Onko sinulla aikaa kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu?

Etsivä nuorisotyö toimii nuorten rinnallakulkijana. Se tukee työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautumisen riskissä olevia nuoria arjessa sekä pääsemään heidän tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään omalla polullaan. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivällä nuorisotyöllä on tässä keskeinen rooli. Sen jatkuvuus on varmistettava! Hattulan kunnan etsivät nuorisotyöntekijät Marjo Niittymäki ja Hanna-Riikka ”Hanska” Sepponen kuvaavat etsivän nuorisotyön merkitystä. Mitä nuoren aito kohtaaminen tarkoittaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa?

Vihdoin on päästy tilanteeseen, että lähes jokaisessa Suomen kunnassa toimii etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivä nuorisotyö on työmuotona löytänyt paikkansa vahvana nuorisotyöllisenä toimijana, nuorten ja nuorten aikuisten palveluna. Määrärahat etsivässä nuorisotyössä ovat kuitenkin vähenemässä. Rinnalla kulkevan työotteen tarve ei silti heikkene. Etsivän nuorisotyön jatkuvuus on turvattava tulevan hallituskauden aikana. Ja lisäksi: muidenkin palveluiden tulisi ottaa tästä työmuodosta oppia!

Etsivässä nuorisotyössä nuori kohdataan ja eteneminen tapahtuu hänen ehdoillaan

Nuorisolain (1285/2016) mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kuitenkin meillä Hattulassa valtaosa (88 %) asiakkuudessa olevista nuorista ohjautuu muualle kuin työmarkkinoille tai kouluun. Etsivän nuorisotyön asiakaskunta on monitarpeista, jolloin he tarvitsevat yhtäaikaisesti useampia palveluita. Eivätkä heidän voimavaransa vielä riitä koulutukseen tai työelämään.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työ aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Nuori ei välttämättä koe tarvitsevansa apua siinä, missä viranomainen ajattelee hänen tarvitsevan apua, ja toisaalta apua kaivataan sellaisiin asioihin, joita viranomainen ei osaa ajatella. Monesti nuori tulee asiakkaaksi yhden asian vuoksi, ja matkan varrella luottamuksen löytyessä selviääkin, että hän tarvitsee apua monessa muussakin asiassa. Tukea tarvitaan kokonaisvaltaisesti usein esimerkiksi virasto- ja asuntoasioiden hoitamisesta kaverisuhteisiin ja päihteidenkäytön hallintaan.

Etsivän nuorisotyön vahvuuksiin kuuluu, että työntekijä pystyy ottamaan uuden nuoren asiakkaaksi nopeasti, Hattulassakin monen muun kunnan tapaan jo heti samana päivänä yhteydenottopyynnön jälkeen. Kohdatessaan asiakasnuorensa etsivä nuorisotyöntekijä kysyy häneltä ensimmäiseksi: ”Mitä sinulle kuuluu?”. Tämän jälkeen hänellä on aikaa kuunnella vastaus. Nuori kohdataan aidosti, yksilöllisesti ja nuoren omilla ehdoilla. Nuorelle annetaan aikaa tutustumiseen, ilman tavoitteellista suorittamista. Nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän välinen keskustelu on vastavuoroista ja kunnioittavaa. Nuori hyväksytään sellaisena kuin hän on, omana itsenään.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden tietämystä nuorten elämänpiiristä kannattaa hyödyntää

Yksikin tärkeä aikuiskontakti riittää kannattelemaan nuorta siihen asti, että hän kiinnittyy yhteiskuntaan tarvitsemansa palvelun kautta. Hattulassa nuoria puhututtaa tällä hetkellä eniten mielenterveyspalveluiden saatavuuden vaikeus sekä riittämätön julkinen liikenne. Tämä näkyy etsivässä nuorisotyössä siten, että etsivän työntekijän on luotava toivoa vaikeuksien kanssa kamppailevalle nuorelle ehkä pitkiäkin aikoja ennen mielenterveyspalveluihin pääsyä. Tarvittaessa hän kuskaa nuorta palveluiden piiriin myös lähikaupunkiin.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä on ajantasainen tietämys nuorten elämänpiiristä, tarpeista sekä toisaalta alueella tarjolla olevista eri palveluista ja niiden saatavuudesta. Tätä kannattaa kuulla päätöksenteossa, kun palveluita kehitetään! Etsivä nuorisotyöntekijä toimii kokoavana tekijänä tilanteessa, jossa nuori on useiden, vain ns. omaa tonttiaan hoitavien, palvelujen piirissä. Viranomaiskieli on monesti nuorelle vaikeaa, ja etsivä nuorisotyöntekijä saakin toimia nuoren tulkkina byrokratian viidakossa.

Tässä suorituskeskeisessä maailmassa jokainen aikuinen ja päättäjä voi itsekin miettiä, miltä hänestä tuntuisi, jos ei tulisi aidosti kohdatuksi. Tai miltä tuntuisi, jos ei olisi ketään, kenen kanssa peilata omia ajatuksia. Tai, jos kukaan ei aidosti kysyisi sinulta: Mitä sinulle kuuluu?

Marjo Niittymäki
Hanna-Riikka ”Hanska” Sepponen
Hattulan kunnan etsivä nuorisotyö

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry