Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus mahdollistaa rauhan tutkinnon suorittamiseen

Hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä toisen asteen maksuttomuuden loppuvan sinä vuonna, kun nuori täyttää 18 vuotta. Toinen aste ei näyttäydy kaikille nuorille houkuttelevana oppimisympäristönä ja huoli taloudellisesta tilanteesta opintojen aikana työntää nuoria yhä kauemmaksi oppilaitoksista. Tässä artikkelissa Inton opinnollistamisen asiantuntija Elina Peränen avaa vaikutuksia hallituksen kehysriihen päätöksestä toisen asteen maksuttomuuden muuttamisesta 18 ikävuoteen.

Hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä toisen asteen maksuttomuuden loppuvan sinä vuonna, kun nuori täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä toisen asteen opintojen maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta. Näin ollen muutoksen myötä opiskeluun tarvittavat välineet ja materiaalit muuttuvat maksullisiksi kesken opintojen suorittamisen.

Oppivelvollisuuslain ajatuksena on ollut toisen asteen tutkinnon suorittamisen turvaaminen kaikille nuorille. Oppivelvollisuuslakia sovelletaan tällä hetkellä 18 ikävuoden täyttymisen jälkeen ainoastaan maksuttomuuden osalta. Nuori voi siis tällöin halutessaan keskeyttää opintonsa, eikä esimerkiksi asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta enää sovelleta.

Osa nuorista valmistuu perusopetuksesta 17-vuotiaina ja iso osa siirtyy suorittamaan tutkintoa TUVA-koulutuksesta. Usein nämä nuoret ovat juuri heitä, joilla on ollut haasteita perusopetuksen suorittamisessa ja kouluun kiinnittymisessä. Taustalla voi olla haastava elämäntilanne, terveydellisiä ongelmia tai motivaatio opiskelua kohtaan olematonta. Toinen aste ei näyttäydy kaikille nuorille houkuttelevana oppimisympäristönä ja huoli taloudellisesta tilanteesta opintojen aikana työntää nuoria yhä kauemmaksi oppilaitoksista.

18 ikävuoden täyttyminen lähestyy nopeasti ja Intossa on aito huoli siitä, että opintojen muututtua maksullisiksi kesken kaiken, on kynnys opintojen keskeyttämiseen matalampi.

Maksuttomuutta muutettaessa saa koulutuksen järjestäjä itse päättää, kuinka toimii opintojen alussa jaettujen oppimateriaalien ja -välineiden kanssa opiskelijan täyttäessä 18 vuotta. Tässä vaarana on kuntien ja koulutuksenjärjestäjien eriarvoistuminen.

Myös AMKE tarkastelee asiaa erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta. ”Tässä vaiheessa ajattelemme asiaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Eri alojen opiskelijoita tulee kohdella samalla tavalla ja myöskään toisella asteella ei saa syntyä merkittäviä eroja ammatillisen ja lukiokoulutuksen välille,” kertoo Peter Pahlman AMKE:sta.

Oppivelvollisuusuudistus on ollut voimassa vasta muutaman vuoden ajan ja nyt olisi tärkeää antaa nuorille rauha suorittaa toisen asteen tutkinnot ja tukea tämän tavoitteen saavuttamista kaikin keinoin.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry