Nuoren sosiaaliset taidot vahvistuvat ryhmässä!

Sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmätoiminnassa. Miten ryhmään osallistumisen kynnystä voidaan madaltaa? Miten nuorelle voidaan tuottaa hyviä ja turvallisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta, jos aikaisemmat kokemukset ovat olleet ikäviä? Niina Himanka EHYT ry:stä jakaa vinkkejä ryhmätoiminnan vetämiseen. Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Ryhmässä toimiminen on taito, jonka oppii vain olemalla osa ryhmää. Ryhmässä ihminen kartuttaa sosiaalisia taitojaan ja kerryttää kokemuksia, jotka ehkäisevät tehokkaasti sosiaalisia ongelmia. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, sillä niitä tarvitaan yhteiskunnassa pärjäämiseen.

Joskus sosiaalisten taitojen opettelu ja ryhmätoimintaan osallistuminen voivat kuitenkin nuoresta tuntua epämiellyttävältä, vaikealta tai jopa ahdistavalta. Siihen voi vaikuttaa aikaisemmat negatiiviset kokemukset ryhmissä tai kiusaaminen. Nuori voi myös olla epävarma omasta roolistaan ja merkityksestään ryhmässä, mikäli nuoren kasvua ei ole tuettu omassa perheessä riittävästi. Tällaiset taustatekijät voivat johtaa siihen, että nuori on haluton osallistumaan ryhmätoimintaan tai vetäytyy ryhmätilanteissa. Silloin myös sosiaalisten taitojen vahvistuminen keskeytyy ja erilaiset sosiaaliset tilanteet voivat tuntua ylitsepääsemättömän vaikeilta.

Miten tukea nuorta, jolle ryhmätoimintaan osallistuminen tuntuu epämiellyttävältä tai vaikealta? Miten saada ryhmä toimimaan yhdessä siten, että sen jäsenet auttavat, tukevat ja innostavat myös toisiaan toimimaan ja oppimaan? Miten luoda ryhmään turvallinen ja mukava ilmapiiri, jossa nuoret viihtyvät ja haluavat tulla toimintaan mukaan seuraavallakin kerralla?

Joidenkin nuorten kohdalla lähdetään liikkeelle hyvinkin pienillä askeleilla, ennen kuin nuori on edes valmis osallistumaan minkäänlaiseen ryhmätoimintaan. Erityisen tärkeä rooli on tietenkin ryhmänohjaajalla, jonka tehtävänä on auttaa nuoria tuntemaan olonsa turvalliseksi ryhmässä ja saamaan myönteisiä kokemuksia ryhmään kuulumisesta. Samalla kun nuoret tulevat tutuksi ohjaajalle, on erittäin ratkaisevaa, että myös ohjaaja tulee nuorelle tutuksi. Työntekijän vaihtuminen kesken ryhmätoiminnan voi hetkellisesti luoda ryhmälle turvattomuuden tunteen, mikä voi näyttäytyä erilaisina negatiivisina ilmiöinä ryhmässä. Silloinkin on tärkeää panostaa siihen, että nuoret tutustuvat uuteen työntekijään ja uusi työntekijä nuoriin. 

Ryhmätoimintaa järjestettäessä on välttämätöntä pohtia, että minkä kokoinen ryhmä on sopiva ja montako ohjaajaa ryhmään tarvitaan. Onko esimerkiksi 3-5 hengen pienryhmä sopiva, vai voiko ryhmäkoko olla suurempi? On myös erityisen tärkeää huoltaa ryhmää säännöllisesti, eli ryhmäyttää. Ryhmäyttävien harjoitteiden tulee olla etukäteen mietittyjä ja kohderyhmälle sopivia. On hyvä huomioida ryhmän jäsenten ikäjakauma sekä taidot.

Uuden ryhmän kohdalla on aina syytä aloittaa harjoitteilla, joilla tuetaan toisiin ryhmän jäseniin tutustumista. Kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa ja ryhmänohjaaja oppii tuntemaan ryhmän jäsenet, kommunikointi helpottuu, kuten myös ryhmässä tapahtuvien muutosten huomaaminen. Jokaisella ryhmätapaamisella olisi aina hyvä myös kuulla ja kuunnella, mitä ryhmälle ja sen jäsenille kuuluu. Millaisella fiiliksellä he ovat tulleet tapaamiseen? Onko joitain ajankohtaisia asioita, jotka herättävät keskustelua tai saattavat käsittelemättöminä häiritä ryhmätoimintaan keskittymistä? Kuulumisten vaihto ja ajankohtaisten, ryhmästä nousevien aiheiden käsittely edistävät ryhmän ilmapiiriä ja tukevat ryhmän toimintaa.   

Kun nuori sitoutuu mukaan ryhmätoimintaan ja hänellä on halu olla ryhmässä mukana, se samalla motivoi häntä pitämään huolta itsestään ja vähentää painetta turvautua päihteisiin. Lisäksi se vähentää kokemusta ulkopuolisuudesta ja pidemmällä aikavälillä jopa syrjäytymistä. Joskus elämä kolhii, eikä kolhuja voi aina välttää, mutta niistä selviää helpommin ja nopeammin, jos itsellä on tärkeitä ihmisiä, toiveita ja tavoitteita, joiden vuoksi haluaa ponnistella. Ryhmätoiminnan avulla vahvistamme nuorten hyvinvointia!

Niina Himanka
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry