Mitä Espoossa on tehty nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseksi? #kuntavaalit2021

Jonot nuorten mielenterveyspalveluihin puhuttavat. Tarve palveluille kasvaa, mutta niiden saatavuus on monessa kunnassa huolestuttavan heikko. Espoon kaupunki on luonut nuorille palvelumallin, joka luo uskoa siihen, että toisinkin voisi olla. Haastattelimme Espoon kaupungin avopalveluiden palveluesimies Marjo Eteläpäätä kuullaksemme, millaisia käytännön toimia Espoossa on tehty palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.

Mikä on Nupoli: miten se palvelee nuoria, heidän perheitään ja mikä siinä on erityistä?

Nupoli palvelee espoolaisia tai Espoossa opiskelevia 13–22-vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään lievissä ja keskivaikeissa mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Nupolissa ei tehdä tutkimuksia.

Nupoliin voi ohjautua useampaa eri reittiä:

  • Tulemalla itse Ison Omenan palvelutorin sairaanhoitajan ajanvarauksettomalle vastaanotolle.
  • Soittamalla keskitettyyn ajanvarauspuhelimeen. Ajanvarauspuhelimesta saa omahoito-ohjeita, arvion hoidon tarpeesta sekä opastuksen tilanteeseen soveltuviin palveluihin.
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta soittamalla Nupolin viranomaisille tarkoitettuun konsultaatiopuhelimeen.

Nupoliin ei ole sisääntulokriteereitä: nuoren, perheen tai verkoston avuntarve riittää. Tärkeintä on kuitenkin nuoren oma motivaatio. Palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Kontaktin aloitus Nupolissa arvioidaan puhelimitse tai kartoituskäynneillä. Samalla pyritään selvittämään kohdennettu apu nuorelle ja läheisille huomioiden koko Espoon kaupungin sekä kolmannen sektorin palvelut. Mikäli Nupolin hoitojaksoon päädytään, ovat hoitojaksot lyhyitä ja intensiivisiä sekä strukturoituja.

Yksilökäyntien lisäksi hoito voidaan toteuttaa ryhmämuotoisena toimintana. Nupolissa toimii useampi ryhmä, joissa harjoitellaan niin tunnetaitoja kuin sosiaalisia tilanteita. Tukea tarjotaan myös vanhemmille vanhempien ryhmässä, jossa käsitellään vanhemmuuden haasteita.

Kaikille nuorille tarjotaan hoidon tarpeen arviointi. Nupolin kahdestatoista sairaanhoitajasta kolme tekee pelkästään kartoituskäyntejä tätä varten kehitetyn GMI:n (Geneerinen mielenterveysinstrumentti) avulla. Työryhmään kuuluu sairaanhoitajien lisäksi kaksi psykologia, ohjaaja sekä vastaava ohjaaja. Toimintaa on lisäksi myös jalkautettu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

Erityistä Nupolissa on hyvin matala kynnys ja toimiviksi hiotut prosessit.

Miksi tällaiseen palvelumalliin on päädytty? Mihin haasteeseen tai tarpeeseen sillä vastataan?

Nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeen kasvu ja resurssien rajallisuus ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää ja tehostaa toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nupolin henkilöresurssia lisättiin viidellä sairaanhoitajalla vuonna 2018.

Nupolissa on kehitetty ryhmämuotoisia hoitoja, ja henkilökuntaa on koulutettu niin dialektiseen käyttäytymisterapiaan kuin kognitiiviseen työotteeseen. Ryhmät ovat olleet Nupolissa suosittu hoitomuoto, ja ne ovat olleet täynnä. Toiminnassa ovat Tunnetaitoryhmä, terapiaan hakevien ryhmä, Vanhempien ryhmä sekä Kohti uskallusta -ryhmä jännittäjille.

Myös hoidon tarpeen arviointia on kehitetty. Käytössä on tällä hetkellä yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa kehitetty Geneerinen mielenterveysinstrumentti. GMI:n avulla kerätään mahdollisimman paljon tietoa jo ensikäynneillä, jotta kullekin nuorelle saadaan suunniteltua hänelle paras mahdollinen apu kulloiseenkin tilanteeseen.

Mallilla pyritään vastaamaan siihen, että uusien asiakkaiden määrä saataisiin pidettyä vakiona ja että hoitosuunnitelmaa tehdessä saataisiin tarvittaessa otettua mukaan verkostoja niin kaupungin muista palveluista kuin kolmannen sektorin toimijoistakin.

Millaisia konkreettisia tuloksia uudistunut malli on tuonut?

Palveluiden saatavuus on tällä hetkellä hyvä: akuutteihin tarpeisiin pystymme vastaamaan heti, ja kiireettömään hoitoon pääsee kymmenessä päivässä.

Konkreettisia tuloksia uudistus on tuonut muun muassa siihen, että uusia asiakkaita pystytään ottamaan sama määrä joka kuukausi, missä aiemmin oli paljon vaihtelua. Syksyllä 2018 alkaneiden uusien toimintamallien myötä kontaktien määrä on kasvanut vuosittain. Tilastoista käy ilmi, että kontaktien määrät ovat olleet jatkuvassa kasvussa 2018 lähtien. Tämä tarkoittaa, että Nupolissa on pystytty palvelemaan suurempaa määrää nuoria ja heidän perheitään.

Espoon terveiset muille kunnille

Muita kuntia kannustamme verkostoitumaan kaikkien palveluntuottajien kanssa ja kehittämään rohkeasti palveluita ja niihin ohjautumista monipuolisesti.

Espoon Nupolin palvelumallista kiinnostuneet saavat lisätietoja palveluesimies Heidi Gåsmanilta tai avopalveluiden palvelupäälliköltä Susanna Råman-Maljoselta.

Espoon Nupoli on ensimmäinen hyvä käytäntö, jonka Into esittelee osana #kuntavaalit2021-kampanjaansa. Julkaisemme kevään aikana Inton kuntavaalitavoitteita tukea hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry