STM:n ohje suosittaa kuntouttavan työtoiminnan jatkamista vaihtoehtoisilla tavoilla

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntouttavasta työtoiminnasta ja suosittaa sen jatkamista esimerkiksi verkkovalmennuksena. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut 8.4. kunnille tarkennetut ohjeet kuntouttavan työtoiminnan toteutustavoista koronavirusepidemian ajalle. Suositukset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

STM korostaa, että vaikka valtioneuvosto periaatepäätöksessään 16.3. mainitsi kuntouttavan työtoiminnan suljettavien toimintapaikkojen listassa, linjaus ei poistanut kuntien kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa järjestämisvastuuta. Epidemiatilanne asettaa kuitenkin rajoituksia toiminnan toteutustavoille.

Kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin. STM suosittelee, että silloin kun asiakas haluaa jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa, kunnan tulisi kaikin keinoin pyrkiä etsimään vaihtoehtoisia tapoja toiminnan jatkamiseen. Tällöin asiakkaalle voidaan maksaa kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät kulukorvaukset. Toiminnan ollessa keskeytyneenä asiakkaan ei tule menettää etuuttaan eikä hänen toimeentulotukeaan alenneta.

STM painottaa, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tulee laatia aktivointisuunnitelmat lain edellyttämällä tavalla. STM suosittelee, että aktivointisuunnitelman mahdollisesta muuttamisesta sovittaisiin joustavasti kunnan, työvoimahallinnon ja henkilön kesken siten, että toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavasti.

Vaihtoehtoiset toteutustavat verkkovalmennuksesta etätehtäviin

STM kannustaa kuntia kehittämään vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja poikkeustilanteen ajalle yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjeessa todetaan, ettei kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia toimintamuotoja voida toteuttaa. Kaikenlainen sellainen toiminta voi kuitenkin tulla kyseeseen, jossa tartuntariski on minimoitu.

STM:n mukaan kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla toimintamuodoilla:

  • verkkovalmennus
  • etäkonsultaatiot ja etäohjaus
  • uraohjaus
  • etätehtävät ja yksilöohjeistus (esim. yksilöllinen toimintapäiväkirja tai lukujärjestys)

Ohjeessa todetaan, että jos asiakkaalla ei ole tai hänen käyttöönsä ei voida järjestää digitaalisia tai muita uusien toimintamallien edellyttämiä työvälineitä, myös yhteydenpito puhelimella voi tulla kyseeseen.

Lisäksi STM katsoo, että kuntouttavassa työtoiminnassa voi edelleen jatkaa osallistumista sellaisiin olemassa oleviin työtehtäviin, joista ei aiheudu tartuntariskejä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle, ja asiakas on itse halukas niissä jatkamaan. Kyseeseen tulevat esimerkiksi tehtävät, jotka tapahtuvat ulkona tai joissa ei ole läheisiä ihmiskontakteja.

STM tuo esille, että kuntouttavan työtoiminnan ohjeistuksia voi tapauskohtaisesti soveltaa myös muihin sosiaalihuollon palveluihin, joiden toteuttamista tartuntatautitilanne on vaikeuttanut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai vammaisten henkilöiden työtoimintaan liittyvät ryhmämuotoiset toiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista COVID-19 epidemian aikana 

Lisätiedot:

Reetta Pietikäinen

010 279 2723
reetta.pietikainen@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry