Into: Lakiesitys palkkatuen rahoittamisesta lisää työnhakijoiden yhdenvertaisuutta

Into antoi lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2020 vp). Lakiesityksen mukaan väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti voimassa oleva palkkatuen ja starttirahan rahoittamista koskeva säännös muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällöin valtion työttömyysetuuksiin varaamia määrärahoja voitaisiin käyttää palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen jatkossakin.

Lakiesitys on kannatettava. Se varmistaa palkkatukimäärärahojen riittävyyttä, kun käytettävissä on aina vähintään peruspäivärahan suuruinen määrä. Tämä parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia saada tarpeisiinsa vastaavia palveluja ja lisää siten heidän yhdenvertaisuuttaan. Esitys myös tukee osaltaan hallitusohjelman tavoitetta lisätä palkkatuen käyttöä.

Into tuo esille, että myös työpajakentällä palkkatukipäätöksiin liittyi ongelmia ennen vuotta 2017, kun käytettävissä oli vain työllisyysmäärärahoja. Kuten esityksessä todetaan, määrärahoista oli sidottu suurin osa usein jo alkuvuodesta, minkä jälkeen uusia palkkatukipäätöksiä ei enää voitu tehdä.

Lausunnon yhteydessä Into korostaa, että palkkatuen laajemmassa uudistamisessa on tärkeää kuulla toimijoita, jotka edistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä. On myös tarkoituksenmukaista siirtää työllisyyden edistämisessä painopistettä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, ja palkkatuen määrärahojen varmistaminen tukee osaltaan tätä. Työllisyyttä voidaan edistää vaikuttavasti vain tarvelähtöisillä palveluilla.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry