Lausunto SM: Arpajaislaki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 3.8.2022 sisäministeriölle arpajaislain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 20.5.2022 ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamisesta ja 5.2.2021 hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Into pitää tärkeänä, että arpajaislakia ja rahapelijärjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti vastuullisempaan suuntaan. Rahapelihaittojen ehkäiseminen pitää olla aina keskiössä, ja tämän osalta arpajaislakia onkin uudistettu useaan otteeseen.

Ehdotus hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamisesta on valmistautumista uuteen rahoitusmalliin. Esityksen yhteiskunnallisissa vaikutuksissa todetaan, että uudessa rahtusmallissa avustuksensaajien näkökulmasta rahoituksen ennakoitavuus perustuisi keskeisesti julkisen talouden suunnitelmaan. Hallituksen kehyspäätöksessä kolmelle ministeriölle kohdennettavan kehysrahoituksen taso voi vaihdella. Lisäksi todetaan, että priorisointi avustuksensaajien rahoituksen sisällä voisi olla aikaisempaa joustavampaa. Ministeriöiden näkökulmasta hallitus voisi tulevaisuudessa esimerkiksi päättää aikaisempaa joustavammin yhden sektorin rahoituksen lisäämisestä toisen sektorin rahoituksen kustannuksella.

Nämä esille nostetut huolet ovat omiaan vähentämään avustuksensaajien mahdollisuutta ennakoida rahoitusta. Avustuksensaajat ovat pitkään toivoneet juuri ennakoitavuutta avustuksiin, edes suuntaa antavaa avustustasoa parille tulevalle vuodelle.

Vaikka esityksessä ehdotetaan parlamentaarisen neuvottelukunnan perustamista yleishyödyllisille yhteisöille myönnettävän rahoituksen ja toiminnan kehittämisen seurantaa varten, ei se näillä tiedoilla vielä lisää ennakoitavuutta. Esityksessä ei ole tarkemmin kerrottu, millainen parlamentaarinen neuvottelukunta olisi ja mitkä olisivat sen toimivaltuudet ja mahdollisuudet rahoituksen sekä toiminnan kehittämisen ja seurannan suhteen. Ennakoitavuuden lisäämiseksi on tehtävä valmisteluvaiheessa vielä ratkaisuja. Into ehdottaa, että parlamentaarisen neuvottelukunnan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa, ja valmistelu tapahtuu vuoden 2022 aikana.

5.2.2021 palautettu lausunto: Lausunnolla oleva hallituksen esitys tuo keinoja puuttua rahapelaamisen sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveydellisiin haittoihin. Kannatettava uudistus on rahapelaamisen markkinoinnin ohjaaminen kohti vähemmän haittoja aiheuttavaan pelaamiseen. Into tukee hallituksen esityksen toimia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Uudistus haastaa kuitenkin nykyistä kansalaisjärjestötoiminnan rahoitusjärjestelmää. Tärkeä uudistus ei saa johtaa järjestöjen toimintaedellytysten heikkenemiseen ja sitä kautta heikossa asemassa olevien palveluiden vähenemiseen, vaan haasteeseen on löydettävä nopeasti kestävä ratkaisu.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry