta, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Nuorten välinen eriarvoisuus on vahvistunut. Osalla nuorista korostuu yksinäisyys ja eristäytyminen sekä arjenhallinnan ja mielenterveyden haasteet. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta osalla ongelmat kasautuvat ja syrjäytymisriskit ovat kasvamassa. Tämä näkyy vahvasti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kentällä. Tukea ja apua ei ole riittävästi ja tarpeeksi nopeasti saatavilla.

Tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijat osallistuivat aktiivisesti Inton eduskuntavaaliteemojen rakentamiseen. Saimme ympäri Suomen näkemyksiä nuorten ja valmentautujien arjen ja palvelujärjestelmän toimivuudesta – haasteista, kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Näistä pohdinnoista kiteytyi Inton eduskuntavaalitavoite: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

Tavoitteemme kuvastaa hyvin Inton arvoja: rohkeasti, inhimillisesti ja yhdessä. Tarjoamme rohkeita ja rakentavia ratkaisuja osallisuuden ja hyvinvoinnin sekä kouluttautumisen ja työllisyyden edistämiseen. Inhimillisyys on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ytimessä, mutta tarvitsemme inhimillistä kohtaamista myös laajemmin. Voimme onnistua vain yhdessä ja monialaista yhteistyötä vahvistaen.

Tarvitsemme rinnallakulkijuutta

Eduskuntavaalitavoitteissamme olemme nostaneet keskeiseksi ratkaisuksi rinnallakulkijuuden. Jokainen meistä voi kohdata elämässään tilanteita, joissa tarvitsee tukea. Toisilla tuentarve on nyt aiempaa vahvempi: etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaiden haasteet ovat mutkistuneet ja monialaisten palveluiden tarve lisääntynyt.  

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta toimivat nuorten ja aikuisten rinnalla sekä tukevat muita palveluita ja paikkaavat erilaisia palvelupuutteita. Rinnallakulkijoina etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat kokonaisvaltaisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia. Etsivä nuorisotyö on myös mukana opiskelijoiden arjessa ja tukee koulutuksen nivelvaiheissa. Työpajat puolestaan tarjoavat vaihtoehtoisia, valmennuksellisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta antavat aikaa ja tukea oman suunnan löytämiseen sekä kokemuksia kohdatuksi tulemisesta. Ne tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden omannäköiseen elämään.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tulokset ovat vakuuttavia. Viime vuonna etsivä nuorisotyö ohjasi yli 9 000 nuorta koulutukseen, työpajoille, työkokeiluun tai palkkatyöhön. Työpajanuorista ¾ sijoittui koulutukseen, työhön tai muuhun ohjattuun palveluun työpajajakson jälkeen. Nuoret ja valmentautujat antavat myös itse erinomaisen arvosanan saamalleen tuelle: etsivän nuorisotyön nuoret 4,6 ja työpajojen valmentautujat 4,3 asteikolla 1–5. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat vahvasti lähipalveluita: etsivää nuorisotyötä on tarjolla Suomen kaikissa kunnissa ja työpajatoimintaa lähes 90 % kunnista.

Ratkaisut syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden vahvistamiseen

Suomessa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, kun vahvistamme aitoa kohtaamista, rinnalla kulkevaa tukea ja yhteisöllisyyttä. Nuorille on mahdollistettava oman polun kiireetön etsiminen. Akuutisti tarvitaan myös mielenterveys- ja päihdepalveluja, etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa, koulunuorisotyötä, opiskeluhuoltoa, oppilaan- ja opinto-ohjausta sekä välityömarkkinoita ja toimivia palveluketjuja. Ne ovat avaintekijöitä nuorten yhteiskunnan ulkopuolelle putoamisen ehkäisemisessä, osallisuuden vahvistamisessa sekä koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistämisessä. Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin ei ole tavoitteena mahdoton, mutta se tarvitsee toteutuakseen rahoitusta, resursseja ja rakenteita. Tavoite on yhteinen, nyt on aika kääriä hihat.

Tutustu Inton eduskuntavaalitavoitteisiin

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry