Lausunto OKM ja SiV: Oppivelvollisuuden laajentaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into/TPY antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle 8.6.2020 ja eduskunnan sivistysvaliokunnalle 11.11.2020 oppivelvollisuuden laajentamisesta. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Lausunto oppivelvollisuuslain muuttamisesta annettiin 3.2.2022 opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Into/TPY katsoo, että oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ovat kannatettavia. Lakiesityksessä ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi tukea ja ohjausta tarvitsevien ja opintonsa keskeyttämisvaarassa olevien nuorten elämäntilanteita ja tarpeita. Toimenpiteet koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn puuttuvat edelleen. Oppivelvollisuus ei ole vain koulutuspoliittinen kysymys.

Into/TPY on huolissaan tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten tarpeisiin vastaamisesta sekä etsivän nuorisotyön roolista uudistuksessa. Koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn tarvitaan vahvempia toimia. Into korostaa, että etsivän nuorisotyön on oltava nuorelle jatkossakin aina vapaaehtoista, ei velvoittavaa. Kunnan ja etsivän nuorisotyön rooleja ja vastuita tulee tarkentaa: etsivä nuorisotyö ei saa vastata oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnasta.

Työpajat toimivat koulutusjärjestelmän kumppaneina ja mahdollistavat yksilölliset opintopolut tarjoamalla vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja valmennuksellista tukea. On hyvä, että lakiesityksessä työpajat nostetaan esille vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Siinä ei kuitenkaan tunnisteta riittävästi työpajojen tarjoamia valmennuspalveluita eikä huomioida työpajatoimijoille syntyviä kustannuksia.

**

Into katsoo, että ehdotukset oppivelvollisuuslain muuttamiseksi ovat kannatettavia. Into kannattaa esitettyä muutosta, jossa 17 vuotta täyttänyt voi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista myös lasten perusopetuksessa. Into pitää myös tärkeänä, että oppivelvollisuuslakia muutetaan siten, että se sisältää mahdollisuuden osoittaa opiskelupaikka jo ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä. Into kannattaa esitettyä muutosta, jossa säännös tietojen toimittamisvelvollisuudesta on myös silloin, kun opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tekee oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun ilmoituksen asuinkunnalle.

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry