Into: Palkkatukiuudistus kuihduttaa kolmannen sektorin työpajatoimintaa ja lisää työttömyyttä

Palkkatukiuudistus on eduskunnan käsiteltävänä. Into korostaa, että uudistuksen tavoite – heikossa työ-markkina-asemassa olevien työllisyyden parantaminen – on oikea, mutta keinot johtavat päinvastaiseen lopputulokseen. Uudistuksen seurauksena kolmannen sektorin työpajojen työllistämismahdollisuudet vähenevät radikaalisti. Tämä lisää heikossa asemassa olevien työttömyyttä ja vaikeuttaa heidän tilannettaan.

Into oli kuultavana työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa 28.10. ja antoi lausunnon palkkatukea uudistavasta lakiesityksestä (HE 175/2022 vp). Palkkatukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvät muutokset kohdentuvat erityisesti kolmannelle sektorille. Työpajakentän yhdistyksissä ja säätiöissä työskentelee vuosittain palkkatuella yli 800 valmentautujaa. Uudistus heikentää paitsi heidän palveluitaan, myös monen muun työpajan valmentautujan palveluja. Paikalliset vaikutukset työttömyyden kasvuun tulevat olemaan suuria.

Tukea tarvitsevat pitkäaikaistyöttömät jäävät täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle, eikä siten hallituksen tavoite saada heitä työmarkkinoille ainakaan onnistu. –työpajatoimija

Rajoitukset 100 %:n palkkatukeen kriittisiä

Erityisesti muutokset 100 %:n palkkatukeen ovat kolmannen sektorin työpajoille kriittisiä. Jos järjestön tulkitaan harjoittavan toimintaa, jolla on ns. kauppavaikutus, 100 %:n tuki myönnetään jatkossa de minimis -tukena (200 000 € kolmen vuoden aikana). Tämä tulee vähentämään merkittävästi kolmannen sektorin työpajojen palkkatuettua työtä. Sillä olisi myös laajempia kielteisiä kerrannaisvaikutuksia työpajojen toimintoihin ja muihin palveluihin. Rajoitukset heikentäisivät mahdollisuuksia rakentaa palvelupolkuja esim. kuntouttavasta työtoiminnasta ja työkokeilusta palkkatuettuun työhön. Ne myös vähentäisivät työpajojen mahdollisuuksia tarjota aitoja työtehtäviä.

Toimintoja joudutaan varmasti supistamaan ja joitain työpajoja säätiön sisällä lopettamaan. Jatkossa voimme siis tarjota muille työllisyyspalveluiden asiakkaille suppeampia palveluita ja tukimuotoja. –työpajatoimija

EU:n valtiontukisääntely ei vaadi esitettyjä tiukkoja kriteereitä

Palkkatuen uudistamista perustellaan EU:n valtiontukisääntelyllä. Into korostaa SOSTEn tapaan, että lainsäätäjän tulkinta EU-sääntelystä on liioitellun tiukka. EU:n valtiontukisääntely ei edes vaadi esitettyjä tiukkoja kriteereitä. Uudistuksessa ennakoitu järjestöjen palkkatuetun toiminnan kauppavaikutus on käytännössä äärimmäisen epätodennäköinen. Kuitenkin tiukat kriteerit tulevat rajoittamaan 100 % palkkatuen hyödyntämistä. Into katsoo, että mahdollinen kauppavaikutus ja kilpailun vääristyminen pitää arvioida tapauskohtaisesti eikä de minimis -ehtoa ei tule soveltaa.

Yrityksissä ei tarjolla korvaavia palkkatukimahdollisuuksia

Uudistuksen tarkoituksena on lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla. Yritykset kuitenkin keskittyvät työllistämään lähellä työmarkkinoita olevia. Uudistus ei siis lisää yritysten kiinnostusta työllistää heikossa asemassa olevia työttömiä, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea. Tätä kokonaisvaltaista tukea on tarjolla välityömarkkinatoimijoilla, kuten työpajoilla.

Vaikuttavaa edelleen siirtämistä pitää lisätä – ei vähentää

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämisessä olennaista on lisätä kolmannelta sektorilta avoimille työmarkkinoille poluttavia palveluita, kuten edelleen siirtämistä. Kuitenkin juuri sitä ollaan uudistuksessa rajoittamassa. Esityksen mukaan yritysten tulisi jatkossa maksaa edelleen siirtämisestä korvausta. Into ei usko, että yrittäjät olisivat kiinnostuneita maksamaan tällaisia korvaussummia. Edelleen siirtäminen on vaikuttava palvelu tukea avoimille työmarkkinoille työllistymistä ja lisätä kolmannen sektorin toimien vaikuttavuutta. Edelleen siirtäminen varmistaa valmennuksen tuen jatkumisen ja tukee kestävää työllistymistä. Sitä tulisi laajentaa ja kehittää, ei vähentää.

Nyt olemme tietyissä tilanteissa pystyneet siirtämään asiakkaan yrityksiin palkkatuella muutamaksi kuukaudeksi, joka on tarjonnut yrityksille riskittömän ”tutustumisjakson” työntekijään – tämä jäisi toiminnastamme kokonaan pois. Palkkatukiuudistus ei todellakaan tule lisäämään tämän kohderyhmän työllistymistä avoimille työmarkkinoille, yrityksillä ei ole resurssia siihen työmäärään, mitä esim. meille ohjautuvien pitkäaikaistyöttömien työelämään paluu vaatii! –työpajatoimija

Sivutulot katettava palkkatuella, kestoa ei tule rajata

Into katsoo, että sivukulut ja lomarahat tulee jatkossakin kattaa palkkatuella. On huomattava, että korotetut tukiprosentit jäävät sivukulujen takia todellisuudessa varsin alhaisiksi. Työpajatoimijoilla ei ole mahdollisuutta työllistää laajasti alhaisilla tukiprosenteilla. Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnettäisiin vain 50 prosenttisena ja myös se olisi de minimis -tukea, mitä Into ei pidä kannatettavana. Jos kompensointi olisi suurempi, oppisopimuskoulutusta pystyttäisiin hyödyntämään laajemmin.

Into näkee, ettei ole tarpeen rajata, että palkkatukea voitaisiin myöntää uudestaan vain toiselle työnantajalle. Myöskään palkkatuen kestoa ei tule rajata 10 kuukauteen. Osa työttömistä tarvitsee työllistyäkseen yksilöllistä valmennusta, työelämävalmiuksien kasvattamista ja osaamisen vahvistamista. Tässä tarvitaan riittävästi aikaa.

Palkkatukiuudistusta on muutettava

Into katsoo, että esitys vesittää hallitusohjelman tavoitteen ”Kehitetään välityömarkkinoita”, sillä se päinvastoin heikentää välityömarkkinoiden toimintaedellytyksiä ja vähentää työllistämisen mahdollisuuksia. Into vastustaa palkkatukiuudistusta, ellei siihen tehdä olennaisia muutoksia. Jos uudistus hyväksytään, lain toimeenpanoon tarvitaan siirtymäaika vuoden 2025 alkuun, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille. Into korostaa, että kolmannen sektorin työllistämis-, valmennus- ja kuntoutuspalvelut on turvattava. Jos esitys hyväksytään tällaisenaan, heikossa asemassa olevien työllisyys ja kokonaistilanne heikkenevät.

Pystymme tarjoamaan nyt palkkatuella oleville oppimisympäristön ja tuen vahvistua, saada kokemusta ja osaamista työpajatoiminnasta sekä erilaisista työtehtävistä ja nuorten tavoin myös työelämän pelisäännöistä kertauksena. Pystymme myös tarjoamaan joustavasti tukea ja opastusta kohti avoimia työmarkkinoita palkkatukijakson jälkeen. Ilman tätä kokemusta ja tehtäviä, moni menettää mahdollisuuden päästä matalan kynnyksen työpaikkoihin, joiden kautta avoimet työmarkkinat olisivat se realistinen seuraava vaihtoehto. –työpajatoimija

Vaikutetaan yhdessä!

Into jatkaa vaikuttamistyötä yhdessä muiden välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Kannustamme työpajatoimijoita olemaan myös itse suoraan yhteyksissä alueensa kansanedustajiin ja kertomaan uudistuksen vaikutuksista omaan organisaatioon ja sen asiakkaisiin.

Lue Inton lausunto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry