Rinnalla kulkeva aikuinen vahvistaa nuoren elämäntaitoja

Rinnalla kulkevilla palveluilla on monia sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia nuoriin. Avun ja tuen tarjoamisella on yhteiskunnallisesti suuri merkitys. Arvioinnin asiantuntija Riitta Kinnunen Intosta tuo esille rinnalla kulkemisen merkitystä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan Sovari-tulosten näkökulmasta. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

”Mulle merkitsi tosi paljon se, että muhun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, et onko kaikki hyvin ja tarviinko apua. Olen saanut esim. keskusteluapua ja apua erilaisten asioiden selvittämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen ja siihen, että joku on ekalla kerralla tullut mun kanssa jännittäviin paikkoihin”, kertoo nuori etsivästä nuorisotyöstä.

Nuoren on tärkeää saada tukea silloin, kun hän itse ei tiedä, miten hän voisi toimia ja edetä omassa elämäntilanteessaan. Etsivä nuorisotyöntekijä on nuoren rinnalla kulkeva aikuinen, joka jakaa nuoren kokemuksia ja elämään liittyviä haasteita. Nuorelle on hyvin voimaannuttavaa, että etsivä nuorisotyöntekijä välittää hänestä ja haluaa auttaa häntä missä tahansa asiassa. Tarpeen mukaan apua etsitään yhdessä muilta tahoilta.

Työpajatoiminnassa nuorten rinnalla kulkevia aikuisia ovat työ- ja yksilövalmentajat. Valmennus työpajalla antaa eväitä arjen asioiden hoitamiseen. Yksilövalmentajan tuella nuori voi käydä läpi asioita, joita hän haluaa kehittää itsessään tai omassa elämässään. Nuori voi pohtia elämänsä suuntaa ja vaihtoehtoja aikuisen tukemana.

Sovari-tulosten mukaan rinnalla kulkevalla etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on monia vaikutuksia nuorten elämään.

Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen kehittyminen

Nuori tuntee olonsa turvallisemmaksi ja luottavaisemmaksi, kun hänen vierellään on luotettava ja apua antava aikuinen. Valtakunnalliseen etsivän nuorisotyön Sovari-kyselyyn vastanneista nuorista 96 % kokee, että etsivä on aidosti kiinnostunut nuoren asioista, ja on tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen.

Nuorten vastauksissa välittyy luottamus etsivään nuorisotyöntekijään ja työpajan valmentajiin. Monet nuoret kokevat helpottavaksi sen, että he eivät jää missään tilanteessa yksin, vaan he voivat saada kannattelevaa ja eteenpäin ohjaavaa tukea elämäntilanteessaan.

”Olen saanut todella paljon keskusteluapua! Ja se jos mikä on parasta, kun tietää että joku kuuntelee, niin ne huonot kuin hyvätkin asiat. Ja saa samalla aina sitten neuvoja, mitä tehdä, tai tehdään yhdessä jotain asian eteen”, kertoo nuori Sovari-kyselyssä.

Arjen taitojen oppiminen

Aikuinen voi auttaa ja neuvoa nuorta arjen asioiden hoitamisessa. Yhdessä tekeminen antaa nuorelle mallia omatoimisuuteen. Etsivässä nuorisotyössä 64 % ja työpajatoiminnassa 55 % nuorista kokee, että virastoasioiden hoitaminen on parantunut. Kuusi nuorta kymmenestä arvioi, että he osaavat hoitaa entistä omatoimisemmin arjen asioitaan. 

”Olen niin kiitollinen, koska nyt osaan tehdä asioita paljon paremmin kuin ennen. Nuorisotyöntekijä on opettanut minulle tekemään työhakemus, kelahakemus ja paljon paperitehtäviä. Olen kiitollinen, koska hän ei vain auttanut minua, vaan hän on aina opettanut minulle, miten asioita hoidetaan”, kirjoittaa nuori etsivästä nuorisotyöstä.

Parempi itsetunto

Välittävä aikuinen auttaa nuorta kehittämään myönteistä kuvaa itsestään ja vahvistaa hänen itsetuntoaan. Nuorista noin 60 % osaa nähdä itsessään entistä paremmin hyviä ominaisuuksia etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan myötä. Yhteistyö on voimavarakeskeistä: huomiota kiinnitetään nuoren vahvuuksiin ja asioihin, joita hän pystyy tekemään. Oman osaamisen karttuminen lisää nuoren itsevarmuutta.

”Itsevarmuus ja itsetuntemus on parantunut. Osaan olla ylpeä omista saavutuksistani, ja kehuja on helpompi ottaa vastaan”, kertoo valmentautuja työpajalta.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen

Välittävä aikuinen auttaa nuorta kehittämään sosiaalisia taitojaan, kuten vuorovaikutusta ja rohkeutta kertoa omista ajatuksistaan. Työpajatoimintaan osallistuneista nuorista 69 % ja etsivän nuorisotyön nuorista 60 % arvioi, että he osaavat toimia entistä paremmin toisten ihmisten kanssa. Kaksi kolmesta nuoresta osaa pyytää myös entistä paremmin apua toisilta ihmisiltä.

”Olen saanut itsevarmuutta ja taitoa keskustella muiden kanssa vaikeammistakin asioista. Olen kehittynyt siinä, että pystyn paremmin pyytää apua ja vastaanottaa sitä”, kirjoittaa nuori kokemuksistaan työpajalla.

Kouluttautuminen ja työelämä

Nuoret, jotka saavat tukea välittävältä aikuiselta, voivat menestyä paremmin koulussa ja työelämässä kuin ne, jotka eivät saa tällaista tukea. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan myötä noin 56 % nuorista näkee entistä selkeämmin vaihtoehtoja, mitä he voisivat opiskella. Nuorista 59 % kokee, että jaksaminen työssä on parantunut työpajatoiminnan myötä.

”Työpaja on antanut mahdollisuuden tutustua ja perehtyä minua kiinnostaviin aloihin omaa jaksamista kuunnellen. Myös uusia ideoita ja lähestymissuuntia on tarjottu, jos itse on ollut hukassa. Olen löytänyt itseä kiinnostavan alan, johon haluaisin suuntautua koulutuksen kautta”, kertoo valmentautuja Sovari-kyselyssä.

Elämänhallinnan vahvistuminen

Välittävä aikuinen auttaa nuorta huomaamaan, että hän voi itse vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Nuorista noin 65 % kokee, että tällainen elämänhallinnan tunne on vahvistunut etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan myötä. Kuusi nuorta kymmenestä on saanut myös lisää luottamusta siihen, että eteen tulevista ongelmatilanteista on mahdollista selviytyä.

”Ensinnäkin olen mennyt elämässä eteenpäin. Sain työpaikan, asunnon ja osaan hoitaa asioitani. Olen myös löytänyt itsestäni paljon uusia puolia ja olen ollut aktiivisempi ystävyyssuhteideni kanssa. Tämän lisäksi olen saanut enemmän itseluottamusta ja koen pärjääväni omillani, sekä tiedostan omia heikkouksiani paremmin. Yleensä ottaen olen vain paremmin tietoinen kaikista mahdollisuuksistani tulevaisuuden suhteen”, kertoo eräs nuori etsivän nuorisotyön antamasta kokonaisvaltaisesta tuesta.

Rinnalla kulkevaan apuun kannattaa satsata

Rinnalla kulkeminen on nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista. Aikuisen tukea saava nuori voi välttyä monilta mutkilta elämänsä taipaleella. Tätä tukea kaikki nuoret eivät saa lähipiiristään. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat oikea-aikaisia ja tavoittavat tukea ja ohjausta tarvitsevat nuoret. Palveluiden vaikutukset ovat kauaskantoisia.

Etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa järjestetään koko maassa lähes jokaisessa kunnassa. Näiden palveluiden tulee olla jokaisen tukea tarvitsevan nuoren ulottuvilla. Koko maan mitassa palveluiden vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittävät. Näistä nuorten voimavaroista ja resursseista on tärkeää pitää huolta.

Kirjoittaja:

Riitta Kinnunen
Asiantuntija
Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Lähde: Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan Sovari 2022, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry