Nuoren puolella – TE-toimisto ja etsivä nuorisotyö yhdessä!

KUVA © Laura Oja / Noon Kollektiivi

Kävelen TE-toimiston aulaan, mutta asiakasta ei näy. Huikkaan aulapalveluhenkilölle, että minulle piti tulla asiakas ja pyydän häntä ilmoittamaan, jos nuori tulee myöhässä ajalleen. Palaan asiakaspalveluhuoneeseen ja kirjaan asiakkaan tietoihin, että tämä ei saapunut eikä ilmoittanut esteestä – asiakkaan työnhaku ja mahdollinen työttömyysetuus katkeavat, jollei hän ole tämän päivän aikana yhteydessä minuun. Tässä vaiheessa mietin, nouseeko tilanteesta huoli. Onko asiakkaan tilanteesta tiedossa seikkoja, joiden takia huoli nousee vai – mikä on tavanomaisempaa – onko niin että asiakkaasta ei ole kovin paljon tietoa, jolloin huoli helposti myös herää.

Huolen herätessä ilmoitan nuoren tiedot etsivään nuorisotyöhön salatulla yhteydellä. TE-toimisto voi ilmoittaa etsivään nuorisotyöhön alle 30-vuotiaan asiakkaan yhteys- ja yksilöintitiedot. Muuta tietoa ei ole lupa kertoa, enkä ole kokenut, että se olisi mitenkään tarpeellistakaan. Jos en ole tavoittanut nuorta ja voinut kysyä hänen suostumustaan tietojen luovutukseen, lähetän aina asiakkaalle kuitenkin tekstiviestin, jossa kerron, että minulle on herännyt huoli ja olen sen vuoksi luovuttanut asiakkaan tiedot etsivään nuorisotyöhön. Viestissä mainitsen myös, että etsivä nuorisotyöntekijä on nuoreen yhteydessä ja hänen tarjoamansa palvelu on nuorelle vapaaehtoista eikä mitenkään muuten sidoksissa TE-toimistoon. Ilman ennakkotietoa nuoren tilanteesta etsivä soittaa hänelle avoimin mielin. Joskus on niin, että huoli on ollut aivan turha: asiakas on saattanut esimerkiksi aloittaa kokoaikatyön. Usein kuitenkin jotain tuen tarvetta löytyy. Silti asiakas ei välttämättä ohjaudu takaisin TE-palveluiden piiriin, jos se ei ole oikea suunta. Tärkeintä on, että asiakas saa tilanteeseensa tarvitsemansa avun ja tuen.

Yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa on molemmin suuntaista.

Etsivät ottavat usein yhteyttä asiakkaittensa kanssa selvittääkseen asioita tai etsivä saattaa olla tukena nuoren tapaamisajalla TE-toimistossa, kun hänen kanssaan tehdään työllistymis- tai aktivointisuunnitelmaa. Toisaalta TE-toimistossa ohjataan asiakkaita etsivien suuntaan huolen ilmausten lisäksi tavallisen arkityön ohessa kertomalla asiakkaille etsivästä nuorisotyöstä. TE-toimiston tehtäviin kuuluvat työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvät palvelut, jolloin asiakkaan tilanteeseen voidaan tarvita myös muuta, TE-toimiston ulkopuolista tukea.

Onneksi tukea on saatavissa etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö voi olla asiakkaan itsensä lisäksi ainoa taho, jolla on kokonaiskuva tilanteesta. Olen muutaman asiakkaan tilannetta kartoittaessani tarkoituksella kiinnittänyt huomiota käytössä olevien palveluiden määriin. Yhden henkilön kohdalla laskin seitsemän eri tahoa, joiden kanssa hän asioi melko samantyyppisissä asioissa – toki aina hiukan erilaisella näkökulmalla. Tällainen tilanne on harvoin optimaalinen, vaan aiheuttaa asiakkaassa itsessäänkin epätietoisuutta. Tulevaisuuden suunnitelmia mietitään monen eri tahon kanssa ja suunta saattaa olla erilainen riippuen työntekijästä ja tämän edustamasta tahosta.  Etsivän työn yksi etu on, että tällainen päällekkäisten palveluiden käyttö voidaan paremmin välttää ja asiakas ohjautuu aidosti oikeaan palveluun.

Kohti yhteistä työtä

Etsivän nuorisotyöntekijän vahvuus on kokemukseni mukaan asiakkaan todellisen tilanteen tunteminen.  Minulla TE-toimiston työntekijänä on tietoa meidän palveluistamme sekä usein myös verkostokumppanien palveluista. Kuitenkin se olennaisin, eli realistinen tieto asiakkaan tilanteesta, puuttuu jos asiakas ei ole tuttu ja hän ei välttämättä halua tuoda esille kaikkia tilanteeseensa vaikuttavia seikkoja. TE-toimistolla on paljon lakeihin perustuvia tehtäviä, joista osa linkittyy asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen. Keskeisiä lakeja ovat Laki julkisesta työnvälitys- ja yrityspalvelusta sekä Työttömyysturvalaki. Osaltaan lait jättävät melko vähän liikkumavaraa TE-toimiston työntekijälle asiakkaan asioissa. Byrokratia on välillä monimutkaista ja asiakkaan haastavaa muistaa ja tietää, mitä asioita hoidetaan missäkin virastossa ja mitä toimia häneltä itseltä vaaditaan. Aikuistuvalle nuorelle omien asioiden hoito voi ylipäätään olla uutta. Minun näkökulmastani etsivän nuorisotyön tuki korostuukin juuri aikuistuvien parikymppisten nuorien kanssa. Kun asiakkaat alkavat lähestyä 25 vuoden ikää, tuen tarve vuosi vuodelta vähenee ja taito sekä rohkeus hoitaa omia asioita kasvaa.

TE-toimiston asiantuntijan ja etsivän nuorisotyöntekijän välisessä suhteessa on minusta tärkeää, että molemmat hahmottavat toistensa aseman ja tehtäväkentän riittävän hyvin. Etsivän on hyvä muistaa, että TE-toimisto ei voi palvella etsivän asiakasta paremmin tai joustavammin kuin muitakaan asiakkaita, vaan esimerkiksi työttömyysturva-asioiden käsittely menee aikajärjestyksessä. Toisaalta TE-toimistossa emme saa alkaa asioimaan etsivän nuorisotyöntekijän kautta, vaan asiat hoidetaan suoraan asiakkaan kanssa. Yhteistyössä tuttuus helpottaa asiointia – itse esimerkiksi tiedän, että voin luottaa alueemme etsiviin ja heidän arvioonsa asiakkaan tilanteesta. Meillä on säännöllisesti vuoropuhelua toistemme kanssa muun muassa koko Kanta-Hämeen kattavassa puolivuosittaisessa verkostotapaamisessa etsivien ja TE-toimiston nuorten asiantuntijoiden välillä, jotta pysymme kartalla molempien osapuolten ajankohtaisista asioista. Tapaamisissa voimme myös käydä yhteistyön haasteita ja onnistumisia läpi – yhteistyöstä kohti yhteistä työtä.

Tulevaisuuden nuorten palvelut?

Omasta näkökulmastani työni kautta etsivä nuorisotyö on löytänyt paikkansa palveluverkostossa ja vastaa nuorten todelliseen tarpeeseen. En usko tulevaisuudessa tarpeen vähenevän, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyydenhoidon järjestämisessä on tulossa suuria muutoksia hyvinvointialueiden aloittaessa ja TE-palveluiden siirtyessä kuntien hoidettavaksi.  Varsinkin muutosvaiheissa uskon asiakkaiden tarvitsevan jopa entistä enemmän tukea oikean palvelupolun löytämiseksi. Tämä on kuitenkin oma näkökulmani – olisi kiinnostavaa kuulla myös enemmän nuorten omia kokemuksia. Onko esimerkiksi TE-toimiston tekemä ilmoitus etsivään nuorisotyöhön ollut oikea-aikainen ja miten nuori kokee etsivältä saamansa tuen.  Siispä olisi yhteistyön kehittämisen kannalta mielenkiintoista lukea tämänkaltainen blogiteksti asiakkaan kirjoittamana. Uskon, että se antaisi meille työntekijöille paljon erilaisia näkökulmia ja ymmärrystä asiakkaan tilanteesta kokemuksineen ja yhteistyön prosessista asiakkaan näkökulmasta.

Teksti
Mari Myllymäki
asiantuntija työnvälitys ja nuoret (Ohjaamo)
Hämeen TE-toimisto

Lisätietoa: Tietojen luovutus etsivää nuorisotyötä varten – TE-Palvelut

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry