Tukea tarvitsevien nuorten palveluista ei saa leikata!

Valtiovarainministeriön (VM) talousarvioesityksen lukeminen oli etsivän nuorisotyön osalta kylmäävää luettavaa. VM esittää etsivään nuorisotyöhön ensi vuodelle vain 11 412 000 euroa. Rahoitusvaje nykyiseen tasoon verrattuna on jopa 4 188 000 euroa, sillä tänä vuonna aluehallintovirastot myönsivät avustusta etsivään nuorisotyöhön yhteensä n. 15,6 miljoonaa euroa.

Etsivään nuorisotyöhön kohdennettu rahoitus on ollut näin alhaisella tasolla, alle 12 000 000 euroa, viimeksi 10 vuotta sitten vuonna 2012. Kymmenessä vuodessa etsivän nuorisotyön saavutettavuus on merkittävästi laajentunut ja tavoitettujen nuorten määrä kasvanut. Etsivä nuorisotyö on myös ammatillistunut, monipuolistunut ja vakiinnuttanut paikkansa palvelujärjestelmässämme.

Etsivän nuorisotyön rahoituksen tason näin raju leikkaaminen johtaisi merkittävään etsivien nuorisotyöntekijöiden määrän vähenemiseen. Se tarkoittaisi suoraan myös tavoitettujen nuorten määrän vähenemistä ja nuorten jäämistä ilman tarvitsemaansa tukea. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu etsivän nuorisotyön toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten vahvistaminen. Talousarvioesitys oli jotain aivan muuta.

Etsivään nuorisotyöhön on tällä hallituskaudella saatu määräaikaista lisäystä ja korona-ajan kohdennettuja avustuksia. Nämä ovat olleet tarkoituksenmukaisia lisäyksiä ja vastanneet nuorten kasvaneisiin tuen tarpeisiin.

Etsivän nuorisotyön tarve ei ole vähentynyt

Etsivää nuorisotyötä on nyt ensimmäisen kerran tarjolla Suomen kaikissa kunnissa, ja etsiviä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 577. Rahoituksen väheneminen heikentäisi palvelun saatavuutta. Erityisesti maaseutumaisissa kunnissa ja haja-asutusalueilla etsivä nuorisotyö voi olla ainoa tukea tarvitseville nuorille saavutettavissa oleva lähipalvelu.

Vuonna 2021 etsivä nuorisotyö tuki yhteensä 20 339 nuorta, eikä sen tarve ole vähentynyt. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut samoja määriä nuoria koronasta huolimatta. Koronan myötä tilanteet ovat entisestään vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo aiemmin on ollut haasteita. Nuorten tuentarpeet ovat kasvaneet, mikä näkyy myös etsivän nuorisotyön pidempinä asiakkuuksina. Koronaepidemia on lisännyt nuorten välistä eriarvoistumista ja syrjäytyminen on vaarassa lisääntyä. Koronan jälkihoitoon tarvitaan resursseja.

Etsivä nuorisotyö kohdentuu heikossa asemassa oleviin nuoriin ja se on vaikuttava keino vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivä nuorisotyö kulkee nuoren rinnalla, paikkaa palvelupuutteita ja tukee muita palveluita. Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta koulutuksen, työn ja palveluiden ulkopuolella oleville nuorille. Etsivässä nuorisotyössä vahvistetaan nuoren sisäistä motivaatiota ja elämänhallintaa sekä taitoja, joilla kiinnittyä muihin palveluihin ja jatkopoluille.

Siirtomäärärahoilla paikattava rahoitusvaje

Talousarvioesityksen julkistuksen jälkeen etsivään nuorisotyöhön kohdennettavan rahoituksen taso tarkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Virkamiesten mukaan etsivään nuorisotyöhön voidaan ensi vuonna käyttää lisäksi tämän vuoden siirtomäärärahoja. Tämä helpottaisi etsivän nuorisotyön ensi vuoden rahoitusta. Siirtomäärärahojen määrä vahvistuu kuitenkin vasta vuoden lopussa, jolloin kokonaissummaa joudutaan odottamaan ensi vuoden puolelle.

Etsivän nuorisotyön rahoittamiseen on kohdennettava vuodelle 2023 käytettävissä olevat siirtomäärärahat, jotta rahoituksessa päästään nykyiseen tasoon. On myös huomattava, ettei ratkaisuna voi olla organisaatiokohtaisen avustussumman pienentäminen (30 000 eurosta esim. 27 500 euroon). Tämä vähentäisi etsivien käytettävissä olevia toimintarahoja ja vähentäisi esimerkiksi mahdollisuuksia liikkua ja tarjota ryhmätoimintaa nuorille. Monessa organisaatiossa se myös estäisi etsivän nuorisotyöntekijän palkkauksen jatkamisen.

Jatkossa olennaista on vakauttaa etsivän nuorisotyön perusrahoituksen taso. Määräaikaisten rahoitusten ja siirtomäärärahojen jälkeen on turvattava laadukas etsivä nuorisotyö kaikkialla Suomessa, jatkossakin. Etsivän nuorisotyön tarve on jatkuva, ja haasteellisessa elämäntilanteessa oleva nuori tarvitsee tukea nopeasti.

Etsivä nuorisotyö vastaa nuorten tarpeisiin

Nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle erinomaista palautetta: 4,6 asteikolla 1–5. Jopa 92 % nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön aikana. Myönteisiä edistysaskeleita on koettu erityisesti elämänhallinnassa, arjen taidoissa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Nuoret ovat tyytyväisiä etsivän nuorisotyön kokonaisvaltaiseen tukeen. Nuori kuvaa:

Olen saanut apua ja tukea kaikenlaisissa asioissa. Mm. opiskelu, oma terveys, harrastukset, raha-asiat ja perhesuhteet. Olen päässyt elämässä takaisin ”raiteilleen” avun ansiosta.

Etsivä nuorisotyö on nuorille nopeasti saavutettava ja vaikuttava lähipalvelu. Nyt ei ole oikea aika leikata rinnalla kulkevasta tuesta!

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry