Tieto on kultaa, josta louhitaan tulevaisuuden resurssit

Into on mukana Sitra Lab 6:ssa, jossa kehitetään datalla parempia palveluita. Osallistumme ohjelmaan yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tietotiimin kanssa Sitran kehittämisohjelmaan Sitra Lab 6. Mukana on yhteensä kahdeksan tiimiä. Tässä uutisessa Inton asiantuntijat Riitta Kinnunen ja Tarja-Liisa Riipinen avaavat Inton ja avilaisten tavoitteita kehittämistyössä.


”Data on aikamme arvokkain raaka-aine. Data ja tekoäly avaavat uusia mahdollisuuksia innovaatioiden ja entistä parempien palveluiden kehittämiseen. Sektorista riippumatta kehittäjiltä edellytetäänkin nyt yhä älykkäämpiä ja vastuullisempia tapoja hyödyntää dataa niin ihmisten, yhteisöjen kuin yhteiskuntien hyödyksi. Tarvitaan uudenlaista yhteistä työtä ja käytännön kokeiluja datan jakamisen ja hyödyntämisen äärellä.” 

Näin kokeiluohjelmaa kuvataan Sitra Lab 6:n verkkosivuilla. Tähän junaan mekin halusimme hypätä.

Kentältä kerätty data laajemmin hyödynnettäväksi

Aluehallintovirastolla ja Intolla on laajat pitkittäisaineistot etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorista. Aineisto sisältää tilastotietoa nuorten tarpeista ja elämäntilanteista sekä palveluiden sisällöstä, laadusta ja vaikutuksista. Tätä aineistoa ei ole aiemmin koottu yhteen ja analysoitu: Mitä se kokonaisuutena kertoo nuorten hyvinvoinnin kehityksestä, palveluiden rahoituksesta tai poliittisten päätösten vaikutuksesta nuorten hyvinvointiin?

Kohti nuorista kootun tiedon tietopalvelua?

Kokeilun tavoitteena on kehittää olemassa olevan tiedon analysointia tietopalveluksi, jossa jalostetaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorista kerättyä tietoa päätöksenteon tueksi. Tämä auttaa kehittämään etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa nuorten tarpeisiin vastaavalla tavalla.

Kokeilussa myös laajennetaan ja kehitetään nuorisotilastot.fi-sivuston sisältämää tietopohjaa esimerkiksi laadullisen Sovari-tiedon osalta. Lisäksi kokeilu vahvistaa Inton ja AVI:n tiedontuotannon menetelmiä ja osaamista tiedon analysoinnissa, visualisoinnissa, raportoimisessa ja viestinnässä.

Kokeilu on osa pitkäaikaista kehittämistyötä, jonka visiona on yhdistää alueellista dataa nuorten elinoloista ja nuorisotyöstä. Tavoitteena on kuvata nuorten tarpeita ja tuoda tämä tieto päätöksenteon ja palveluiden kehittämisen tueksi. Kerättyä dataa tulisi hyödyntää nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi.

Tarkastelukulmia voivat olla esimerkiksi:

  • Millainen on nuorten elämäntilanne, kun he tulevat etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan?
  • Millaisia tarpeita ja tavoitteita nuorilla on näissä palveluissa?
  • Miten etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta on resursoitu ja mitoitettu?
  • Mitä vaikutuksia etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on?
  • Millaista pitkän aikavälin vaikuttavuutta näillä palveluilla on?

Tekoälystä apua laadullisen tiedon tulkintaan

Hankkeen keskeisin kysymys on: Miten tekoäly voi tukea etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadullisen aineiston tulkintaa?

Tekoäly tarjoaa erilaisia työkaluja ja menetelmiä laadullisen datan tekstianalyysiin. Näitä työkaluja hyödyntämällä voi saada syvällisempää ymmärrystä tekstiaineistosta, tunnistaa ilmiöitä ja teemoja, sekä tehdä paremmin informoituja päätöksiä. Tekoälyn käyttämisellä pyritään tekstin analyysin tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseen. Samojen asioiden tekemiseen yhtä tarkasti ihmisellä menisi huomattavasti kauemmin.

Tekoälyn avulla tekstiä voi esikäsitellä, luokitella ja klusteroida eri tavoin. Tekstistä voidaan tunnistaa avainsanoja ja termejä, sekä poimia tekstistä keskeisiä lauseita ja rakentaa niistä tiivistelmä tekstistä. Tekoäly mahdollistaa myös sen, että alkuperäisestä aiheistosta luodaan kokonaan uusi tekstikokonaisuus, joka tiivistää sisällön. Erityisesti kaupallisella puolella käytetään tekoälyä palvelusta ja tuotteista saatujen palautteiden käsittelyyn mm. siten että tekstistä nostetaan esiin siellä esiintyviä tunteita, mielipiteitä.

Pidemmälle vietynä tekoäly mahdollistaa suuresta tietomäärästä relevantin tiedon esiin nostamisen, sekä tekoälyn avulla voidaan kehittää järjestelmiä, jotka voivat vastata kysymyksiin, joita tekstimassalle esitetään. Myös tekstin merkitystä ja kontekstia voidaan analysoida erilaisten syväoppimismallien avulla.  Syväoppimismallit tarjoavat lisäarvoa tekstianalyysiin kyvyillään ymmärtää kontekstia, käsitellä monimutkaisia kielellisiä vivahteita ja suorittaa monimutkaisia tehtäviä.

Sitra Lab 6 -kokeilu mahdollistaa meille sen, että saimme aikaa ja resurssia kokeilla millä ja miten saamme parhaiten louhittua juuri meillä olevaa aineistoa ja tuotettua siitä relevanttia ja validia tietoa hyödynnettäväksi.  

Tiedon mahdollistatte te – etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaiset

Kokeilussa hyödynnetään vuosittain kerättävää tilasto- ja kyselyaineistoa. Suuri osa datasta perustuu nuorilta kerättyyn tietoon heidän taustastaan, tarpeistaan, palveluiden laadusta ja vaikutuksista sekä näkemyksistä toiminnan kehittämiseksi. Osa datasta saadaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan työntekijöiltä kyselyillä, jotka käsittelevät toiminnan organisointia ja havaintoja nuorten palvelukentästä.

On tärkeää, että PAR-järjestelmää käytetään ja täytetään huolellisesti, nuoret ja valmentautujat vastaavat Sovari -kyselyyn ja toiminnan raportointiin panostetaan.

Oikea tieto on kultaa. Mitä enemmän meillä on tätä kultaa louhittavaksi, sitä uskottavampia tuloksia saamme esille.

Tieto on arvokasta ja luo perustan tulevaisuuden resursseille. Tulevaisuuden päätöksenteko ja johtaminen perustuvat tietoon. Haluamme teidän avullanne tuottaa laajaa, ajantasaista, monipuolista ja releventtia tietoa tiedolla johtamisen tueksi.

Tiedolla voimme perustella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitystä ja varmistaa, että yhä niukkenevat resurssit kohdentuvat oikeudenmukaisemmin.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry