TUVA-yhteistyö nuorten työpajoilla – ensimmäinen luku(kausi)

20211118 VANTAA Inton kuvaukset Vantaalla. KUVA © Laura Oja / Noon Kollektiivi

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus korvasi vuoden 2022 elokuussa VALMA:n eli ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen, LUVA:n eli lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen eli kymppiluokat. Osa koulutuksen järjestäjistä toteuttaa TUVA-koulutusta yhteistyössä nuorten työpajojen kanssa. Tämä mahdollistaa nivelvaiheiden vahvan tuen. Se myös tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Yksilövalmentaja ja työpajakoordinaattori Jaakko Vetämäjärvi kertoo, Mitä TUVA-yhteistyö on käytännössä ja millaisia kokemuksia siitä on saatu Oulun seudun työpajoilla. 

Oulun seudulla toimii TUVA-luokkia useamman oppilaitoksen järjestämänä, ja kokemukseni pohjautuu Oulun kaupungin nuorten työpajojen ja alueen oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Pohjois-Suomen työpajakoordinaattorina toimiessani olen tutustunut myös muiden Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien työpajojen oppilaitosyhteistyöhön. 

TUVA-koulutus Oulun kaupungin työpajoilla 

Oulun kaupungin nuorten työpajojen TUVA-yhteistyö käynnistyi elokuussa. Nuorten pajakeskukseen perustettiin TUVA-luokka, johon Oulun aikuislukio ohjasi opiskelijoita, joilla on peruskoulun oppimäärä ja oppivelvollisuus vielä suorittamatta.  

TUVA-luokassa toimii yksi opettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja. Opiskelijoiden tarkoituksena on suorittaa ensin peruskoulun oppimäärä loppuun ja sen jälkeen keskittyä varsinaisiin TUVA-koulutuksen sisältöihin. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollista suorittaa TUVA-opintojen sisältöjä Oulun kaupungin ammatillisilla työpajoilla, joita on 12. Tästä hyötyvät erityisesti nuoret, joilla on kokonaisvaltaisen tuen tarvetta. Opiskelija voi suorittaa TUVA-opintojaan useammallakin eri ammatillisella pajalla, mikäli se on yksilöllisen opiskelusuunnitelman kannalta tarkoituksenmukaista. 

Oulun alueen muiden oppilaitosten TUVA-opiskelijoille on myös mahdollista tulla työpajoille suorittamaan opintojaan yksilöllisten opiskelusuunnitelmiensa mukaisesti. Tällöin toiminta on oppilaitokselle maksullista. Tämänhetkisten tietojen perusteella valtakunnallinen hintahaarukka TUVA-opiskelijan pajajaksosta on välillä 34–48 € / varattu pajapäivä. 

Oulun kaupungin työpajat on tunnistettu oppimisympäristöiksi yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. TUVA-opinnoista työpajalla on mahdollista suorittaa nämä osat:  

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 
 • Valinnaiset opinnot.  

Käytännössä nuori voi työpajalla TUVA-opintojaan tehdessään 

 • kokeilla, olisiko joku työpajan ala tai ammatti itselleen sopiva eli saada ns. reaaliammatinvalinnanohjausta 
 • oppia uusia tietoja ja taitoja tekemällä sekä hankkia uutta ammatillista osaamista 
 • saada valmennuksen tukea arjenhallintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin 
 • harrastaa liikuntaa, liikkua luonnossa, löytää harrastuksia kerhotoiminnasta, laittaa ruokaa ym., ja saada niistä myös sisältöjä valinnaisiin opintoihin. 

TUVA-yhteistyöstä on saatu jo nyt hyviä kokemuksia. Kun jakso on hyvin valmisteltu oppilaitoksen ja työpajan puolelta yhteistyössä ja nuori saa tarvitsemaansa yksilöllistä tukea, on onnistumisia nähty ja opinnot ovat edenneet hyvin.  

Luontoavusteisuus osana TUVA-koulutusta 

Oulun kaupungin työpajoilla on syksyn aikana toiminut myös eri oppilaitosten TUVA-opiskelijoille kohdennettu kolmen kuukauden TULUS-ryhmä. Ryhmän toiminnan painopisteenä ovat arjen taidot, osallisuus ja voimavarakeskeisyys, ja toiminta on tapahtunut luontokohteissa. Ryhmä on kokoontunut kahtena päivänä viikossa ja muina arkipäivinä on tarjottu oppilaitosten muuta TUVA-sisältöä. TULUS-ryhmän jälkeen on mahdollista ohjautua muille pajoille suorittamaan TUVA-opintojen muita osioita, mikäli se on opiskelijan kohdalla tarkoituksenmukaista. Ryhmän toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia, ja osallistujien palaute on ollut rohkaisevaa. Yhteistyötä jatketaan. 

Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyö vaatii yhteistä tahtoa 

Oppilaitosyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Pajajakson onnistuminen tulee varmistaa etukäteisvalmistelulla ja hyvällä taustatyöllä niin oppilaitoksessa kuin työpajallakin.  Tämä tarkoittaa sitä, että 

 • Yhteensovitetaan pajalla suoritettavat TUVA-opinnot ja oppilaitoksen TUVA-sisällöt. 
 • Tuetaan opiskelijan motivaatiota ja osallisuutta räätälöimällä jakson tavoitteet ja sisällöt opiskelijan tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.  
 • Toiminta perustuu sopimuksellisuuteen. Kaikki tietävät, mitkä ovat suoritettavat TUVA-sisällöt pajajakson aikana, opiskelijan omat tavoitteet, miten ilmoitetaan poissaoloista, ketkä ovat yhteyshenkilöitä, jakson kesto, ruokailu, työvaatetus jne. 
 • Huomioidaan palvelussa opiskelijan ikä, sillä työpajanuorten keskimääräistä ikää selkeästi alhaisempi ikä haastaa työpajojen henkilöstöä ja pajalla olevaa muuta nuorisoa. 
 • Varmistetaan oppilaitoksen ja pajan yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla ja opintojen seurannalla, ettei opiskelija jää yksin pajajakson aikana ja saa tarvitsemansa tuen. 

Työpajat tarjoavat kokonaisvaltaista tukea ja yhteisöllisen oppimisympäristön 

Eri puolilla Suomea on tunnistettu ja tunnistetaan nuorten työpajoja oppimisympäristöiksi yhdessä paikallisten oppilaitosten kanssa kasvavassa määrin. Työpajoilla kertynyttä osaamista voidaan tuoda esiin mm. Paikko – osaamisen tunnistamisen järjestelmän avulla. 

Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyötä on tärkeää edelleenkin vahvistaa ja kehittää, sillä samoja nuoria liikkuu molempien palveluiden piirissä. Tiiviimpi yhteistyö lisää myös yhteistyön luontevuutta eri ammattilaisten kesken ja vähentää henkilöriippuvuutta, jotta tieto ei ole vain yhden ihmisen takana. Työpajojen tarjoama kokonaisvaltainen valmennus ja yksilöllinen tuki, arjenhallinnan vahvistaminen, ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys sekä mielekäs tekeminen lisäävät itseluottamusta ja tukevat opintojen suorittamista. Tämä tukee jatko-opintoihin sijoittumista ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä. 

Eduskuntavaaliehdokkaat muistakaa: KOULUTUKSESTA EI LEIKATA! 

Jaakko Vetämäjärvi 
yksilövalmentaja, Oulun kaupunki 
työpajakoordinaattori, Pohjois-Suomi 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry