Into: oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet kannatettavia – etsivän nuorisotyön roolia tarkennettava ja työpajojen asemaa vahvistettava

Into antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon oppivelvollisuuslaista. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia. Into on kuitenkin huolissaan tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten tarpeisiin vastaamisesta sekä etsivän nuorisotyön roolista uudistuksessa. Koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn tarvitaan vahvempia toimia.

Oppivelvollisuus ei ole vain koulutuspoliittinen kysymys

Nuorten opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa ja koulutuksen läpäisyn tukemisessa myös sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä kuntoutuksella on merkittävä rooli. On tärkeää lisätä nuorille räätälöityjä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja ja toteuttaa nuorten terapiatakuu.

Etsivä nuorisotyö ei voi toimia vastuutahona

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle mahdollisuuden luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren haasteisiin sekä tukee rinnalla kulkien hakeutumista niihin palveluihin, joita hän tarvitsee.

Into korostaa, että etsivän nuorisotyön on oltava nuorelle jatkossakin aina vapaaehtoista, ei velvoittavaa. Kunnan ja etsivän nuorisotyön rooleja ja vastuita tulee tarkentaa: etsivä nuorisotyö ei saa vastata oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnasta. Etsivä nuorisotyö toimii kunnan toimijoiden kanssa yhteistyössä, mutta vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta tulee olla kunnan (muilla) toimijoilla, ei etsivällä nuorisotyöllä.

Ohjausprosessien ja vastuiden selkiyttämiseksi Into esittää lakiesitystä muutettavaksi nuorisolakiin kirjatun ilmoitusvelvollisuuden osalta. Opiskelupaikatta jääneistä tai opintonsa keskeyttäneistä oppivelvollisista nuorista ei tulisi jatkossa ilmoittaa hallituksen esityksen mukaisesti kahdelle taholle – sekä kuntaan että etsivään nuorisotyöhön – vaan ainoastaan kuntaan ohjaus- ja valvontavastuussa olevalle taholle. Kunta voi tarvittaessa kutsua etsivän nuorisotyöntekijän mukaan työpariksi tukemaan nuorta opintojen jatkumisessa sekä avustamaan nuorelle tarpeellisten palvelujen ja tukiverkostojen kokoamisessa. Näin taataan esitettyä paremmin se, että uudistus ei aiheuta sekavia tilanteita nuorten ohjaamiseen, ja että kunnissa kehitetään kaivattuja uudenlaisia ratkaisuja oppivelvollisten tavoittamiseksi.

Valmennustyön kustannukset on korvattava työpajoille

Työpajat toimivat koulutusjärjestelmän kumppaneina ja mahdollistavat yksilölliset opintopolut tarjoamalla vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja valmennuksellista tukea.

On hyvä, että lakiesityksessä työpajat nostetaan esille vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Siinä ei kuitenkaan tunnisteta riittävästi työpajojen tarjoamia valmennuspalveluita eikä huomioida työpajatoimijoille syntyviä kustannuksia.

Into painottaa, että oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset on korvattava työpajatoimijoille täysimääräisesti. Lakiin on kirjattava, että työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön pitää olla sopimuksellista, ja kustannukset korvataan työpajoille ”raha seuraa oppivelvollista” -periaatteen ja tarvittavan tuen mukaisesti.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry