TPY:n lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta: huomio kiinnitettävä keskeyttämisvaarassa olevien nuorten tuentarpeisiin

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen.

TPY katsoo, että oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ovat kannatettavia. Lakiesityksessä ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi tukea ja ohjausta tarvitsevien ja opintonsa keskeyttämisvaarassa olevien nuorten elämäntilanteita ja tarpeita. Toimenpiteet koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn puuttuvat edelleen.

Vahvistettava opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen sekä mielenterveyspalvelujen resursseja

TPY nostaa esille, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen ole vain koulutuspoliittinen kysymys. Myös sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä kuntoutuksella on merkittävä rooli nuorten opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa ja koulutuksen läpäisyn tukemisessa. TPY painottaa, että nuorille räätälöityjä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja on lisättävä. Nuorten terapiatakuu on toteutettava.

Koulutusjärjestelmän piirissä tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon sekä oppilaan- ja opinto-ohjauksen resurssien merkittävää vahvistamista. Lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee hyödyntää nuorisotyön osaamista yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja nuorten yksilöllisessä kohtaamisessa.

Työpajat tarjoavat oppimisympäristöjä ja valmennuksellista tukea – kustannukset korvattava

Työpajat toimivat koulutusjärjestelmän kumppaneina ja mahdollistavat yksilölliset opintopolut tarjoamalla vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. On hyvä, että lakiesityksessä työpajat nostetaan esille vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Esitys ei kuitenkaan tunnista riittävästi työpajojen tarjoamaa valmennuksellista tukea. Se ei huomioi myöskään työpajatoimijoille oppivelvollisuuden laajentamisesta syntyviä kustannuksia.

TPY painottaa, että työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön tulee olla sopimuksellista ja kustannukset on korvattava työpajoille ”raha seuraa oppivelvollista” -periaatteen mukaisesti. Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien edustajat ovat laatineet Yhteistyön linjaukset -asiakirjan edistämään yhteistyötä ja tukemaan sopimuksellisuutta. Tätä asiakirjaa tulee hyödyntää yhteistyön vahvistamisessa.

Etsivän nuorisotyön perustuttava jatkossakin vapaaehtoisuudelle – vastuita selkiytettävä

Etsivällä nuorisotyöllä on merkittävä rooli nivelvaiheessa olevien nuorten koulutukseen ohjaamisessa sekä keskeyttämisvaarassa ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukemisessa. Esityksessä todetaan, että oppivelvollisuuslaissa kunnalle säädetty velvoite korvaisi osittain nuorisolaissa säädettyjä etsivän nuorisotyön tehtäviä. Kunnan ja etsivän nuorisotyön keskinäisiä rooleja ja vastuita täytyy vielä tarkentaa.

TPY korostaa, että lakiin on kirjattava, että toimija, joka on vastuussa nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta, ei ole etsivä nuorisotyö. Etsivä nuorisotyö toimii kunnan toimijoiden kanssa yhteistyössä, mutta viimekätisen vastuun oppivelvollisuuden suorittamisesta ja sen jatkamisesta on oltava kunnan (muilla) toimijoilla, ei etsivällä nuorisotyöllä. Olennaista on, ettei etsivä nuorisotyö voi olla velvoittavaa, vaan se on nuorelle jatkossakin aina vapaaehtoista.

Nuorille taattava heidän tarvitsemansa tuki ja ohjaus

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä nuorille tulee taata heidän tarvitsemansa tuki ja ohjaus, ja nuorilla tulee olla aito mahdollisuus yksilöllisiin koulutuspolkuihin. Olennaista on tukea nykyistä vahvemmin niitä nuoria, jotka ovat vaarassa pudota koulutuspolulta. Tässä tarvitaan kaikkia toimijoita ja aitoa yhteistyötä nuorten hyväksi.

Jätä oma lausuntosi OKM:lle

TPY kannustaa työpajoja ja etsivän nuorisotyön kenttää jättämään omat lausuntonsa OKM:lle. TPY:n lausuntoa saa hyödyntää vapaasti! Lausunnot tulee toimittaa viimeistään ma 15.6. OKM:lle osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi sekä Word-, TXT- tai RTF-muodossa osoitteeseen oppivelvollisuus@minedu.fi.

Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure, p. 010 279 2724, herttaliisa.tuure@tpy.fi

Reetta Pietikäinen, p. 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi

Lue lausunto.

Lue tarkemmin oppivelvollisuuden laajentamisesta ja tutustu lakiesitykseen OKM:n sivuilla.

Tutustu työpajojen ja koulutuksen järjestäjien Yhteistyön linjaukset -asiakirjaan tästä linkistä.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry