Into: Rahapelijärjestelmää on kehitettävä vastuullisesti 

Into lausui 5.2.2021 hallituksen esityksestä eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Rahapelijärjestelmää on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti vastuullisempaan suuntaan niin, että rahapelihaittojen ehkäisemisen on keskiössä.

Lausuntokierroksella olevan esityksen on tarkoitus ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja pelaajalle. Nämä ovat tarkoituksenmukaisia ja tärkeitä parannuksia nykytilanteeseen.

Inton lausunnon keskeisimmät huomiot:

  • Rahapelijärjestelmää on kehitettävä entistä vastuullisempaan suuntaan.
  • Rahapelihaittojen varhainen tunnistaminen on tärkeää – puheeksi ottoa lisättävä eri palveluissa.
  • Rahapelien markkinoinnin tarkentaminen on tärkeä uudistus, haavoittuvassa asemassa oleville ja alaikäisille ei saa markkinoida rahapelejä.
  • Rahapeliongelmien ehkäisemisen, vähentämisen ja hoitotyön palvelut on turvattava.
  • Rahapelaamisesta syntyvä pelidata on saatava laajemmin tutkimustoiminnan käyttöön.
  • Rahapelaamisen vastuullisuutta, pelaajien käyttäytymistä ja uudistuksen vaikutuksia on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

On huolestuttavaa, että rahapelaamisen haitat ovat Suomessa Euroopan korkeimmalla tasolla. Huolestuttavaa on myös se, että alaikäisten tiedetään pelaavan rahapelejä. Alaikäisten rahapelaamisen pitäisi olla uudistuksen jälkeen mahdotonta pakollisen tunnistautumisen myötä.

Into kannattaa esityksen uudistusta, jossa rahapelaamisen markkinointia ohjataan kohti vähemmän haittoja aiheuttavaan pelaamiseen. Markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin eikä muutoin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. Markkinoinnin osalta on tärkeää, että sitä täsmennetään mm. sallitun markkinoinnin sisällöllä ja rajoituksilla, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää tehokkaasti rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittoja. On tärkeää myös seurata, miten tämä täsmennys onnistuu tavoitteessaan.

Rahapelaamisesta syntyvää peli- ja pelaajadata on saatava laajempaan tutkimuskäyttöön, jotta uudistuksen vaikutuksia voidaan seurata ja tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita voidaan kehittää ja tarjota entistä paremmin niitä tarvitseville.

Into nostaa esiin lausunnossaan velkaantumisongelman, joka on seurausta rahapeliongelmasta ja -riippuvuudesta. Velkaantumisesta tulee yksilölle pitkäkestoinen taakka, jonka keventämiseen ei ole vielä riittävästi keinoja. On löydettävä ratkaisuja, joissa velkaantumisesta voidaan päästä irti kohtuudella. Rahapeliongelma ja -riippuvuus on tunnistettava velkaantumisen syiksi ja inhimillisesti raskaan velkaongelman keventämisen on oltava yksi tavoitteista, joilla raskaassa elämäntilanteessa olevien tilannetta halutaan kohentaa.

Into kiinnittää lausunnossaan huomiota myös rahapeliriippuvaisille suunnatun hoidon puutteelliseen saatavuuteen. Rahapeliriippuvuus on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun vasta viime aikoina. Peliriippuvuudesta aiheutuvien ongelmien hoitoa on laajennettava ja saavutettavuutta parannettava.

Lausunnolla oleva hallituksen esitys tuo keinoja puuttua rahapelaamisen haittoihin. Uudistus haastaa kuitenkin nykyistä kansalaisjärjestötoiminnan rahoitusjärjestelmää. Tärkeä uudistus ei saa johtaa järjestöjen toimintaedellytysten heikkenemiseen ja sitä kautta heikossa asemassa olevien palveluiden vähenemiseen, vaan haasteeseen on löydettävä nopeasti kestävä ratkaisu.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry