Nuorisotyöntekijät ovat nuorten oikeuksien ajajia

Nuorisotyötä ohjaavan nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyön merkityksellisyys näiden tavoitteiden toteutumisessa on kiistaton.  Lain tavoitteiden toteutumiseksi tulee nuorisotyöntekijöiden toimia nuorten oikeuksien ajajina ja vaikuttamalla yhteiskunnan eri tasoilla nuorten elinoloihin. Tässä blogissa Leppävirran kunnan nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Inka Luostarinen pohtii nuorisotyön roolia nuorten oikeuksien näkökulmasta.

Kuvituskuva nuorista.

Nuorisotyön ammatillisuus mahdollistaa yhteiskunnallisen tarkastelun erilaisten tulokulmien ja teemojen kautta. Nuorten vaikeutuneet tilanteet, yhteiskunnan nuorille asettamat korkeat odotukset, toimimattomat rakenteet sekä alati kiristyvät resurssit vaativat kaikilta nuorisotyöntekijöiltä valmiuksia vaikuttaa aina käytännön tasolta valtakunnalliselle tasolle.

Nuorisotyön ammattilaisilla on ensikäden tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan. Heillä on taitoa kohdata nuoret elämän ylä- ja alamäissä sekä näkemystä siitä, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat konkreettisesti nuorten elämään. Nuorisotyöntekijät havaitsevat ja tiedostavat ne juurisyyt, jotka hankaloittavat nuorten kykyä selviytyä yhteiskunnassa.

Tätä tietoa ei tule pantata, vaan tuoda aktiivisesti esille.

Osoitetaan yhdessä vaikuttamisen paikat

Nuorisotyöntekijöiden tulee toimia nuorten äänenä tilanteissa, joissa nuorilla itsellään ei ole siihen mahdollisuuksia. Samalla vaikuttamisen mahdollisuudet pitää tehdä näkyväksi nuorille itselleen. Silloin nuorisotyöntekijät luovat nuorille uskoa tulevaisuudesta ja lisäävät nuorten tietoisuutta erilaisista vaikuttamisen keinoista sekä vaikuttamisen merkityksellisyydestä.

Parhaimmillaan oma toiminta antaa nuorille esimerkin siitä, miten ja miksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan niin omaan elämään kuin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin.

Yhteiskunnallista nuorisotyötä ei tapahdu pelkästään hallinnollisella tasolla. Onnistunut vaikuttaminen vaatii monialaista ja monitasoista toimintaa sekä selkeitä vaikuttamisen rakenteita.

Nuorisotyön rooli vaikuttamisessa on ennen muuta aloitteellinen. Tämä vaatii jokaiselta nuorisotyöntekijältä rohkeutta nostaa esiin epäkohtia, jotta todella voimme toteuttaa nuorisolain kirjausta nuorten elinolojen edistämisestä.

Nuorisotyöntekijät toimivat moninaisissa jo olemassa olevissa verkostoissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla. Nyt jos koskaan on aika ottaa nämä verkostot käyttöön vaikuttamisen kanavina, sillä yhteiskunnassa on tapahtumassa suuria muutoksia, joiden vaikutukset tulevat näkymään niin nuorissa kuin nuorisotyössäkin.

Nuorisolaki antaa meille selkänojan

Me nuorisotyöntekijät tiedämme, miten merkityksellistä työmme on eri elämäntilanteissa oleville nuorille. Samalla kun toimimme nuorten etujen ajajina, tuomme esille nuorisotyön erityisyyttä ja tärkeyttä nuorille.

Käydään siis innolla, rohkeudella ja aktiivisuudella toteuttamaan nuorisolain tavoitteita ja hyödynnetään jo olemassa olevat vaikuttamisen paikat. Luodaan yhdessä uusia väyliä nostaa nuoret ja nuorisotyö näkyväksi.

Inka Luostarinen
nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori
Leppävirran kunta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry