Vahvuuspakka tuo nuoren vahvuudet ja potentiaalin esille 

Etsivän työn kentällä selvitettiin, mikä on vahvuuksien tunnistamisen resepti ja kehitettiin yhteiskehittämisen avulla työväline nimeltä Vahvuuspakka. Vahvuuspakan avulla nuori tunnistaa omat luonteenvahvuutensa ja oivaltaa niiden yhteyden omaan hyvinvointiinsa ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Luonteenvahvuuksien avulla positiivista kierrettä etsivään nuorisotyöhön

Etsivän nuorisotyön kentälle tarvitaan tavoitteellisempaa vahvuuksien parissa työskentelyä ja luonteenvahvuustyöskentely on siihen ratkaisu.  Luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan ihmisen myönteisiä ominaisuuksia, jotka näkyvät tavassamme toimia ja ajatella arjessa. Jokaisella meistä on näitä vahvuuksia ja ne ovat taitoja, joita voi harjoitella.

Luonteenvahvuuksia käyttämällä on mahdollisuus saavuttaa omia tavoitteita ja niiden käytöllä on tutkittu yhteys hyvinvointiin. Varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret hyötyvät vahvuuksien tunnistamisesta ja sanoittamisesta, sillä vahvuudet tulevat näkyväksi silloin, kun ne huomaa nuorelle merkityksellinen ihminen.  Luonteenvahvuuksien tunnistamisen avulla voidaan tukea nuoren myönteistä itsetuntoa sekä auttaa häntä selviämään paremmin elämässä eteen tulevista haasteista omia vahvuuksia käyttämällä.  (Lappalainen & Sointu, 2013, 4–5 & Sandberg & Vuorinen, 2015, 12–14.) 

Luonteenvahvuuksia tarkastelevan Vahvuuspakan käyttäminen etsivän nuorisotyön tapaamisilla toi nuorille yllättäviä oivalluksia. Vahvuuspakan avulla omien vahvuuksien tunnistaminen ja nimeäminen helpottui ja nuori oivalsi niiden yhden omaan toimintaan ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Tunnistettujen vahvuuksien pohtiminen ja perusteleminen käytännön esimerkkien avulla on arvokasta, jotta tunnistetut vahvuudet tulevat eläviksi eivätkä jää vain kauniiksi sanoiksi.   

Tää työskentely herätti paljon ajatuksia ja keloja. Tää niinku hyvällä tavalla pakotti miettimään omaa käyttäytymistä ja reaktioita. (etsivän nuorisotyön toiminnassa oleva nuori) 

Vahvuuspakka auttaa tutustumaan nuoreen vahvuuksien kautta

Vahvuuspakka kehitettiin etsivän nuorisotyön ammattilaisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden etsivän nuorisotyön tiimin ja nuorten kanssa. Vahvuustyöskentelyn tavoitteena on auttaa nuorta tunnistamaan omat luonteenvahvuutensa ja oivaltamaan niiden yhteyden omaan hyvinvointiinsa sekä mahdollisuuteen saavuttaa niiden avulla omia tavoitteita ja unelmia. Kun nuorten voimavaroja ja mielenterveystaitoja vahvistetaan osana etsivän työn arkea luonteenvahvuustyöskentelyn avulla, lisätään nuoren pärjäämisen tunnetta, joka kantaa elämässä eteenpäin. 

Vahvuuspakan avulla nuori tulee nähdyksi aitona, ainutlaatuisena ja arvokkaana omana itsenään. Prosessia voidaan kuvata myös myönteiseksi tunnistamiseksi, jossa nuoren vahvuudet tehdään näkyväksi tutustumisen ja tunnustamisen kautta. 

Käytännön kokemusten myötä Vahvuuspakkaa on helppo käyttää, sillä se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa vahvuustyöskentelyä. Vahvuuspakka helpottaa positiivisen palautteen antamista, nuorilähtöisten tavoitteiden asettamista ja hyvän huomaamista arjessa sekä auttaa tutustumaan nuoreen vahvuuksien kautta.

Vahvuuspakka soveltuu nuorten ja aikuisten ohjaustyöhön

Vahvuuspakka sisältää ohjeet luonteenvahvuuksien parissa työskentelyn aloittamiseksi sekä ehdotuksia erilaisista työskentelymahdollisuuksista. Vahvuuspakkaa voi käyttää yksilötyössä, ryhmätyössä, itsenäisesti tai työyhteisön kesken. Materiaaleja voi käyttää yhdellä tai useammalla tapaamisella. Vahvuuspakka kannustaa pohtimaan myös uusia käyttötarkoituksia materiaaleille luovuuden vahvuutta käyttäen. 

Vaikka Vahvuuspakka on kehitetty etsivän nuorisotyön tarpeiden pohjalta, soveltuu se käytettäväksi monenlaisessa ohjaustyössä nuorten ja aikuisten parissa, sekä myös työyhteisöjen vahvuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.

Vahvuuspakkaan sisältyy ohjevihko, luonteenvahvuuskortit (26 kpl) ja tietokortit (4 kpl) teemoista resilienssi eli toipumiskyky, myönteiset tunteet, kasvun asenne ja muuttumattomuuden asenne, sisäinen puhe sekä harjoitteet ”Tunnistatko luonteenvahvuutesi?” ja ”Minun luonteenvahvuuteni”. 

Luonteenvahvuuskortit perustuvat Martin Seligmanin sekä Christopher Petersonin (2004) VIA-luonteenvahvuusluokitteluun, joka syntyi 55 hengen tutkijaryhmän kolmivuotisen tutkimustyön lopputuloksena vastapainona mielen sairauksien käsikirjalle. 

Mielenterveyden edistäminen ja vahvuuksien tunnistaminen on aihe, josta ei voi puhua liikaa. Meidän elämämme ovat näinä päivinä liian täynnä negatiivisia asioita ja heikkouksien korostamista. Tarvitsemme paljon enemmän positiivisuutta, iloa, valoa ja toivoa. Etsivä voi ohjata nuorta kohti näitä asioita. (Kyselyyn vastannut etsivän nuorisotyön ammattilainen

Johanna Roti, sosionomi (YAMK)  

Aurora Tikka, etsivä nuorisotyöntekijä, Diakonissalaitos 

Tutustu Vahvuuspakkaan:

Vahvuuspakka löytyy osoitteesta: ww.mieli.fi 

Johanna Rotin YAMK- opinnäytetyö Vahvuuspakasta 

Lähteet:

Lappalainen, K. & Sointu, E. (2013). Vahvuuksia tunnistamalla käyttäytymisen ja tunteiden hallintaa koulussa. Itä-Suomen kehittämisverkosto (ISKE-hanke). https://www.re-searchgate.net/publication/236873371_Vahvuuksia_tunnista-malla_kayttaytymisen_ja_tunteiden_hallintaa_koulussa 

Sandberg, E. & Vuorinen, K. (2015). Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin. Adhd (1) 2015. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155103/adhd1_2015kevyt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford University Press, Incorporated.

Kiinnostuitko luonteenvahvuuksista? Tutustu Vahvuuspakkaan ja tee ilmainen VIA-vahvuustesti: https://www.viacharacter.org/character-strengths-via  

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry