Into: oppivelvollisuuslain muutokset kannatettavia ja kirkastavat eri toimijoiden rooleja

Into lausui 3.2.2022 muutoksista oppivelvollisuuslakiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Muutokset oppivelvollisuuslakiin ovat kannatettavia ja kirkastavat eri toimijoiden rooleja.

Oppivelvollisuuden suorittamisen jatkaminen lasten perusopetuksessa

Oppivelvollisuuslakia ollaan muuttamassa siten, että 17 vuotta täyttänyt voi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista myös lasten perusopetuksessa. Into pitää tätä kannatettavana muutoksena. On hyvä pitää lähtökohtana, että pääsääntöisesti 17 ikävuoden täyttymisen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin aikuisten perusopetuksessa tai muussa oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa, mutta aina se ei ole oppivelvollisen parhaaksi.

Opiskelupaikan nopeampi osoittamien

Into pitää tärkeänä, että oppivelvollisuuslakia muutetaan siten, että se sisältää mahdollisuuden osoittaa opiskelupaikka jo ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä.

Muutos on oppivelvollisen nuoren näkökulmasta hyvä. Työpajatoimijat ovat nostaneet haasteen esiin sen, että odotusaika koulutuksen alkamiseksi on nuorelle pitkä eivätkä palvelut tunnista tällaista tilannetta. Useat työpajat olisivat valmiita ottamaan nuoria odotusajaksi työpajalle, mutta tähän ei ole olemassa toimenpidettä. Oppivelvollisen pitäisi olla kirjoilla oppilaitoksessa, jotta hän voisi tulla työpajalle suorittamaan oppivelvollisuutta vaihtoehtoisessa oppimisympäristössä. Jos oppilaitoksissa ei ole tilaa oppivelvollisille, pitäisi myös joustavoittaa ja nopeuttaa sijoittumista työpajan vaihtoehtoiseen oppimisympäristöön. VALMA ja tulevia TUVA paikoista on pulaa, tarve on merkittävästi suurempi.  

Tietojensaanti asuinkunnalle tarkentuu

Into kannattaa myös esitettyä muutosta, jossa säännös tietojen toimittamisvelvollisuudesta on myös silloin, kun opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tekee oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun ilmoituksen asuinkunnalle. Asuinkunnalla tulee olla käytössään tarvittava tieto, jotta ohjaus- ja valvontavastuu toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla ja oppivelvollisen erityiset tarpeet tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Erityisesti tieto vaativan erityisen tuen tarpeesta on välttämätön asuinkunnan ohjausvastuun toteuttamisessa ja opiskelupaikan osoittamisessa.

Etsivän nuorisotyön näkökulmasta asuinkunnan tiedonsaantioikeuksien laajentaminen voidaan nähdä selventävänä muutoksena. Lakiin ehdotetut lisäykset kirkastavat sitä, kuinka asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu on oma erityinen tehtävänsä, jonka tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen – nyt korostuva yksityisten henkilötietojen ja erityisen tuen päätösten käsittely mukaan lukien – tulee kaikissa kunnissa olla aina omat ammattilaisensa.

Lakimuutos alleviivaa entisestään ohjaus- ja valvontatehtävän eroa nuorisolain puitteissa ja nuorisotyölliseltä perustalta toimiviin etsiviin nuorisotyöntekijöihin, jotka voivat vastaanottaa ainoastaan nuorten yksilöinti- ja yhteystietoja (Nuorisolaki 1285/2016 12 §). Sekä asuinkunnan ohjaus- ja valvontatehtävistä vastaavat että etsivät nuorisotyöntekijät usein toimivat koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa, mutta toisin kuin oppivelvollisten ohjaaminen, etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työ aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyöntekijä ei myöskään saa ilman nuoren (tai alaikäisen kohdalla myös hänen huoltajiensa) suostumusta luovuttaa eteenpäin työssä saamiaan tietoja esimerkiksi nuoren terveydentilasta tai tukitoimista.

Into katsoo uuden lakimuutoksen kannatettavalla tavalla tähdentävän siis sitä, että kunnassa on oppivelvollisuuslain (1214/2020, 13-15 §) linjan mukaisesti oltava erityinen ammattilainen oppivelvollisia koskevien ilmoitusten vastaanottoon ja käsittelyyn, oppivelvollisuuden suorittamisen valvontaan, ja oppivelvollisten nuorten ohjaamista sekä opiskelupaikan osoittamista varten. Vaikka opiskelupaikatta jäävistä oppivelvollisista voidaan edelleen ilmoittaa asuinkunnan lisäksi myös nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, on nyt ehdotettujen lainkohtien toteutumisen ja tiedonsiirron takaamiseksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä tiedotettava selkeästi asuinkunnalle ilmoittamisen ehdottomasta ensisijaisuudesta. Etsivän nuorisotyön on hyvä toimia yhteistyössä ohjaus- ja valvontavastuussa olevan tahon kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä voidaan kutsua tarvittaessa ja harkinnanvaraisesti esimerkiksi työpariksi ja mukaan oppivelvollisen nuoren ohjausprosessiin, kun se on nuoren tahdon ja edun mukaista.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry