Voimavarakeskeinen työkalu sopii tueksi valmennuskeskusteluihin 

Voimavarakeskeinen valmennus ja kokonaisvaltainen tapa huomioida ihminen ovat työpajatoiminnan kulmakiviä. Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus tuo uuden työkalun valmennuksen tueksi: Miten minulla menee? -lomake auttaa valmentautujaa pohtimaan omaa elämäntilannettaan voimavarakeskeisellä tavalla. Lomake nostaa esille valmentautujan vahvuuksia ja voimavaroja sekä asioita, joissa hän toivoo muutosta parempaan. Työkalu auttaa asettamaan tavoitteita työpajajaksolle ja seuraamaan tavoitteissa etenemistä työpajajakson aikana, kirjoittaa tiedontuotannon asiantuntija Riitta Kinnunen Intosta. Työkalun saat käyttöösi Inton materiaalipankista. 

Ihminen on uuden tilanteen edessä, kun hän tulee valmennukseen työpajalle. Ensikohtaamisesta alkaen valmentautujalle osoitetaan, että hän on tervetullut työpajalle sellaisena kuin hän on.  On tärkeää, että valmentautuja voi tuntea olonsa hyväksi ja luottavaiseksi.  

Valmentautujan luottamus työpajalla rakentuu vähitellen ja monen tekijän summana. Siihen sisältyy lämmin ja ystävällinen kohtaaminen, tutustumista edistävä toiminta muiden valmentautujien kanssa, myönteinen ilmapiiri ja kannustava palaute. Valmentautuja tarvitsee ymmärrystä itseään kohtaan sekä avoimuutta keskusteluille ja kysymyksille. Luottamus ja tunne nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta auttavat valmentautujaa avautumaan vaikeistakin asioista.  

Ihmisen kokonaisvaltainen ymmärtäminen antaa valmentajalle mahdollisuudet suunnitella työpajajakson sisältöjä ja pohtia menetelmiä, jotka auttavat valmentautujaa kehittymään. Jokainen valmentautuja kohdataan ilman ennakkoasenteita, keskittymällä nykyisyyteen. Valmennuksessa painotetaan jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja. Ne auttavat valmentautujaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja toimimaan erilaisissa arjen tilanteissa. Myös haasteet tunnistetaan, mutta niihin ei tartuta liian suoraviivaisesti. 

Työpajajakson tarkoituksena on auttaa valmentautujaa ottamaan aktiivinen rooli omassa elämässään, etenemään kohti tavoitteitaan ja toteuttamaan suunnitelmiaan. Tavoitteet nousevat valmentautujan omasta elämäntilanteesta ja lisäävät hänen motivaatiotaan ja sitoutumistaan valmennukseen. Voimavarakeskeinen keskustelumalli tukee valmentautujan osallisuutta työpajatoiminnassa ja elämässä. 

Vuoden lopussa julkaistava Työpajatoiminnan käsikirja avaa laajasti työpajatoiminnan arvoja ja periaatteita. Julkaisu tuo esille, millä tavoin yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys toteutuvat työpajatoiminnassa. Julkaisu avaa sosiaalisen vahvistamisen periaatteita sekä nuorisotyöllistä työotetta työpajatoiminnassa.  

Miten minulla menee?  -työkalu tulee valmennuskeskusteluiden tueksi 

Valmentautujan alkutilanteen kartoittamiseen on hyvä käyttää työkaluja, jotka ohjaavat keskustelua ja tavoitteiden asettelua voimavarakeskeisellä tavalla. Miten minulla menee? -lomake pohjautuu valmentautujan ja valmentajan yhteiselle työskentelylle tasavertaisina ihmisinä. Työkalu käsittelee vapaa-aikaan, arjenhallintaan, terveyteen, itsetuntemukseen, sosiaalisiin taitoihin ja ihmissuhteisiin, elämänhallintaan ja tulevaisuuteen sekä opiskelu- ja työelämänvalmiuksiin liittyviä teemoja. 

”Olisin tosi iloinen, jos tällainen lomake tulisi ihan käyttöön! Tuli fiilis, että oma vointi ja asiat kiinnostaa pajalla ja ne saa rohkeasti näyttää siinä paperilla.” – Työpajan valmentautuja 

Miten minulla menee? -lomake kannustaa valmentautujaa ottamaan vastuuta elämästään ja tarkastelemaan sitä kokonaisvaltaisesti. Hän voi syventyä miettimään, missä asioissa hän toivoo muutosta, millaista tukea hän tarvitsee muutoksen toteuttamiseksi ja mitä toiveita hänellä on työpajajaksolle. Tavoitteena on lisätä valmentautujan motivaatiota ja tulevaisuususkoa ja suunnata katse mahdollisuuksiin.  

Valmentautujan menneisyyden haasteita tarkastellaan vain silloin, jos ne hankaloittavat hänen toimintaansa työpajalla tai etenemistä tavoitteissaan. Ihmistä lokeroivia ja määrittäviä sekä elämän hankaluuksia ja ongelmia ruotivia kysymyksiä vältetään. Asianmukaisesti rakennettu työkalu ohjaa keskustelua myönteisellä tavalla. 

On tärkeää tehdä tilaa valmentautujan ajatuksille ja tuntemuksille sekä kuunnella hänen tarpeitaan herkällä korvalla. Keskustelussa esille nousevat tavoitteet konkretisoidaan yhdessä niin, että ne ovat selkeitä ja saavutettavissa olevia. Vahvuuksiin keskittyminen ja kannustaminen rakentavat yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä. Se puolestaan mahdollistaa yksilön kasvun ja kehittymisen.  

”Mielestäni lomakkeessa oli sopivan laaja-alaisesti esitetyt kysymykset eri elämän osa-alueilta. Vastausten avulla voidaan löytää keinoja vahvistaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, itsetuntemusta, jaksamista sekä tulevaisuuteen tähtäävien suunnitelmien hahmottumista.” – Työpajan valmentaja​ 

Valmennuskeskustelu ja Miten minulla menee? -lomake auttavat valmentajaa täsmentämään jokaisen valmentautujan yksilöllisiä tavoitteita alussa ja työpajajakson edetessä: 

  • Mihin asioihin työpajalla panostetaan? 
  • Mitä asioita otetaan huomioon?  
  • Millaista kehitystä tavoitellaan kunkin valmentautujan kohdalla?  

Lomakkeen avulla voidaan tarkastella, miten valmentautuja on edennyt työpajatoiminnassa ja tavoitteissaan. On tavallista, että työpajatoiminnan myötä valmentautujalle tulee selkeämpi kuva siitä, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja kehittämisen kohtiaan. Hänen omat tavoitteensa elämälle voivat jäsentyä uudella tavalla ja tällöin myös työpajajakson tavoitteet saattavat muuttua.  

Jäsennys voi myös auttaa valmentajaa kirjaamaan työpajajakson tavoitteita PARty-tilastointiin tulevalle Tavoite-välilehdelle. Tämä tavoitemittari otetaan käyttöön vuoden 2023 syksyn aikana. 

Työkalu tuo esille valmentautujan tavoitteet ja edistysaskeleet 

Työpajajakson päätteeksi voidaan kartoittaa, miten valmentautujan elämä on edennyt ja mitkä asiat ovat muuttuneet. Valmennuskeskustelut tuovat esille valmentautujan edistysaskelia työpajajakson aikana. On tärkeää, että edistyminen tunnistetaan ja tehdään näkyväksi valmentautujalle.  

Miten minulla menee? -lomake sisältää Sovari-kyselyn teemat ja näin tukee myös Sovariin vastaamista työpajajakson päätteeksi.  

”Tuntui, että lomakkeen positiivinen lähtöasetelma loi toiveikkaan tunnelman myös keskustelulle. Nuoret myös avautuivat hyvin asioistaan. Vaikeistakin asioista oli helpompi puhua, kun moneen kohtaan oli jo tullut myös ’hyviä arvioita’. Näin myös nuori näki, että vaikka tilanne tuntuu vaikealtakin, loppujen lopuksi korjattavaa oli kuitenkin vain osa kohdista eikä koko elämä.” – Työpajan valmentaja. 

Marika Vartiainen EHYT ry:stä ja Katri Peräaho MIELI ry:stä kokosivat lomakkeen kysymykset ja ohjeistuksen asiantuntemuksellaan ja jo olemassa olevien työkalujen pohjalta. Jatkoimme Intossa kehittämistyötä yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Lomaketta on testattu useilla työpajoilla ja se on otettu vastaan kiitoksella. Miten minulla menee? -lomake on vapaasti hyödynnettävissä kaikilla työpajoilla.  

Tartu Työpajatoiminnan käsikirjaan ja ota uusi työkalu käyttöösi! 

Miten minulla menee? -lomake valmentautujalle – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Riitta Kinnunen 
Asiantuntija 
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry