Etsivästä nuorisotyöstä ja työpajalta saatu tuki koetaan tärkeäksi poikkeusoloissa

Koronaepidemia lisännyt etsivän nuorisotyön nuorten ja työpajojen valmentautujien huolenaiheita

Näin kokee noin puolet valmentautujista ja etsivän nuorisotyön nuorista Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toteuttamassa kyselyssä. Kyselyssä kartoitettiin koronaepidemian vaikutuksia etsivän nuorisotyön nuorten ja työpajojen valmentautujien elämään sekä kokemuksia näiden palveluiden toimivuudesta poikkeustilanteessa. Kyselyyn vastasi 257 nuorta etsivästä nuorisotyöstä ja 545 valmentautujaa työpajoilta 9.4.–11.5.2020.

Kyselyiden mukaan epidemiasta on aiheutunut ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja taloudellisia ongelmia sekä huolta terveydestä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan piirissä oleville nuorille ja valmentautujille. Kyselyihin vastanneet kantavat huolta myös läheistensä mielenterveydestä ja sairastumisriskistä. Epidemiasta on seurannut työttömyyttä, päivärutiinien puutetta, toimettomuutta ja lisääntynyttä päihteiden käyttöä. Etsivän nuorisotyön nuoret toivat esille myös opiskeluvaikeuksiaan etäopinnoissa.

”Olen jumissa äitini kanssa neljän seinän sisällä. Stressaa, ahdistaa ja masentaa.”
– Etsivän nuorisontyön nuori

”Harrastaminen ja kuntouttava työtoiminta on lakanneet tilapäisesti lähes kokonaan. Se lisää ongelmia omassa jaksamisessa ja hyvän arkirytmin pitämisessä.”
– Työpajan valmentautuja

”Masennuksen paheneminen, rahahuolet, toimettomuus.”
– Työpajan valmentautuja

”Etäopiskelu on rankkaa, yksinäisyys on lisääntynyt, kun ei näe kavereita, ja tuntuu kuin elämä olisi vankila.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Mielenterveys on häiriintynyt entisestään. Paniikkikohtauksia, jaksamattomuutta, masentuneisuutta. Rahahuolia, pelkoa pärjäämisestä taloudellisesti.”
– Työpajan valmentautuja

Koronaepidemiasta on seurannut myös joitakin hyviä ja elämää helpottavia asioita monelle valmentautujalle ja etsivän työn nuorelle. Poikkeustilanne on vapauttanut aikaa tehdä itselle mieluisia asioita, olla perheen kanssa ja oleskella kotona. Tilanne on tuonut elämään kiireettömyyttä ja lisännyt levon määrää. Osa valmentautujista koki sosiaalisten tilanteiden luoman paineen helpottuneen ja työpajan järjestämän etätyöskentelyn itselleen mieluisaksi.

Etsivä nuorisotyö saa nuorilta kiitosta

Yli puolet vastanneista etsivän nuorisotyön nuorista koki saaneensa tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä. Muita tärkeitä tuenantajia ovat perheenjäsenet, kaverit ja ystävät. Lähes joka kymmenes nuori ei kuitenkaan kokenut saaneensa tukea keneltäkään.

Useimmat vastanneet nuoret ovat tyytyväisiä yhteydenpitoon etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja häneltä saamaansa tukeen. Joka neljännen nuoren kohdalla etsivän tarjoama tuki on ollut erittäin onnistunutta. Tyytymättömien osuus jää muutamaan prosenttiin. Yhteyden pitäminen ja keskusteleminen nuorten kuulumisista on tuntunut heistä hyvältä. Etsivät nuorisotyöntekijät saavat kiitosta siitä, että he ottavat aktiivisesti yhteyttä nuoriin. Nuoret nostivat esille etenkin kuulluksi tulemisen sekä etsivältä nuorisotyöntekijältä saamansa tuen ja kannustuksen. Tämä on koettu tärkeäksi nuorten kokeman ahdistuksen ja huolten purkamisessa.

”On mukava, että vaikka ei nähdä, niin hän jaksaa tsempata etänä yhtä paljon.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Puhelinkeskustelut ovat tuoneet apua, mutta kaikista eniten hyvää mieltä ja varmuutta.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Etsivä on itse laittanut aina viestiä ja soittanut, kysellyt kuulumisia, neuvonut ja tsempannut huolissa. Säännöllinen yhteydenpito on tuntunut mukavalle.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Etsivä auttaa ja kuuntelee murheita ja auttaa jos mieli on maassa. Ilman etsivää ei pärjäisi.”
Etsivän nuorisotyön nuori

Erilaiset yhteydenpitokanavat ovat jo ennestään arkipäivää etsivien työssä. Koronaepidemian myötä etsivän ja nuorten välillä on otettu käyttöön myös uusia menetelmiä yhteydenpitoon.

”Onnistunutta on ollut se, että heihin saa helposti yhteyden, jos tarvitsee, ja meitä ei niin sanotusti tavallaan vaan olla unohdettu. Haluaisin kiittää siitä, että on tässäkin tilanteessa mahdollistettu esim. Discordissa juttelu, ollaan pelailtu ja on tavallaan joku paikka, jossa pääsee edes hetkeksi pois omista ajatuksista ja yksinäisyydestä.”
Etsivän nuorisotyön nuori

Etsivät ovat käsitelleet nuorten kanssa paitsi epidemiaan liittyviä huolia myös muita nuoren elämään liittyviä asioita, jotka normaalioloissakin sisältyvät etsivään nuorisotyöhön. Tämä tuo turvaa ja jatkuvuuden tunnetta nuorten elämänkuvioihin.

”Se on osannut paloitella asiat ja olen ymmärtänyt, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Tulee myös varma olo, että asiat on tehty kuten pitää.”
Etsivän nuorisotyön nuori

Useimmat kyselyyn vastanneet nuoret eivät osanneet määritellä, mitä he toivoisivat etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä nykyistä enemmän. Muutamat nuoret esittivät toiveita etsivän työn kehittämiseksi. Näissä vastauksissa tulivat esille mm. nuoren kuunteleminen ja selviytymisen tukeminen poikkeustilanteessa sekä etsivän nuorisotyön jatkuvuuden turvaaminen.

”Enempää en voisi tai halua vaatia.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Olen ollut tyytyväinen kaiken suhteen.”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Käytännön apu helpottaisi, mutta se on kai nyt mahdotonta. Videopuhelu ehkä?”
Etsivän nuorisotyön nuori

”Se, että olisi arjessa mukana soittamalla tai viestien laitossa, tai vastaavaa ja että pääsisin ikävistä kokemuksista ohi.”
Etsivän nuorisotyön nuori

Valmentautujat ovat tyytyväisiä työpajatoimintaan poikkeusoloissa

Ne työpajojen valmentautujat, jotka ovat voineet jatkaa työpajatoimintaa, ovat valtaosin tyytyväisiä toimintaan poikkeusoloissa. Kolmannes valmentautujista on työpajatoimintaan erittäin tyytyväisiä. Ongelmallista on ollut, etteivät kaikki palveluiden järjestäjä- ja tilaajatahot, kuten kunnat ja sote-kuntayhtymät, ole mahdollistaneet etäpalvelujen tuottamista – vaikka työpajoilla olisi tähän valmiudet ja osaaminen.  Erityisesti kuntouttavan työtoiminnan väliaikainen keskeyttäminen työpajoilla epidemiarajoitusten myötä tuotti hämmennystä valmentautujille. Tarkentuneiden valtakunnallisten ohjeistusten jälkeen työpajatoiminta on kuitenkin saatu pääosin hyvin toimivaksi.

Toimintaa on järjestetty ripeästi uudella tavalla. Tämä on edellyttänyt työpajoilta etäyhteyksien ja digitaalisten sovellusten haltuunottoa sekä uudenlaisten käytäntöjen kehittämistä. Kuusi kymmenestä vastanneesta valmentautujasta on voinut jatkaa työpajatoimintaa poikkeusoloissa joko etäyhteyksillä tai työpajalla rajoitteiden sallimissa puitteissa.

”Ohjaajat ja valmentaja ovat reagoineet hyvin ja nopeasti uuteen tilanteeseen. He tekevät selvästi parhaansa ja panostavat paljon.”
– Työpajan valmentautuja

”Ohjaajat ovat parhaan tietonsa mukaan infonneet meitä aktiivisesti ja pyrkineet saamaan hommat rullaamaan mahdollisimman hyvin ja pian. Ohjaajat ovat myös muistuttaneet useaan otteeseen, että heidän kanssaan voi keskustella, mikäli tilanne ahdistaa.”
– Työpajan valmentautuja

”He ovat järjestäneet hyvin koko etäpajan. Samat aikataulut, näkee muita ja saa tehdä omia tehtäviä. Ajattelevat meidän parasta ja se tuntuu kivalta.”
– Työpajan valmentautuja

”Tilanne on uusi myös ohjaajille, mutta he ovat silti onnistuneet tekemään työpajatoiminnasta etänä toimivaa ja jopa mukavaa. Tehtävät ovat jokseenkin samantyyppisiä kuin normaalisti ja niihin on laitettu ajatusta. Tsemppejäkin sataa ohjaajilta tehtäviin ja muutenkin.”
– Työpajan valmentautuja

”Haluan kiittää työpajaa hyvästä ja nopeasta yhteydenpidosta. Kuulumisien kyselystä ja aidosta kiinnostuksesta työntekijöihin. Positiivisesta asenteesta. Avoimuudesta ja tuesta. Innoittavista ja motivoivista etätyötehtävistä.”
– Työpajan valmentautuja

Valmentautujat ovat valtaosin tyytyväisiä siihen, miten työpajat ovat jatkaneet yhteydenpitoa heihin niissäkin tapauksissa, että työpajatoiminta oli jouduttu keskeyttämään. Kolme valmentautujaa kymmenestä on edelleen yhteydessä työpajan valmentajan kanssa, vaikka työpajatoiminta itsessään oli keskeytetty. Yli puolet valmentautujista oli tyytyväisiä myös heidän keskinäiseen yhteydenpitoonsa, mutta joka kuudes vastaaja näki näissä yhteyksissä kehitettävää.

”Yhteydenpito muiden kanssa onnistui todella hyvin ja yhteishenki on vain vahventunut porukalla.”
– Työpajan valmentautuja

Työpajojen valmentautujista joka viides kokee tarvitsevansa aikaisempaa enemmän tukea koronaepidemian myötä. Useimmilla tuen tarpeet ovat pysyneet ennallaan. Kyselyssä tuli vahvasti esille valmentautujien tarve keskustelutukeen ja kanssakäymiseen ihmisten kesken. Epidemiaan liittyvät rajoitteet ovat lisänneet myös tarvetta saada käytännön apua kauppa-asioiden ja muiden arjen asioiden hoitamiseen sekä taloudellisiin vaikeuksiin.

Lähes puolet valmentautujista koki, että työpajan valmentajat olivat olleet tukena heille, ja joka kuudes oli saanut vertaistukea myös toisilta työpajan valmentautujilta. Työpaja on jakanut valmentautujille tietoa ja ohjeistusta poikkeusoloihin liittyen. Yhteydenpito on lieventänyt valmentautujien yksinäisyyden tunteita ja täyttänyt tarvetta keskustella toisten ihmisten kanssa. Työpajan säännöllinen yhteydenpito valmentautujiin on auttanut heitä myös ylläpitämään arkipäivän rutiineja.

”Olen kiitollinen, että minuun on oltu yhteydessä, tunnen itseni tärkeäksi.”
– Työpajan valmentautuja

”Yhteydenpito eri sosiaalisia medioita käyttäen on ollut loistavaa. On myös hienoa, että kysellään kuulumisia ja ollaan läsnä.”
– Työpajan valmentautuja

”Rutiinin ylläpitäminen säännöllisillä etätapaamisilla, ryhmän yhteistoiminnan tiivistäminen, säännöllisen ajantasaisen informaation välittäminen.”
– Työpajan valmentautuja

”On hyvä, että yhteys, yhteisöllisyys ja päivärytmi on säilynyt. Se myös tuo sisältöä päiviin ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.”
– Työpajan valmentautuja

Tukipalveluja tarvitaan poikkeustilanteissa

Kyselyn mukaan on tärkeää, että etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja muut tukea antavat palvelut jatkuvat mahdollisimman saumattomasti myös poikkeustilanteissa. Etänä toteutettavaa valmennusta tulee jatkossa jatkaa ja kehittää lähivalmennuksen ohessa. Esimerkiksi osa valmentautujista toivoo enemmän tai monipuolisemmin työtehtäviä työpajalta kotona tehtäviksi. Valmentautujat esittivät myös toiveita välineiden saamiseksi kotiin töiden tekemiseen. Osa valmentautujista kehittäisi tai lisäisi edelleen yhteydenpitoa työpajan ja valmentautujien kesken.

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat kokonaisuutena jatkuneet hyvin poikkeusoloissa ja vastanneet nuorten ja aikuisten tuen tarpeisiin. Näin kokemuksensa tiivistää eräs työpajan valmentautuja:

”Kiitos kun toimintaa pidetään yllä poikkeusoloista huolimatta. On tullut sellainen olo, että meitä nuoria oikeasti kuunnellaan ja että meidän tarpeet ovat etusijalla. Olen saanut pajalta hyvin tukea kriisitilanteessa ja ohjaajalla on ollut aikaa tavata kiireettömästi livenäkin.”

Raportti kyselyn tuloksista

Lisätietoja:

Riitta Kinnunen, asiantuntija
riitta.kinnunen@tpy.fi
010 279 2732

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry