TPY:n lausunnot kuntouttavasta työtoiminnasta

TPY on jättänyt kuntouttavan työtoiminnan uudistamista käsittelevät lausunnot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. Lakiesityksessä (HE 13/2020 vp) kuntouttava työtoiminta määritellään kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaksi palveluksi, jota ei edelleenkään saisi hankkia yritykseltä, mutta siihen osallistuvalle annettava tuki ja ohjaus voitaisiin. Lakiin lisättäisiin kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säännös, jonka mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee aina sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus.

Lausunnoissaan TPY toteaa, että on tarkoituksenmukaista, ettei kuntouttavaa työtoimintaa saa jatkossakaan hankkia voittoa tavoittelevalta yritykseltä. Tuen ja ohjauksen hankkiminen yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta on puolestaan perusteltua asiakkaiden tarvitseman yksilöllisen tuen kannalta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön tarkempi määrittely on tarpeen: asiakkaiden moninaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää yksilöllistä ohjausta.

TPY tuo esille, että työpajat ovat valtakunnallisesti merkittävä toimija kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisessa. Työpajoilla toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu kokonaisvaltainen tuki ja yksilöllinen valmennus. Tässä suhteessa esitys ei toisi muutoksia työpajojen kuntouttavaan työtoimintaan. TPY huomauttaa, että kuntien tulee korvata kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut palveluntuottajille tarkoituksenmukaisesti. Tällä hetkellä haasteena on, että heikoimmassa asemassa oleville hankitaan palveluja monin paikoin niin halvalla, ettei se mahdollista tarpeisiin vastaavien, riittävän intensiivisten palvelujen tuottamista. Olennaista on myös osuva palvelutarvearvio. Kuntouttavaan työtoimintaan tulee ohjata asiakkaita, joiden tavoitteet ovat ensisijaisesti elämänhallinnan ja työkyvyn vahvistamiseen kytkeytyviä, eivät suoraan työllistymiseen liittyviä.

TPY korostaa, että kuntouttavan työtoiminnan uudistamisen ohella tarvitaan kuntoutuksen kokonaisuudistusta. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ja TEOS-työryhmän ehdotuksia tulee edistää. 

Lue lausunnot ja tutustu lakiesitykseen.

Lisätietoja:
Reetta Pietikäinen
vaikuttamistyön asiantuntija
010 279 2723
reetta.pietikainen@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry